Молитва при разделениях и вражде между верующими

Молитва св. Иоанна Кронштадтского

Го́споди! В любви́ взаи́мной жи́ти научи́ и укрепи́ Ду́хом Твои́м Святы́м; порывы страсте́й, запинающия любви́ небе́сной, ева́нгельстей, укроти́, и се́рдца на́ши ме́ртвы соде́лай для сласте́й земны́х.
Да́ждь мне́, Го́споди, все́м бла́гам земны́м предпочита́ти всегда́ благода́ть Твою́, ми́р Тво́й, пра́вду и святы́ню Твою́ и в не́й всегда́ пребыва́ти, во вся́ дни́ живота́, до после́дняго издыха́ния!
Да́ждь мне́, Го́споди, люби́ти вся́каго бли́жняго моего́, ка́к себя́, всегда́, ни из-за чего́ на него́ не озлоблятися и не рабо́тати диа́волу.
Да́ждь мне́ распя́ти мое́ самолю́бие, го́рдость, любостяжа́ние, малове́рие и про́чия стра́сти. Да бу́дет на́м и́мя: взаимная любо́вь; да ве́руем и упова́ем, что́ для все́х на́с все́ – Госпо́дь; да не пече́мся, не безпокоимся ни о че́м, да бу́деши Ты́, Бо́же на́ш, еди́ным Бо́гом се́рдца на́шего и кроме́ Тебя́ ничто́.
Да бу́дем мы́ между́ собо́ю в едине́нии любви́, я́коже подоба́ет, и все́ разделяющее на́с дру́г от дру́га и от любви́ отлуча́ющее да бу́дет у нас в презре́нии, как прах, попира́емый нога́ми. Бу́ди! Бу́ди!