Акафист святителю Митрофану, епископу Воронежскому

Кондак 1

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, многоцеле́бный исто́чниче и моли́твенниче о душа́х на́ших, святи́телю о́тче Митрофа́не, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед свободи́ зову́щих:

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Икос 1

А́нгел земны́й и челове́к небе́сный был еси́, святи́телю о́тче Митрофа́не: впери́в бо ум в Боже́ственная, вре́менная и земна́я пренебре́гл еси́, те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух, Его́же благода́тию све́тло украше́н еси́. Сего́ ра́ди тебе́, на Небеси́ и на земли́ просла́вленному, вопие́м си́це:

Ра́дуйся, я́ко чистото́ю и святы́нею А́нгелом уподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко посто́м и бде́нием безстра́стия дости́гл еси́.

Ра́дуйся, свети́льниче Боже́ственнаго све́та; ра́дуйся, моли́тв благово́нное кади́ло.

Ра́дуйся, ве́рных непрело́жное утвержде́ние; ра́дуйся, неве́рных богому́дренное обличе́ние.

Ра́дуйся, христиа́н непосты́дное прибе́жище; ра́дуйся, благоче́стия стено́ необори́мая.

Ра́дуйся, кре́пкое корми́ло Це́ркве Христо́вы; ра́дуйся, непоколеби́мый сто́лпе Правосла́вия.

Ра́дуйся, апо́стольских преда́ний ве́рный храни́телю; ра́дуйся, та́ин Бо́жиих и́стинный строи́телю.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 2

Ви́дяще от святы́х моще́й твои́х приснотеку́щий исто́чник исцеле́ний, благогове́ния и ра́дости испо́лнени, благодари́м Бо́га, ди́вно прославля́ющаго святы́я Своя́, вопию́ще Ему́: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зумом, просвеще́нным свы́ше, вразумля́я заблу́ждших, побо́рник был еси́ и́стинныя Христо́вы Це́ркве, егда́ в ца́рствующем гра́де Москве́ суему́дреннии лжеучи́телие на собо́ре святи́тельском отверзо́ша нечести́вая уста́ своя́ на ея́ хуле́ние. Мы же от мы́сленных волко́в изба́вльшеся, ве́рно взыва́ем ти:

Ра́дуйся, цевни́це Ду́ха Свята́го, бряца́ющая сла́ву Бо́жию во спасе́ние челове́ком; ра́дуйся, гро́ме, сокруша́яй ерети́ческое злоче́стие.

Ра́дуйся, мо́лние, попаля́ющая пле́велы неве́рия; ра́дуйся, я́сное зерца́ло апо́стольских преда́ний.

Ра́дуйся, немо́лчный благове́стниче веле́ний Христо́вых; ра́дуйся, ве́рный наста́вниче богому́дрия.

Ра́дуйся, мона́шествующих сла́во; ра́дуйся, архиере́ев боже́ственное удобре́ние.

Ра́дуйся, златоза́рное свети́ло, просвеща́ющее зе́млю Ру́сскую; ра́дуйся, наде́жный хода́таю нам Ца́рствия Небе́снаго.

Ра́дуйся, я́ко твои́м к Бо́гу моле́нием от а́да свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко твои́м предста́тельством ра́йския жи́зни сподобля́емся.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 3

Си́ле Вы́шняго чудоде́йствующей, никто́же притека́яй к тебе́, преблаже́нне о́тче, отхо́дит тощь: неду́гующим бо яви́лся еси́ исцеле́ние, слепы́м прозре́ние, хромы́м утвержде́ние, и вси благове́рнии лю́дие, ско́раго тя помо́щника стяжа́вше, ра́достно Бо́гу воспева́ют: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́яй в се́рдце свое́м огнь любве́ Боже́ственныя, спасе́ния ра́ди душ челове́ческих па́стырски подвиза́лся еси́, богому́дре, проти́ву ко́зней диа́вольских и победи́тельным ору́жием креста́ разсека́л еси́ се́ти лука́ваго, я́ко паучи́ну. Те́мже приими́ от нас песнь сию́:

Ра́дуйся, ра́бе Бо́жий, благи́й и ве́рный; ра́дуйся, досто́йный де́лателю вертогра́да Христо́ва.

Ра́дуйся, учи́телю смире́ния и целому́дрия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и послуша́ния.

Ра́дуйся, му́жу жела́ний; ра́дуйся, Пропове́дниче чуде́с Бо́жиих.

Ра́дуйся, наста́вниче дел до́брых; ра́дуйся, тве́рдое огражде́ние Христо́вы Це́ркве.

Ра́дуйся, огневи́дный сто́лпе, наставля́яй на путь спасе́ния; ра́дуйся, светоза́рный свети́льниче, ве́рныя просвеща́яй.

Ра́дуйся, неизчерпа́емый сосу́де благода́ти Христо́вы; ра́дуйся, чи́стое прия́телище Ду́ха Свята́го.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́рю мирска́го жития́ и тяжелоно́сныя страсте́й во́лны преше́д, обре́л еси́ ти́хое приста́нище и, в пусты́ню всели́вся, неле́ностно рабо́тал еси́ Христу́ во мно́зе долготерпе́нии. Отню́дуже руководи́л еси́ в Ца́рствие Бо́жие и духо́вная ча́да своя́, научи́в их един́ыми усты́ и еди́ным се́рдцем пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаще ди́вныя о Бо́зе труды́ твоя́, святи́телю о́тче Митрофа́не, прихожда́ху к тебе́ издале́ча жа́ждущии глаго́лов живота́ ве́чнаго: поне́же ты учи́л и твори́л еси́, наставля́л сло́вом и житие́м свои́м. Сего́ ра́ди любо́вию вопие́м ти:

Ра́дуйся, апо́столов прее́мниче; ра́дуйся, святи́телей сопресто́льниче.

Ра́дуйся, преподо́бных собесе́дниче; ра́дуйся, пра́ведных украше́ние.

Ра́дуйся, ве́нче воздержа́ния; ра́дуйся, благосенноли́ственное дре́во, пото́ками ра́йскими воспита́нное.

Ра́дуйся, безпомо́щных спаси́тельное призре́ние; ра́дуйся, цве́те нетле́ния.

Ра́дуйся, я́ко отчужде́нием вре́менных благ стяжа́л еси́ блаже́нство нищеты́ духо́вныя; ра́дуйся, я́ко самово́льным обнища́нием обре́л еси́ сокро́вище благ ве́чных.

Ра́дуйся, я́ко во глубину́ смире́ния прини́кл еси́; ра́дуйся, я́ко на высоту́ безстра́стия возше́л еси́.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 5

Боготе́чней звезде́, путеводи́вшей дре́вле волхво́в к пра́ведному Со́лнцу, подо́бен был еси́, всехва́льне о́тче, сам восходя́ благода́тию Бо́жиею от си́лы в си́лу, и приводя́ с собо́ю ко Христу́ Бо́гу всех и́щущих спасе́ния. Те́мже и мы, немерца́ющим сия́нием сла́вы твоея́ озаря́еми, согла́сно вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше в тебе́ воро́нежстии лю́дие пе́рваго архипа́стыря, я́ко А́нгела, зна́мение небе́сныя благода́ти нося́ща, возра́довашася ра́достию неизглаго́ланною: ты же, до́бре внима́я себе́ и всему́ ста́ду, в не́мже тя Дух Святы́й поста́ви епи́скопа, пасл еси́ усе́рдно Це́рковь Го́спода и Бо́га, я́ко сло́во возда́ти хотя́. Сего́ ра́ди ублажа́ем тя, о́тче Митрофа́не, зову́ще:

Ра́дуйся, челове́че Бо́жий, преподо́бием, а́ки по́ясом златы́м, препоя́санный; ра́дуйся, дру́же Христо́в, святи́тельством, а́ки би́сером драги́м, преукраше́нный.

Ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый; ра́дуйся, стра́же до́ма Бо́жия неусы́пный.

Ра́дуйся, восхожде́ния в се́рдце свое́м к Небеси́ положи́вый; ра́дуйся, слове́сныя о́вцы Христо́вы на живоно́сных па́житях воспита́вый.

Ра́дуйся, я́ко не попусти́л еси́ душетле́нному зве́рю расхи́тити ста́до твое́; ра́дуйся, я́ко от Небе́снаго Пастыренача́льника пра́ведное воздая́ние прия́л еси́.

Ра́дуйся, возлюби́вый благоле́пие до́му Бо́жия; ра́дуйся, в само́м себе́ храм Триипоста́сному Божеству́ угото́вавый.

Ра́дуйся, я́ко во умерщвле́нном телеси́ ри́зою нетле́ния оде́ян еси́; ра́дуйся, я́ко из гро́ба заре́ю безсме́ртия нас осиява́еши.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 6

Слове́с ева́нгельских, е́же не скрыва́ти себе́ сокро́вища на земли́, ве́рный блюсти́тель показа́лся еси́, всеблаже́нне Митрофа́не, егда́ достоя́ние свое́ му́дре расточи́л еси́, снабдева́я убо́гих и посо́бствуя благове́рному импера́тору Петру́ в сооруже́нии корабле́й на побежде́ние неве́рных ага́рян, не ве́дущих пе́ти: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ ца́рству правосла́вному благотво́рный свет вели́ких доброде́телей твои́х, святи́телю о́тче Митрофа́не, о ни́хже благодаря́ще Отца́ Небе́снаго, к тебе́ я́ко к при́сному о нас моли́твеннику, взыва́ем си́це:

Ра́дуйся, наста́вниче целому́дрия; ра́дуйся, смире́ния Христо́ва и́стинный подража́телю.

Ра́дуйся, олтаря́ Госпо́дня благогове́йный служи́телю; ра́дуйся, святи́телей украше́ние.

Ра́дуйся, и́ноческаго равноа́нгельнаго жития́ ревни́телю; ра́дуйся, безмо́лвия дре́вних богоно́сных оте́ц подража́телю.

Ра́дуйся, ми́лости струе́ неизсяка́емая; ра́дуйся, благоутро́бия храни́лище неоску́дное.

Ра́дуйся, си́рых благонаде́жное приста́нище; ра́дуйся, вдови́ц ско́рое заступле́ние.

Ра́дуйся, мно́жество душ уневе́стивый Христу́; ра́дуйся, ку́пно с ни́ми пребыва́яй в ра́дости Го́спода твоего́.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́щу не́когда благове́рному импера́тору Петру́ бесе́довати с тобо́ю, призва́н был еси́ во двор ца́рский: егда́ же внеза́пу узре́л о́крест его́ извая́ния язы́ческая, а́бие возврати́лся еси́ вспять, не убоя́вся преще́ния царе́ва, и гото́в был еси́ ду́шу свою́ положи́ти па́че, не́же растли́ти мы́сленныя о́чи сердца́ своего́ неподо́бным виде́нием, науча́я ве́рных еди́ному живо́му Бо́гу пе́ти: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́ваго тя по благоче́стию ревни́теля позна́в благове́рный царь и ви́дя небоя́зненное твое́ на смерть изволе́ние, повеле́ су́етная извая́ния низри́нути. Мы же свято́му дерзнове́нию твоему́ чудя́щеся, вопие́м:

Ра́дуйся, непрекло́нный испове́дниче Правосла́вия; ра́дуйся, ре́вностный защи́тниче благоче́стия.

Ра́дуйся, священнотаи́нниче благода́ти; ра́дуйся, велегла́сный пропове́дниче покая́ния.

Ра́дуйся, апо́столов немо́лчная уста́; ра́дуйся, Це́ркве непоколеби́мый сто́лпе.

Ра́дуйся, па́стырю до́брый; ра́дуйся, я́ко неприча́стен яви́лся еси́ лицеприя́тию.

Ра́дуйся, я́ко и́стину не обину́яся свиде́тельствовал еси́; ра́дуйся, я́ко твои́м посо́бием сокруша́ются ко́зни вра́жия.

Ра́дуйся, я́ко всем ве́рным воспомина́ние твое́ пресла́дко; ра́дуйся, я́ко всей Це́ркви Христо́вой и́мя твое́ прече́стно.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 8

Стра́нное и пресла́вное чу́до благода́ти небе́сныя явля́ется ны́не во о́чию всех ве́рных: долготерпели́вый и многоми́лостивый Госпо́дь не прогне́вался на ны до конца́ за беззако́ния на́ша, но, помяну́в щедро́ты Своя́, дарова́ нам тебе́, досточу́дне о́тче, засту́пника изря́дна, та́ко вознесе́ рог спасе́ния на́шего, да вы́ну пое́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь еси́ в вы́шних, но и ни́жних не оставля́еши, святи́телю о́тче Митрофа́не, при́сно со Христо́м ца́рствуеши, и о нас гре́шных моли́твы к Нему́ возсыла́еши: не то́чию бо припа́дающих к цельбоно́сным моща́м твои́м, но и дале́че отстоя́щих, призыва́ющих же всечестно́е и́мя твое́, предста́тельством твои́м соблюда́еши от вся́каго зла. Те́мже во умиле́нии зове́м ти:

Ра́дуйся, прибе́жище на́ше во всех ско́рбех; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всех в беда́х су́щих.

Ра́дуйся, цели́телю боле́зней душе́вных вку́пе и теле́сных; ра́дуйся, на неви́димые враги́ на́ша си́льный побо́рниче.

Ра́дуйся, посети́телю в не́мощи лежа́щих; ра́дуйся, уте́шителю в беда́х су́щих.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю престае́т рыда́ние; ра́дуйся, я́ко тобо́ю подае́тся ра́дость.

Ра́дуйся, я́ко Христу́ до́блественно после́довал еси́; ра́дуйся, я́ко Сладча́йшему Иису́су до конца́ послужи́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко наслажда́ешися лицезре́ния Бо́жия; ра́дуйся, я́ко сподо́бился еси́ зре́ти невече́рний день Ца́рствия Его́.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 9

Вся́кия ско́рби и труды́ до́блественно претерпе́л еси́, ше́ствуя по пути́ спасе́ния до масти́тыя ста́рости, облече́н во всеору́жие Бо́жие, во пло́ти а́ки безпло́тен, умерщвля́я стра́сти и сокруша́я наве́ты миродержи́теля тьмы ве́ка сего́. Те́мже Небе́сным сопричи́слен си́лам, ку́пно с ни́ми воспева́еши Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и многовеща́ннии недоуме́ют изобрази́ти оби́лия любве́ твоея́, е́юже, отходя́ к Творцу́, преиспо́лнен был еси́ к ча́дом твои́м о Го́споде: восхоте́в бо и по отше́ствии свое́м при́сно поуча́ти их, я́ко живы́й, завеща́л еси́ им вся потре́бная ко спасе́нию. Сего́ ра́ди из глубины́ серде́ц вопие́м ти:

Ра́дуйся, благоче́стно тече́ние сконча́вый; ра́дуйся, ве́ру соблюды́й всеце́лу.

Ра́дуйся, ору́жием благоволе́ния Бо́жия венча́нный на земли́; ра́дуйся, венце́м нетле́ния украше́нный на Небеси́.

Ра́дуйся, до́лу вели́чием чуде́с блиста́ющий; ра́дуйся, горе́ луча́ми Трисо́лнечнаго Све́та осиява́емый.

Ра́дуйся, я́ко в пресве́тлых ра́йских оби́телех вселя́ешися.

Ра́дуйся, я́ко лице́м к лицу́ Боже́ственнаго све́та причаща́ешися.

Ра́дуйся, я́ко с небе́сных высо́т на мольбы́ на́ша призира́еши; ра́дуйся, я́ко в со́ниях и виде́ниях во бла́го нам явля́ешися.

Ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми от ве́чныя сме́рти свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко предста́тельством твои́м безконе́чныя жи́зни сподобля́емся.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 10

И́же всем челове́ком хотя́й спасти́ся и в ра́зум и́стины приити́, Госпо́дь и Бог наш Иису́с Христо́с яви́л нам нетле́нное те́ло твое́ на земли́, я́ко живоно́сную купе́ль, врачу́ющую вся́ку боле́знь и вся́ку я́зю в лю́дех. Те́мже благода́рственно вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ спасе́ния прибега́ющим к тебе́, святи́телю Митрофа́не, и в быва́емых от тебе́ знаме́ниих, испове́дающих вели́чие Бо́жие. Сего́ ра́ди, уще́дрени твои́м чудоде́йственным о нас ко Христу́ Бо́гу хода́тайством, вопие́м ти:

Ра́дуйся, царе́й благочести́вых побо́рниче; ра́дуйся, архиере́ев правосла́вных укрепле́ние.

Ра́дуйся, ца́рства правосла́внаго защи́тниче; ра́дуйся, Це́ркви святе́й утвержде́ние.

Ра́дуйся, пре́жде сме́рти умертви́вый плоть свою́; ра́дуйся, предвкуси́вый жизнь ве́чную, пре́жде вни́тия в селе́ния ра́йская.

Ра́дуйся, уме́рый ми́ру пре́жде кончи́ны твоея́; ра́дуйся, воскресы́й ду́хом во Христе́, пре́жде успе́ния твоего́.

Ра́дуйся, я́ко от оби́тели земны́я во Оби́тель Небе́сную пресели́лся еси́; ра́дуйся, я́ко от Оби́тели Небе́сныя во оби́тели земны́я благотворя́ нисхо́диши.

Ра́дуйся, я́ко и по отше́ствии твое́м с на́ми пребыва́еши.

Ра́дуйся, я́ко и по уме́ртвии твое́м умерщвле́нныя грехми́ ду́ши моли́твами твои́ми оживля́еши.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 11

Пе́ние, приноси́мое ны́не, а́ще бы и превы́ше челове́ческаго бы́ло, не довле́ло бы к Славосло́вию Бо́га, дарова́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний. Сего́ ра́ди недоуме́юще благохвали́ти его́ по достоя́нию, смиренному́дренно вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 11

Светопода́тельна свети́льника, просвеща́ющаго ду́ши на́ша ве́рою, ви́дим тебе́, преблаже́нне о́тче, пред Престо́лом Бо́жиим стоя́ща, и твои́м блиста́нием озаря́еми, зове́м ти такова́я:

Ра́дуйся, па́стырю преди́вный; ра́дуйся, учи́телю прему́дрый.

Ра́дуйся, сто́лпе ве́ры непоколеби́мый; ра́дуйся, насади́телю благи́х.

Ра́дуйся, чистоты́ селе́ние; ра́дуйся, печа́льных утеше́ние.

Ра́дуйся, си́рых пита́телю; ра́дуйся, оби́димых предста́телю.

Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия прия́телище; ра́дуйся, исто́чниче неизчерпа́емыя благода́ти исцеле́ний.

Ра́дуйся, провозве́стниче Боже́ственных веле́ний; ра́дуйся, сокро́вище милосе́рдия Бо́жия неистощи́мое.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 12

Благода́ть, свы́ше ти да́нную позна́вше, благогове́йно лобыза́ем святоле́пное изображе́ние всечестна́го лица́ твоего́, е́же благоволи́л еси́ ди́вно яви́ти нам. Те́мже благода́рственно вопие́м Христу́ Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще твое́ к Бо́гу отше́ствие, святи́телю Митрофа́не, почита́ем свяще́нную па́мять твою́, велича́ем ре́вность по Бо́зе, хва́лим долготерпе́ние, сла́вим незло́бие, и ублажа́ем кончи́ну твою́: на сме́ртнем бо одре́ возлежа́, жела́нием возжела́л облещися в вели́кий а́нгельский о́браз, нарече́н был Мака́рием, блаже́нства тезоимени́тым, блаже́н быв вои́стинну, я́ко Ца́рствие Небе́сное насле́довал еси́. Те́мже моля́щеся усе́рдно, о е́же сподо́битися и нам неосужде́нно предста́ти на Стра́шное суди́ще Христо́во, взыва́ем ти:

Ра́дуйся, у Престо́ла Бо́жия те́плый о нас предста́телю; ра́дуйся, му́жу жела́ний, просла́вивший Бо́га в телеси́ и в душе́ свое́й.

Ра́дуйся, добропобе́дный во́ине Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, вождю́ прему́дрый ра́тующим проти́ву сил а́довых.

Ра́дуйся, я́ко с горя́щим свети́льником сре́тил еси́ Христа́; ра́дуйся, я́ко от Него́ благода́ть исцеле́ний прия́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко благоволе́нием Пресвяты́я Богоро́дицы возвели́чен еси́; ра́дуйся, я́ко во све́тлостех святы́х пребыва́еши.

Ра́дуйся, я́ко со проро́ки и апо́столы ликовству́еши; ра́дуйся, я́ко со святи́тели и му́ченики просла́влен еси́.

Ра́дуйся, я́ко с преподо́бными и пра́ведными весели́шися; ра́дуйся, я́ко со все́ми избра́нными Бо́жиими при́сно торжеству́еши.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 13

О вели́кий и пречу́дный о́тче Митрофа́не, приими́ благоутро́бно сие́ ма́лое моле́ние на́ше, и твои́м благоприя́тным хода́тайством изба́ви нас от всех враг ви́димых и неви́димых, от вся́кия напа́сти и ско́рби, от напра́сныя сме́рти и бу́дущия му́ки, да сподо́бимся с тобо́ю и со все́ми святы́ми во ве́ки воспева́ти Бо́гу Спаси́телю на́шему: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгел земны́й и челове́к небе́сный был еси́, святи́телю о́тче Митрофа́не: впери́в бо ум в Боже́ственная, вре́менная и земна́я пренебре́гл еси́, те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух, Его́же благода́тию све́тло украше́н еси́. Сего́ ра́ди тебе́, на Небеси́ и на земли́ просла́вленному, вопие́м си́це:

Ра́дуйся, я́ко чистото́ю и святы́нею А́нгелом уподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко посто́м и бде́нием безстра́стия дости́гл еси́.

Ра́дуйся, свети́льниче Боже́ственнаго све́та; ра́дуйся, моли́тв благово́нное кади́ло.

Ра́дуйся, ве́рных непрело́жное утвержде́ние; ра́дуйся, неве́рных богому́дренное обличе́ние.

Ра́дуйся, христиа́н непосты́дное прибе́жище; ра́дуйся, благоче́стия стено́ необори́мая.

Ра́дуйся, кре́пкое корми́ло Це́ркве Христо́вы; ра́дуйся, непоколеби́мый сто́лпе Правосла́вия.

Ра́дуйся, апо́стольских преда́ний ве́рный храни́телю; ра́дуйся, та́ин Бо́жиих и́стинный строи́телю.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 1

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, многоцеле́бный исто́чниче и моли́твенниче о душа́х на́ших, святи́телю о́тче Митрофа́не, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед свободи́ зову́щих:

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Молитва

Моли́тва 1‑я

О святи́телю о́тче Митрофа́не, се мы гре́шнии, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́ньми, чуде́сно соде́янными и содева́емыми тобо́ю, уве́рившеся, испове́дуем, я́ко и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, и всесмире́нно ко твоему́ благосе́рдию припа́дающе, тебе́ мо́лимся си́це: моли́ о нас Христа́ Бо́га на́шего, да низпо́слет всем чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе́ прибега́ющим бога́тыя ми́лости Своя́; да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да вся ча́да ея́, чи́ста су́ща от мирски́х искуше́ний и плотски́х по́хотей и зла́го де́йствия злых духо́в, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́, и усе́рдно о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию душ свои́х да потща́тся. Па́стырем ея́ да даст Госпо́дь святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, во е́же неве́рующия просвети́ти, неве́дущия наста́вити, сомня́щияся вразуми́ти, отпа́дшия от Правосла́вныя Це́ркве к ней возврати́ти, ве́рующия в ве́ре соблюсти́, гре́шныя на покая́ние подви́гнути, ка́ющияся уте́шити и во испра́влении жи́зни утверди́ти, и та́ко вся лю́ди ко угото́ванному ве́чному Ца́рству святы́х Его́ привести́. Умоли́ Го́спода, уго́дниче Христо́в: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Всем же в держа́ве лю́дем да да́рует благи́й Бог наш мир, тишину́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х, па́че же ко исполне́нию за́поведей Его́ тща́ние неле́ностное; и да изба́вит ца́рствующия гра́ды, град сей и вся ины́я гра́ды и ве́си, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла. Ей, святи́телю Бо́жий, да устро́иши моли́твами твои́ми вся блага́я душа́м и телесе́м на́шим; да и мы просла́вим в душа́х и телесе́х на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 2‑я

О святи́телю о́тче Митрофа́не! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние от нас, гре́шных раб Бо́жиих (имена́), к тебе́ прибега́ющих, и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, я́ко да пода́ст нам согреше́ний на́ших проще́ние и изба́вит нас от бед, печа́лей, ско́рби и боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих нас; да пода́ст вся на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да да́рует нам сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии и да сподо́бит нас, гре́шных и недосто́йных, Небе́снаго Ца́рствия Своего́, во е́же со все́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.