Молитва миссионера

Го́споди, Го́споди! Положи́вый ду́шу Свою́ за спасе́ние все́х челове́к!

Я́ко Господи́н жа́твы Твоея́, изведи́ мно́гих де́лателей на жа́тву Твою́!

Изведе́нным же да́ждь ду́х моли́твы, ду́х любви́ Твоея́, ду́х смире́ния, терпе́ния и ра́зума. Да́ждь и́м благовествова́ти си́лою мно́гою во исполне́ние Ева́нгелия Твоего́. Да укрепи́тся и возрасте́т жела́ние возжела́вших вспомоществова́ти на́м дела́ми любви́ благотворящей, да умно́жатся подо́бныя посо́бники на́ши. Благоде́ющим на́м возда́ждь Твои́ми благослове́ньми: живы́м пода́ждь здра́вие и благоде́нствие, усо́пших со святы́ми твои́ми в ве́чных селе́ниях упоко́й. Ненави́дящих и оби́дящих на́с прости́, Влады́ко Человеколю́бче, просвети́ и́х се́рдца, вразуми́ и́х умы́.

Все́м же на́м, кро́вию Твое́ю искупле́нным, веду́щим и еще́ не веду́щим Тя́, да́руй све́т ра́зума свята́го Ева́нгелия Твоего́. Ускори́ призва́ти и соедини́ти все́х во еди́но ста́до Твое́ зде́сь на земле́ и пребы́ти с Тобо́ю во ве́ки неразлучны во све́те Отца́ Твоего́ и Бо́га на́шего, Ему́ же с Тобо́ю и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва вове́ки. Ами́нь.