Молитвы о духовном отце

  • Молитва 1‑я, Спасителю о духовном отце
  • Молитва 2‑я, ко Господу о духовном отце
  • Молитва 3‑я, ко Пресвятой Богородице о духовном отце
  • Молитва 4‑я, преподобного Симеона Нового Богослова об обретении духовного наставника

Молитва 1‑я, Спасителю о духовном отце

О Сладча́йший Иису́се! Ты́ безме́рно свя́т, безме́рно пра́веден, безме́рно милосе́рд, освяти́ Твое́ю святы́нею отца́ моего́ духо́внаго, оправда́й его́ свое́ю пра́ведностию, покры́й Твои́м милосе́рдием, исцели́ его́ от боле́зней.
Го́споди, Ты́ соедини́л на́с на земли́, не разлучи́ на́с и в Небе́сном Твое́м Ца́рствии и святы́ми его́ моли́твами прости́ вся́ моя́ согреше́ния, прости́ и все́х его́ духо́вных ча́д, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. Ами́нь.

Молитва 2‑я, ко Господу о духовном отце

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (и́мя), да́руй ему́ душе́вное спасе́ние и теле́сное здра́вие, огради́ моли́твами святы́х а́нгел, отгони́ вся́каго, ча́ющаго ему́ зла́.
Го́споди, не осуди́, не истяжи́ в не́м дарова́ния духо́вныя, откро́й ему́, Го́споди, вся́ моя́ прегреше́ния, испо́лни его́ му́дростию, моли́твою и любо́вию. Ра́ди святы́х его́ моли́тв, да́руй мои́м грехо́м проще́ние, жи́зни исправле́ние, в доброде́телях преуспе́яние; ниспосли́ ему́ ми́лости Твоя́ бога́тыя.
Сподо́би его́, Го́споди, в де́нь се́й (но́щь сию́) без греха́ сохрани́тися, побори́ его́ враги́ плотски́я и безпло́тныя, и от ви́димых и неви́димых вра́г изба́ви его́, изми́ его́ от челове́ка льсти́ва и от му́жа непра́ведна, соблюди́ па́ству его́ до кончи́ны его́ издыха́ния, что́бы в покая́нии на́м приити́ к ти́хой и безмяте́жной жи́зни.
Го́споди, помяни́, посети́, укрепи́ и сохрани́ его́ на мно́гие ле́та.

Молитва 3‑я, ко Пресвятой Богородице о духовном отце

О, Пресвята́я Влады́чице моя́, Де́во Богоро́дице, Цари́ца Небесе́ и земли́, вонми́ вопию́щей души́ мое́й и приими́ гре́шную мольбу́ мою́, Пречи́стая Ма́терь Бо́жия, за отца́ моего́ духо́внаго, скорбя́щаго раба́ Твоего́ (и́мя).
Бу́ди ему́ всегда́ спу́тницей и на вся́кое вре́мя сопровождай и огражда́й его́ святы́ми А́нгелами. Укрепля́й его́ бо́дрствующаго, оберега́й его́ спя́щаго, утеша́й его́ плачущаго, ободряй его́ уныва́ющаго, избавля́й от скорбе́й, свобожда́й от клеветы́, воздвиза́й немощна́го, побежда́й вою́ющих проти́в него́ бесо́в, и в сме́ртной опа́сности помога́й ему́. Ежедневно явля́й его́ стра́шным для ви́димых и неви́димых враго́в, что́бы они́ зна́ли, что́ о́н ра́б Тво́й, Богома́терь, роди́вшая Бо́га и Царя́, Кото́рому подоба́ет че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в.
Ма́терь Бо́жия, умягчи́ се́рдца злы́х челове́к, возстаю́щих на него́. Ты́ ви́диши труды́ и ско́рби отца́ моего́, его́ ско́рби Тебе́ еди́ной изве́стны. Ты́ ве́даеши все́ та́йны души́ его́, воззри́ ми́лостиво на него́ с небеси́, облегчи́ его́ страда́ния, покры́й его́ покро́вом Свои́м, посети́ его́ Свое́ю небе́сною ми́лостию, посли́ благослове́ние на дела́ его́ и да́й ему́ неви́димую по́мощь. И святы́ми его́ моли́твами да́й мне́ смире́ние, самоукоре́ние, терпе́ние, кро́тость, целому́дрие, молча́ние и покры́й меня́ от все́х напа́стей и враго́в ви́димых и неви́димых. Ами́нь.

Молитва 4‑я, преподобного Симеона Нового Богослова об обретении духовного наставника

Го́споди, не хотя́й сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, соше́дый на сие́ на зе́млю, да лежа́щия и умерщвле́нныя грехо́м воздви́гнеши и ви́дети Тебе́, свет и́стинный, я́коже челове́ку возмо́жно ви́дети, сподо́биши их, посли́ ми челове́ка, ве́дущаго Тебе́, да, я́коже Тебе́, порабо́тав ему́ и все́ю си́лою мое́ю подчини́вся ему́, и Твою́ в того́ во́ли сотво́рь во́лю, благоугожду́ Тебе́, еди́ному Бо́гу и сподо́блюся и аз, гре́шный, ца́рствия Твоего́.