Молитвы благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам

  • Тропарь, глас 8
  • Кондак, глас 8
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я
  • Молитва 3‑я

Тропарь, глас 8

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́, до́бре во благоче́стии пожи́в, блаже́нне Пе́тре, та́ко и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею, в ми́ре Бо́гу угоди́вше, и преподо́бных житию́ сподо́бистеся. С ни́миже моли́теся Го́сподеви, сохрани́ти без вреда́ оте́чество ва́ше, да вас непреста́нно почита́ем.

Кондак, глас 8

Ми́ра сего́ княже́ние и сла́ву вре́менну помышля́я, сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, Пе́тре, ку́пно и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею, ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́вше. Те́мже и по сме́рти неразлу́чно во гро́бе лежа́ще, исцеле́ние неви́димо подава́ете, и ны́не Христу́ моли́теся сохрани́ти град же и лю́ди, и́же вас сла́вящих.

Молитва 1‑я

О, вели́цыи уго́дницы Бо́жии и преди́внии чудотво́рцы, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, гра́да Му́рома предста́тели и храни́тели и о всех нас усе́рднии ко Го́споду моли́твенницы! К вам прибега́ем и вам мо́лимся со усе́рдием кре́пким: принеси́те за нас, гре́шных, святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу, и испроси́те нам у бла́гости Его́ вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, в до́брых де́лех преуспе́яние, ми́ра умире́ние, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, душа́м и телесе́м здра́вие и ве́чное спасе́ние. Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго Це́ркви Святе́й и всей стране́ Росси́йстей мир, тишину́ и благоустрое́ние и всем нам житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Огради́те оте́чество ва́ше, град Му́ром и вся гра́ды Росси́йския от вся́каго зла и вся правове́рныя лю́ди, к вам приходя́щия и моще́м ва́шим покланя́ющияся, осени́те благода́тным де́йством благоприя́тных моли́тв ва́ших, и вся проше́ния их во бла́го испо́лните. Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, со умиле́нием вам возноси́мых, но бу́дите о нас при́снии предста́тели ко Го́споду и сподо́бите нас по́мощию ва́шею свято́ю спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к вам прибега́ем и к вам со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о нас, гре́шных (имена), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. И хода́тайствуйте нам у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о нас при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите нас по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

О, вели́цыи уго́дницы Бо́жии и преди́внии чудотво́рцы, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, гра́да Му́рома предста́тели, честна́го бра́ка храни́тели и о всех нас усе́рднии ко Го́споду моли́твенницы!
Вы во дни земна́го жития́ ва́шего о́браз благоче́стия, христиа́нския любве́ и ве́рности друг ко дру́гу да́же до гро́ба яви́ли есте́ и тем зако́нное и благослове́нное супру́жество просла́вили есте́.
Сего́ ра́ди к вам прибега́ем и мо́лимся со усе́рдием кре́пким: принеси́те за нас, гре́шных, святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу, и испроси́те нам вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, в до́брых де́лех преуспе́яние, наипа́че же сою́зом бра́чным сочета́вшимся да́руйте моли́твами ва́шими целому́дрие, друг ко дру́гу любо́вь в сою́зе ми́ра, единомы́слие душ и теле́с, ло́же ненаве́тное, пребыва́ние незазо́рное, се́мя долгожи́зненное, о ча́дех благода́ть, до́мы испо́лнены благосты́ни и в жи́зни ве́чней неувяда́емый вене́ц сла́вы Небе́сныя.
Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, со умиле́нием вам возноси́мых, но бу́дите при́снии засту́пницы на́ши пред Го́сподем и сподо́бите нас предста́тельством ва́шим спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное насле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.