Молитва преподобному Нилу Сорскому

  • Тропарь, глас 1
  • Кондак, глас 8
  • Молитва

Тропарь, глас 1

Мирска́го жития́ отве́ргся и мяте́жа жите́йскаго бе́гая, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Ни́ле, не облени́лся еси́ собра́ти цве́ты ра́йския от писа́ний оте́ческих и, в пусты́ню всели́вся, процве́л еси́, я́ко крин се́льный, отоню́ду же преше́л еси́ и в Небе́сныя оби́тели; научи́ и нас, че́стно почита́ющих тя, твои́м ца́рским путе́м ше́ствовати и моли́ся о душа́х на́ших.

Кондак, глас 8

Любве́ ра́ди Христо́вы удали́вся мирски́х смуще́ний, ра́достною душе́ю всели́лся еси́ в пусты́ни, в не́йже подвиза́вся до́бре, я́ко А́нгел на земли́, о́тче Ни́ле, пожи́л еси́: бде́нием бо и посто́м те́ло свое́ изнури́л еси́ ве́чныя ра́ди жи́зни. Ея́же ны́не сподо́бився, во све́те неизрече́нныя ра́дости Пресвяте́й Тро́ице со святы́ми предстоя́, моли́, мо́лимтися, припа́дающе, ча́да твоя́, сохрани́тися нам от вся́каго наве́та и злых обстоя́ний ви́димых и неви́димых враг и спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва

О, преподо́бне и Богоблаже́нне о́тче Ни́ле, Богому́дрый наста́вниче и учи́телю наш! Ты, любве́ ра́ди Бо́жия удаля́яся мирски́х смуще́ний, в непрохо́дней пусты́ни и в де́брех изво́лил еси́ всели́тися, и, я́ко лоза́ благопло́дна, умно́жив ча́да пусты́ни, яви́л еси́ себе́ им сло́вом, писа́нием и житие́м о́браз вся́кия и́ноческия доброде́тели, и, я́ко А́нгел во пло́ти, пожи́в на земли́, ны́не в селе́ниих Небе́сных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, водворя́ешися, и, с ли́ки святы́х Бо́гу предстоя́, Тому́ хвалы́ и славосло́вия непреста́нно прино́сиши. Мо́лим тя, Богоблаже́нне, наста́ви и нас, жи́тельствующих под кро́вом твои́м, непреткнове́нно ходи́ти по стопа́м твои́м: люби́ти Го́спода Бо́га всем се́рдцем свои́м, Того́ Еди́наго вожделе́ти и о Том Еди́ном помышля́ти, му́жественно же и благоиску́сно пра́тися с до́лу влеку́щими нас по́мыслы и прило́ги вра́жиими и тех всегда́ побежда́ти; возлюби́ти вся́кую тесноту́ мона́шескаго жития́, и возненави́дети кра́сная ми́ра сего́ любве́ ра́ди Христо́вы и насади́ти в сердца́х свои́х вся́кую доброде́тель, в не́йже сам потруди́лся еси́. Моли́ Христа́ Бо́га, да и всем правосла́вным христиа́ном, в ми́ре живу́щим, просвети́т ум и о́чи серде́чная, е́же ко спасе́нию, утверди́т их в ве́ре, и благоче́стии, и в де́лании за́поведей Свои́х, сохрани́т от ле́сти ми́ра сего́ и да́рует им и нам оставле́ние грехо́в и к сим приложи́т, по нело́жному обетова́нию Своему́, и вся потре́бная нам ко вре́менному животу́. Да, в пусты́ни и в ми́ре жи́тельствующе, ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и че́стности и Того́ усты́ и се́рдцем просла́вим ку́пно со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.