Молитвы апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

  • Тропарь, глас 2
  • Кондак, глас 2
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я
  • Личное прошение

Тропарь, глас 2

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне, ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны, прие́млет тя, припа́дающа, И́же па́дша на пе́рси прие́мый. Его́же моли́, Богосло́ве, и належа́щий о́блак язы́ков разгна́ти, прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 2

Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто пове́сть? То́чиши бо чудеса́, и излива́еши исцеле́ния, и мо́лишися о душа́х на́ших, я́ко Богосло́в и друг Христо́в.

Молитва 1‑я

О, вели́кий и всехва́льный апо́столе и евангели́сте Иоа́нне Богосло́ве, напе́рсниче Христо́в, те́плый наш засту́пниче и ско́рый в ско́рбех помо́щниче! Умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех прегреше́ний на́ших, ели́ко согреши́хом от ю́ности на́шея во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми на́шими чу́вствы. Во исхо́де же душ на́ших помози́ нам, гре́шным, изба́витися от возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да твои́м ми́лостивным предста́тельством прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, вели́кий апо́столе, евангели́сте громогла́сный, Богосло́ве изя́щнейший, тайнови́дче неизрече́нных открове́ний, де́вственниче и возлю́бленный напе́рсниче Христо́в Иоанне! Приими́ нас, гре́шных, прибега́ющих под твое́ си́льное заступле́ние и покрови́тельство. Испроси́ у Всеще́драго Человеколю́бца, Христа́ Бо́га на́шего, И́же пред очесы́ твои́ми кровь Свою́ дража́йшую излия́ за нас, непотре́бных рабо́в Свои́х, да не помяне́т беззако́ний на́ших, но да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й: да да́рует нам здра́вие душе́вное и теле́сное, вся́кое благоде́нствие и изоби́лие, наставля́я нас обраща́ти о́ныя во сла́ву Его́, Творца́, Спаси́теля и Бо́га на́шего. По кончи́не же вре́менныя жи́зни на́шея да избе́гнем мы, святы́й апо́столе, немилосе́рдых истяза́телей, на возду́шных мыта́рствах нас ожида́ющих, но да дости́гнем, тобо́ю води́мии и покрыва́емии, Го́рняго о́наго Иерусали́ма, его́же сла́ву ты в открове́нии узре́л еси́, а ны́не наслажда́ешися о́ныя ра́дости, обе́щанныя избра́нным Бо́жиим. О вели́кий Иоа́нне! сохрани́ вся гра́ды и страны́ христиа́нския и всех, призыва́ющих и́мя твое́, от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́, меча́, и наше́ствия иноплеме́нных, и междоусо́бныя бра́ни; изба́ви нас от вся́кия беды́ и напа́сти и моли́твами твои́ми отврати́ от нас пра́ведный гнев Бо́жий и испроси́ нам Его́ милосе́рдие. О вели́кий и непостижи́мый Бо́же! се на умоле́ние Тебе́ предлага́ем свята́го Иоа́нна, его́же Ты сподо́бил еси́ неизрече́нных открове́ний, приими́ о нас хода́тайство, да́руй нам исполне́ние проше́ний на́ших во сла́ву Твою́, па́че же соверши́ нас духо́вным соверше́нством к наслажде́нию жи́зни несконча́емыя в Небе́сных Твои́х оби́телех. О Небе́сный О́тче, созда́вый вся Влады́ко, Всеси́льный Царю́! Косни́ся благода́тию серде́ц на́ших, да, раста́явше, я́ко воск, пролию́тся пред Тобо́ю и бре́нная тварь духо́вна сотвори́тся в честь и сла́ву Твою́, и Сы́на Твоего́, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Личное прошение

О, всехва́льный апо́столе и евангели́сте Иоа́нне Богосло́ве, напе́рсниче Христо́в, те́плый наш засту́пниче и ско́рый в ско́рбех помо́щниче! Умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми (имя, содержание прошения), и да́ти оставле́ние всех прегреше́ний мои́х. Во исхо́де же души́ моея́ помози́ ми, гре́шному (имя), изба́витися от возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да твои́м милосе́рдным предста́тельством просла́влю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки.