Молитва на освящение всякой вещи

Созда́телю и Соде́телю челове́ческаго ро́да, Да́телю благода́ти духо́вныя, Пода́телю ве́чнаго спасе́ния, Са́м, Го́споди, посли́ Ду́ха Твоего́ Свята́го с вы́шним благослове́нием на ве́щь сию́, я́ко да вооруже́на си́лою небе́снаго заступле́ния хотя́щим ю́ употребля́ти, помо́щна бу́дет к теле́сному спасе́нию и заступле́нию и по́мощи, о Христе́ Иису́се Го́споде на́шем. Ами́нь.