Молитвы Ангелам на каждый день недели

 • В понедельник
  • Молитва 1‑я Архангелу Михаилу
  • Молитва 2‑я Архистратигу Михаилу
 • Во вторник
  • Молитва 1‑я Архангелу Гавриилу
  • Молитва 2‑я Архангелу Гавриилу
 • В среду
  • Молитва Архангелу Рафаилу
 • В четверг
  • Молитва Архангелу Уриилу
 • В пятницу
  • Молитва Архангелу Селафиилу
 • В субботу
  • Молитва Архангелу Иегудиилу
 • В воскресенье
  • Молитва Архангелу Варахиилу

В понедельник

Молитва 1‑я Архангелу Михаилу

Вели́кий архистрати́же Бо́жий, Михаи́ле, победи́тель де́монов, победи́ и сокруши́ всех враго́в мои́х ви́димых и неви́димых. И умоли́ Го́спода Вседержи́теля, да спасе́т и сохрани́т меня́ Госпо́дь от всех скорбе́й и от вся́кой боле́зни, от смертоно́сной я́звы и от напра́сной сме́рти, о, вели́кий арха́нгеле Михаи́ле, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я Архистратигу Михаилу

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй нас, гре́шных, тре́бующих твоего́ заступле́ния, сохрани́ нас, раб Бо́жиих (имена), от все́х ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би нас непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Аминь.

Во вторник

Молитва 1‑я Архангелу Гавриилу

О, святы́й вели́кий Арха́нгеле Гаврии́ле, Бо́жию Престо́лу предстоя́й и озаре́нием от Боже́ственнаго све́та осия́нный, ве́дением же непостижи́мых та́ин о преве́чней прему́дрости Его́ просвеще́нный! Всеусе́рдно молю́ тя, наста́ви мя к покая́нию от злых дел и ко утвержде́нию в ве́ре мое́й, укрепи́ и огради́ ду́шу мою́ от искуше́ний прельсти́тельных и умоли́ Созда́теля на́шего о отпуще́нии грехо́в мои́х. О, святы́й вели́кий Гаврии́ле Арха́нгеле! Не пре́зри мене́ гре́шнаго, моля́щагося тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но при́сно помо́щник мне яви́ся, да непреста́нно сла́влю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха держа́ву и твое́ предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я Архангелу Гавриилу

О, святы́й Арха́нгеле Гаврии́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя, наста́ви нас, раб Бо́жиих (имена), к покая́нию от злы́х дел и ко утвержде́нию в ве́ре на́шей, укрепи́ и огради́ ду́ши на́ша от искуше́ний прельсти́тельных и умоли́ Созда́теля на́шего о отпуще́нии грехо́в на́ших. О, святы́й вели́кий Гаврии́ле Арха́нгелe! He пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м, в ве́це сем и в бу́дущем, но при́сно помо́щник нам яви́ся, да непреста́нно сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха держа́ву и твое́ предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В среду

Молитва Архангелу Рафаилу

О, вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Рафаи́ле, прие́мый дар от Бо́га цели́ти неду́ги, исцели́ неисце́льные я́звы моего́ се́рдца и мно́гие боле́зни моего́ те́ла. О, вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Рафаи́ле, ты еси́ путеводи́тель, врач и цели́тель, руково́дствуй меня́ ко спасе́нию и исцели́ все боле́зни мои́ душе́вные и теле́сные, и проведи́ меня́ к Престо́лу Бо́жию, и умоли́ Его́ благоутро́бие за гре́шную мою́ ду́шу, да прости́т меня́ Госпо́дь и сохрани́т от всех враго́в мои́х и от злых челове́к, от ны́не и до ве́ка. Ами́нь.

В четверг

Молитва Архангелу Уриилу

Святы́й Арха́нгеле Бо́жий Урии́ле, све́том Боже́ственным озаря́емый и преизоби́льно испо́лненный огне́м пламенней горячей любви́, брось и́скру огня́ сего́ пла́меннаго в мое́ се́рдце холодное, и ду́шу мою́ те́мную све́том твои́м озари́.
О, вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Урии́ле, ты́ еси́ сия́ние огня́ Боже́ственнаго и просвети́тель помраче́нных греха́ми: просвети́ у́м мо́й, се́рдце мое́, во́лю мою́ си́лою Свята́го Ду́ха, и наста́ви меня́ на пу́ть покая́ния, и умоли́ Го́спода Бо́га, да изба́вит меня́ Госпо́дь от а́да преиспо́дняго и от все́х враго́в ви́димых и неви́димых, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В пятницу

Молитва Архангелу Селафиилу

Святы́й Арха́нгеле Бо́жий Селафии́ле, дая́й моли́тву моля́щемуся, научи́ меня́ моли́тися моли́твою смире́нной, сокрушенной, сосредоточенной и умиленной. О, вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Селафии́ле, ты́ мо́лиши Бо́га за люде́й ве́рующих, умоли́ Его́ благоутро́бие за меня́, гре́шнаго, да изба́вит меня́ Госпо́дь от все́х бе́д и скорбе́й, и боле́зней, и от напра́сныя сме́рти, и от му́ки ве́чныя, и сподо́бит меня́ Госпо́дь Ца́рствия Небе́снаго со все́ми Святы́ми вове́ки. Ами́нь.

В субботу

Молитва Архангелу Иегудиилу

Святы́й Арха́нгеле Бо́жий Иегудии́ле, при́сный споспе́шниче все́х подвиза́ющихся на пути́ Христо́вом, возбуди́ меня́ от тя́жкой ле́ности и по́двигом до́брым укрепи́ меня́. О, вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Иегудии́ле, ты́ ре́вностный защи́тник сла́вы Бо́жией: ты́ возбужда́еши прославля́ти Святу́ю Тро́ицу, пробуди́ и меня́, лени́ваго, сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и умоли́ Го́спода Вседержи́теля да сози́ждет во мне́ се́рдце чи́сто и ду́х пра́вый обнови́т во утро́бе мое́й, и Ду́хом Влады́чным утверди́т меня́ и и́стиною Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В воскресенье

Молитва Архангелу Варахиилу

Святы́й Арха́нгеле Бо́жий Варахии́ле, благослове́ние от Го́спода нам принося́щий, благослови́ мя положи́ть нача́ло благо́е, исправле́ние неради́вого моего́ жития́, да угожду́ во всем Го́споду Спаси́телю моему́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.