Акафист святой великомученице Екатерине

Кондак 1

Избра́нную и венча́нную де́ву му́ченицу, неве́сту Христо́ву Екатери́ну, похва́льными пе́сньми воспои́м, я́ко пресла́вную мучи́теля победи́тельницу и прему́друю филосо́фов наста́вницу: ты же, великому́ченице Екатери́но, иму́щи дерзнове́ние ко Го́споду, приклони́ся ми́лостивне к благопотре́бным проше́ниям зову́щих ти:

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Икос 1

А́нгелом ра́вную чистоту́ иму́щи, свята́я де́во Екатери́но, с А́нгелы Боже́ственнаго озаре́ния сподо́билася еси́, с ни́ми же воспева́ющи Трисвяту́ю песнь, услы́ши нас, пою́щих тебе́ на земли́ сия́:

Ра́дуйся, честно́е святы́ни жили́ще; ра́дуйся, чуде́сное зна́мение сбы́вшагося на тебе́ Бо́жия Про́мысла.

Ра́дуйся, благоволе́ния О́тча сосу́де; ра́дуйся, страда́ний Христо́вых исполне́ние.

Ра́дуйся, чи́стое Ду́ха Свята́го обита́лище; ра́дуйся, све́том благочести́выя ве́ры просвети́вшаяся.

Ра́дуйся, святою купе́лию отрожде́нная; ра́дуйся, измы́вшая ри́зы своя́ в Кро́ви А́гнчей на земли́.

Ра́дуйся, лику́ющая с свяще́нными де́вами на Небеси́.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 2

Ви́дящи Екатери́на себе́ виде́ния сподо́бльшуюся, тече́ к свято́му ста́рцу, ико́ну ей Богома́тере пре́жде того́ вручи́вшему, и пове́да ему́, ка́ко отвраща́ше лице́ Свое́ ей яви́выйся с Пречи́стою Свое́ю Ма́терию Христо́с, ка́ко безу́мну, и ни́щу, и худоро́дну ю наре́к, до́ндеже не оста́вит и́дольскаго нече́стия. Преподо́бный же, слы́шав сия́, наста́ви ю в та́инствах ве́ры и крести́ ю. Она́ же во обновле́нии ду́ха благода́рно поя́ше Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум благи́й, благоро́дство и́стинное, бога́тство неги́блющее стяжа́вши в духо́вном отрожде́нии, свята́я Екатери́на досто́йна яви́ся Небе́снаго Жениха́ Христа́, И́же, па́ки яви́вся ей, возлюби́ ю и дарова́нным пе́рстнем в неве́сту Себе́ обручи́. Она́ же, позна́вши тако́е к ней благоволе́ние Бо́жие, та́ко уязви́ся любо́вию Его́, я́ко не му́дрствоваше бо́лее о земны́х веща́х, но о Возлю́бленном свое́м непреста́нно мы́сляше. Таково́й благода́ти сподо́бльшаяся, слы́ши от нас:

Ра́дуйся, злово́ние мирско́е возненави́девшая; ра́дуйся, в воню́ ми́ра Христо́ва теку́щая.

Ра́дуйся, до́брая люби́тельнице Жениха́ Безсме́ртнаго; ра́дуйся, сокро́вище благоволе́ния Вы́шняго.

Ра́дуйся, денни́це пресве́тлая; ра́дуйся, луно́ соверше́нная.

Ра́дуйся, ма́слино, в до́му Бо́жии насажде́нная; ра́дуйся, ке́дре, в Лива́не высокора́сленный.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго даде́ тогда́ святе́й Екатери́не дерзнове́ние, е́же нече́ствующаго царя́ Максими́на о принесе́нии и́долом жертв обличи́ти небоя́зненно, и той пребы́сть безгла́сен на мног час, не моги́й проти́витися ея́ глаго́лом. Она́ же, благодаря́щи Бо́га, воспева́ше: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́щи свята́я Екатери́на свы́ше да́нную ей прему́дрость, егда́ нечести́вый царь, поста́вив пред собо́ю, вопроша́ше ю о ро́де ея́ и са́не, она́ испове́да себе́ быти дщерь ца́рскую, филосо́фския и ри́торския нау́ки до́бре изучи́вшую, па́че же Христо́ву неве́сту себе́ наименова́, в я́вное отверже́ние и́дольскаго служе́ния. Сего́ ра́ди воспева́ем ей си́це:

Ра́дуйся у́бо, Екатери́но пресла́вная; ра́дуйся, ца́рское свяще́ние.

Ра́дуйся, пчело́, ды́ма и́дольскаго отлете́вшая, ра́дуйся, голуби́це, зла́ты крила́ иму́щая.

Ра́дуйся, кади́ло Христо́ва благоуха́ния.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 4

Бу́рею я́рости вознеи́стовився царь на святу́ю де́ву, рече́ к ней: «Не глаго́ли зле о бо́зех на́ших». Свята́я же Екатери́на отвеща́: «А́ще восхо́щеши отрясти́ мрак пре́лести от душе́вных ти оче́й, уразуме́еши бого́в твои́х ху́дость и позна́еши и́стиннаго Бо́га, Его́же и́мя, то́кмо глаго́лемое, или́ крест, изобразу́емый на возду́се, прогоня́ет бо́ги твоя́ и погубля́ет. И а́ще повели́ши, явлю́ тебе́ и́стину, пою́щи Бо́гу моему́: Аллилу́иа».

Икос 4

Слы́шав нечести́вый царь свобо́дный и му́дрый отве́т твой о ве́ре Христо́вой, убоя́вся, да не бу́дет побежде́н от тебе́, собра́ от преде́лов держа́вы своея́ мудрецо́в, число́м пятьдеся́т, на пре́ние. Ты же, Арха́нгелом Михаи́лом утвержде́нная и о побе́де уве́ренная, возра́довалася еси́ вступи́ти в пре́ние с ни́ми. Приими́ у́бо, де́во, от нас похвалу́ сию́:

Ра́дуйся, изъяви́тельнице ума́ Христо́ва; ра́дуйся, херуви́мское стяжа́вшая Богопозна́ние.

Ра́дуйся, серафи́мскою воспале́нная к Бо́гу любо́вию; ра́дуйся, му́дрых мудре́йшая.

Ра́дуйся, духо́вный меч на неве́рие изостри́вшая; ра́дуйся, нече́стия прогони́тельнице.

Ра́дуйся, ве́рных наста́внице.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 5

Боготе́чной звезде́ была́ еси́ подо́бна, Екатери́но, препре́вши пятьдеся́т вити́й и наста́вивши их на путь христиа́нский, веду́щий к пра́ведному Со́лнцу, от Де́вы возсия́вшему Христу́ Бо́гу, свои́ми му́дрыми глаго́лы, и́же и осужде́ни бы́вше за Христа́ на сожже́ние и напу́тствовани моли́твою твое́ю, с ра́достию идо́ша в огнь, пою́ще: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дев царю́ющий повеле́ния своя́ в тебе́ пренебреженны и увеща́ния презре́нны, обрати́ся к лука́вству, е́же ласка́нием прельсти́ти тя, обеща́я полца́рства тебе́ да́ти. Ты же ве́ру сокро́вищам земны́м предпоче́тши и Жениха́ Христа́ возлюби́вши па́че земна́го ца́рства и оде́жду му́ченичества па́че багряни́цы, отве́ргла еси́ его́ суесло́вие. Сего́ ра́ди воспису́ем ти сия́ похва́льная:

Ра́дуйся, де́во, лесть обличи́вшая; ра́дуйся, запина́теля зми́я попра́вшая.

Ра́дуйся, дщерь царе́ва; ра́дуйся, де́во, ря́сны златы́ми оде́янная.

Ра́дуйся, вся́кое вещество́ превозше́дшая; ра́дуйся, на гору́ богови́дения восте́кшая.

Ра́дуйся, све́том богопозна́ния просвеще́нная; ра́дуйся, труба́ ду́ха, воспе́вшая глас и́стиннаго богосло́вия.

Ра́дуйся, до́брое ве́ры испове́дание; ра́дуйся, све́та ева́нгельскаго сия́ние.

Ра́дуйся, зако́нов ве́чных храни́тельнице; ра́дуйся, на́ша помо́щнице.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 6

Пропове́дником богоно́сным, апо́столом поревнова́вши, дерзнове́нно пред лице́м мучи́теля пропове́дала еси́ Христа́, и́стиннаго Бо́га, Ему́же в ра́нах и в темни́це пе́ла еси́: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́вый в се́рдце твое́м свет и́стиннаго богоразу́мия отгна́л есть мрак скорбе́й, и́же не оста́ви тя алка́ти, голуби́цею пи́щу ти посыла́я, ниже́ стужа́ти о боле́зни, посети́л бо Сам тя в темни́це, ободря́я и мно́ги венцы́ обещава́я. Ты же, терпеливоду́шная, сим па́че укрепи́лася еси́ и цари́цу А́вгусту и воево́ду Порфи́риа, с во́ины прите́кших к тебе́, обрати́ла еси́ к све́ту ве́ры Христо́вой и научи́ла пе́ти тебе́ сия́:

Ра́дуйся, мирополо́жнице Боже́ственныя любве́; ра́дуйся, адама́нте кре́пкий.

Ра́дуйся, вино́ чуде́с неизрече́нных; ра́дуйся, врага́ терпе́нием уби́вшая.

Ра́дуйся, я́звы Го́спода на те́ле свое́м носи́вшая; ра́дуйся, цари́це А́вгусте с прише́дшими к му́ченическому по́двигу путенаста́внице.

Ра́дуйся, я́ко во тьме свет была́ еси́; ра́дуйся, я́ко Сам Госпо́дь, Свет ми́ра, тебе́, в темни́це бы́вшей, Себе́ яви́л есть.

Ра́дуйся, уз грехо́вных ско́рая реши́тельнице; ра́дуйся, боле́знующих ско́рая целе́бнице.

Ра́дуйся, помо́щнице на́шего спасе́ния.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 7

Хотя́щу безбо́жному царю́ привести́ тя к ме́рзкому идолослуже́нию, па́ки се́ти подстила́ет тебе́, прему́драя, е́же улови́ти тя ле́стно похвало́ю красоты́ твоея́; ты же красоту́ вещь привре́менну и скоропрехо́дну именова́ла еси́, Христа́ же испове́дала еси́ Бо́га жи́ва и и́стинна и пе́ла Ему́: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вую показа́ царь я́рость и безчелове́чие, повеле́в епа́рху коле́сами растерза́ти де́вственное, чи́стое и свято́е те́ло твое́, но чуде́сно руко́ю А́нгела а́бие разреше́на была́ еси́ безвре́дна и колеса́ на ча́сти сокруше́ны, и́миже мно́ги от неве́рных убие́ны, я́ко удиви́ся сам царь и предстоя́щий наро́д, и́же и взыва́ше: «Вели́к Бог христиа́нский». Мы же, чудя́щеся сему́, взыва́ем тебе́:

Ра́дуйся, му́ченице, А́нгелом честна́я и гове́йная; ра́дуйся, сла́во полко́в страда́льческих.

Ра́дуйся, све́тлая на враги́ побе́да; ра́дуйся, страх неве́рных.

Ра́дуйся, сосу́де мно́жайшия си́лы Бо́жия; ра́дуйся, ра́дование ве́рных.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 8

Стра́нное сла́вы измене́ние и за Христа́ страда́ние цари́цы и воево́ды с во́ины ви́девше, устрани́мся любве́ ми́ра и пло́ти и впери́м себе́ к разуме́нию Бо́га, Сей бо есть красота́, и сла́ва, и вене́ц нам, пою́щим: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь сла́дость, весь жела́ние тебе́, свята́я Екатери́но, бысть Иису́с: сла́дце бо Его́ ра́ди го́рькия му́ки терпе́ла еси́ и ски́петр, предлага́емый тебе́, попра́ла еси́, предзря́щи бу́дущее воздая́ние. От нас же приими́ похва́льная сия́:

Ра́дуйся, чи́стая, чи́сте Чи́стаго возлюби́вшая; ра́дуйся, го́рлице, Кра́снаго Жениха́ в пусты́не до́льнаго ми́ра вожделе́вшая.

Ра́дуйся, воню́ риз Его́ благоуха́вшая; ра́дуйся, я́ко се́рна на гора́х арома́тских иска́вшая Рожде́ннаго пре́жде холмо́в ве́чных.

Ра́дуйся, по́двиг страда́льческий ра́ди любве́ Христо́вы соверши́вшая; ра́дуйся, лик му́ченический Бо́гу приве́дшая.

Ра́дуйся, я́ко вити́и тобо́ю получи́ша Ца́рство Небе́сное; ра́дуйся, я́ко то́еже тобо́ю получи́ти ча́ем.

Ра́дуйся, покро́ве и забра́ло на́ше.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 9

Все естество́ а́нгельское возра́довася ра́достию, зря тя, Екатери́но, победи́вши мироде́ржца, ше́ствующую к преми́рным я́ко победоно́сную воево́ду, в после́довании полка́ страда́льческаго, и воспе́ побе́дная, взыва́я: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́и многовеща́ннии заусти́шася: не возмо́гше бо противовеща́ти богодухнове́нным словесе́м твои́м, молча́нием почита́ют дарова́ния твоя́; мы же, немощни́и, ка́ко мо́жем отве́рсти уста́ на хвалы́ твоя́? Одна́ко дерза́ем и мо́лим, сподо́би, блага́я, безбе́дно принести́ тебе́ песнь сию́:

Ра́дуйся, орга́не Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, заре́ неизрече́ннаго осия́ния.

Ра́дуйся, догма́тов Боже́ственных пучи́но; ра́дуйся, хи́тросте, препре́вшая филосо́фов.

Ра́дуйся, ча́ше прему́дрости; ра́дуйся, плете́ния вити́й растерза́вшая.

Ра́дуйся, плени́цы грехо́вныя разреша́ющая.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 10

Спасти́ хотя́щи ду́шу твою́, о те́ле твое́м неради́ла еси́, Екатери́но, и на ме́чное усече́ние, мучи́телю да́вшу на то изрече́ние, ты ра́достно потекла́ еси́, пою́щи Свято́му Безсме́ртному: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ тве́рда и непреодоли́ма яви́лася еси́ жена́м, тебе́ на ме́сто усече́ния провожда́ющим и с рыда́нием тя жестокосе́рду к себе́ и безразсу́дну быти имену́ющим: я́ко не пощади́ла еси́ сла́дкаго живота́ в цве́те ю́ности, я́ко презре́ла еси́ земно́е предлага́емое ца́рство и блаже́нство. Ты же воспрети́ла еси́ неполе́зный плач их и суесло́вие, теку́щи скоре́йше соедини́тися чрез смерть со свои́м Возлю́бленным, того́ ра́ди слы́шиши:

Ра́дуйся, ра́достно за Главу́ Це́ркве Христа́ под меч главу́ свою́ приклони́вшая; ра́дуйся, до конца́ претерпе́вшая.

Ра́дуйся, тече́ние до́бре сконча́вшая; ра́дуйся, я́ко ни ско́рбию, ни ра́нами, ни мече́м с пути́ Христо́ва испове́дания не соврати́лася еси́.

Ра́дуйся, я́ко пла́мень любве́ в исто́чнице кро́ве неугаси́м соблю́дшая; ра́дуйся, му́чеников красото́.

Ра́дуйся, кре́пкое христиа́н прибе́жище.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 11

Пе́ние похва́льное дерзну́хом принести́ тебе́, но оскудева́ет сло́во на́ше и недоумева́ет ум, ка́ко глаго́лати; оба́че сло́во твое́ прему́дрое, мно́гих исхити́вшее от неве́жества и идолонече́стия, возставля́ет нас. Даждь нам сло́во твое́, во е́же пе́ти уди́вльшему на тебе́ вели́чия Своя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоприе́мную тя свещу́, ме́чным усече́нием погаше́нную, но на све́щнице Небе́снем пред Престо́лом Святы́я Тро́ицы поста́вленную, ви́девше Святи́и А́нгели, поклони́шася Живу́щему во ве́ки и, получи́вше от Влады́ки повеле́ние, де́вственное те́ло твое́ на горе́ Сина́йстей погребо́ша, да не ви́димо бу́дет, я́коже сама́ хоте́ла еси́, враго́м Госпо́дним. Мы же песнь сию́ возсыла́ем ти:

Ра́дуйся, солнцеобра́зная де́во, на Небеса́ ду́хом возше́дшая; ра́дуйся, Сио́на Го́рняго дости́гшая.

Ра́дуйся, ве́нче добро́ты в ру́це Госпо́дни; ра́дуйся, ча́ше, от оби́лия до́му Бо́жия че́рплющая ра́дость.

Ра́дуйся, к ски́нии нерукотворе́нней, ве́чней прибли́жившаяся; ра́дуйся, на горе́ зако́нней почива́ющая те́лом.

Ра́дуйся, я́ко та́мо ви́дена бы́ша ше́ствия Бо́га Сина́ина, Бо́га Иа́ковля; ра́дуйся, ме́ста богови́дения Моисе́ева одержа́ние.

Ра́дуйся, ре́вности Илиины́ указа́ние; ра́дуйся, купины́ несгора́емой явле́ние.

Ра́дуйся, де́во, Де́ве Цари́це, в ри́зы позлаще́нны оде́янной, преиспещре́нной всле́дствующая; ра́дуйся, я́ко тобо́ю Сый воспева́ется посреде́ дев тимпа́нниц.

Ра́дуйся, я́ко на тебе́ велеле́пота Его́; ра́дуйся, Престо́ла Ве́чнаго предстоя́тельнице.

Ра́дуйся, от хра́ма вселе́нныя моли́твенники к тебе́ назира́ющая; ра́дуйся, кади́ло моли́тв Вы́шнему о нас благоприя́тное.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 12

Благода́ть дана́ тебе́ от Бо́га руково́дствовати к позна́нию и́стины Его́, в та́йне сокрове́нней, и дая́ти всем я́же к по́льзе проше́ния. Те́мже мы, помраче́ннии, умиле́нно про́сим тя, му́драя де́во: просвети́ у́мныя на́ши о́чи и положи́ нам к Небеси́ стезю́ прохо́дну, да пое́м с тобо́ю ны́не и во вся ве́ки Еди́ному Прему́дрому: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще кре́пкия твоя́ му́ченическия по́двиги, хва́лим тя, я́ко одушевле́нный сосу́д спасе́ния челове́ков: твои́м бо ра́зумом Бог прему́дрость прему́дрых ве́ка сего́ погуби́; тобо́ю вити́й призва́ в язы́к свят, в лю́ди обновле́ния, я́ко тем страда́ти за Христа́. Просвети́ и нас, блага́я де́во, помраче́нных, да зове́м ти:

Ра́дуйся, зерца́ло Бо́жия му́дрости; ра́дуйся, си́лою Вы́шняго оде́янная.

Ра́дуйся, подви́жнице, еле́ем ра́дования умаще́нная; ра́дуйся, воево́до, полк Бо́жий к ве́чному вели́честву предпосла́вшая.

Ра́дуйся, во све́тлости святы́я вше́дшая; ра́дуйся, во све́те непристу́пнем Живу́щему в ли́це пла́менных слуг предста́вшая.

Ра́дуйся, гром трисвята́го пе́ния гла́сом свои́м умножа́ющая; ра́дуйся, неизрече́нную сла́дость добро́ты вкуша́ющая.

Ра́дуйся, я́ко хвала́ и ра́дование над главо́ю твое́ю; ра́дуйся, я́ко ве́чная сла́ва тебе́ объе́млет.

Ра́дуйся, от Триипоста́снаго Божества́ венце́м Небе́снаго Ца́рствия увенча́нная; ра́дуйся, благода́ти и безконе́чной сла́вы нам хода́таице.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 13

О свята́я великому́ченице Екатери́но! Приими́ сие́ похва́льное пе́ние и изба́ви нас от враг ви́димых и неви́димых и от ве́чнаго муче́ния твои́м благоприя́тным хода́тайством сохрани́, да с тобо́ю при́сно пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгелом ра́вную чистоту́ иму́щи, свята́я де́во Екатери́но, с А́нгелы Боже́ственнаго озаре́ния сподо́билася еси́, с ни́ми же воспева́ющи Трисвяту́ю песнь, услы́ши нас, пою́щих тебе́ на земли́ сия́:

Ра́дуйся, честно́е святы́ни жили́ще; ра́дуйся, чуде́сное зна́мение сбы́вшагося на тебе́ Бо́жия Про́мысла.

Ра́дуйся, благоволе́ния О́тча сосу́де; ра́дуйся, страда́ний Христо́вых исполне́ние.

Ра́дуйся, чи́стое Ду́ха Свята́го обита́лище; ра́дуйся, све́том благочести́выя ве́ры просвети́вшаяся.

Ра́дуйся, святою купе́лию отрожде́нная; ра́дуйся, измы́вшая ри́зы своя́ в Кро́ви А́гнчей на земли́.

Ра́дуйся, лику́ющая с свяще́нными де́вами на Небеси́.

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Кондак 1

Избра́нную и венча́нную де́ву му́ченицу, неве́сту Христо́ву Екатери́ну, похва́льными пе́сньми воспои́м, я́ко пресла́вную мучи́теля победи́тельницу и прему́друю филосо́фов наста́вницу: ты же, великому́ченице Екатери́но, иму́щи дерзнове́ние ко Го́споду, приклони́ся ми́лостивне к благопотре́бным проше́ниям зову́щих ти:

Ра́дуйся, Екатери́но, неве́сто Христо́ва прему́драя.

Моли́тва

О свята́я Екатери́но, де́во и му́ченице, и́стинная Христо́ва неве́сто! Мо́лим тя чрез особли́вую благода́ть, е́юже предвари́ тя Жени́х твой, Сладча́йший Иису́с: я́коже посрами́вши пре́лести мучи́теля, му́дростию твое́ю пятьдеся́т вити́й победи́ла еси́ и, напои́вши их Небе́сным уче́нием, к све́ту и́стинныя ве́ры наста́вила еси́, та́ко испроси́ и нам о́ную Бо́жию му́дрость, да и мы, расто́ргнувше вся ко́зни а́дскаго мучи́теля и презре́в ми́ра и пло́ти собла́зны, досто́йны яви́мся Боже́ственныя сла́вы и к разшире́нию святы́я на́шея правосла́вныя ве́ры сосу́ды досто́йны соде́лаемся, и с тобо́ю в Небе́сной ски́нии Го́спода и Влады́ку на́шего Иису́са Христа́ хва́лим и прославляем во вся ве́ки. Ами́нь.