Молитвы о России

  • Молитва ко Господу о спасении России
  • Молитва ко Господу о России
  • Молитва ко Господу об Отечестве исп. Николая (Могилевского)
  • Молитва по соглашению о спасении России
  • Покаянная молитва ко Господу во дни смуты
  • Молитва ко Пресвятой Богородице о России
  • Святителю Тихону, патриарху Московскому
  • Святым новомученикам и исповедникам Российским

Молитва ко Господу о спасении России

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, приими́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, усе́рдное моле́ние сие́ и, прости́в на́м вся́ согреше́ния на́ша, помяни́ все́х враго́в на́ших, ненави́дящих и оби́дящих на́с, и не возда́ждь и́м по де́лом и́х, но, по вели́цей Твое́й ми́лости, обрати́ и́х: неве́рных — ко правове́рию и благоче́стию, я́ко да ни еди́н от ни́х поги́бнет на́с ра́ди, недосто́йных; ве́рных же — во е́же уклони́тся от зла́ и твори́ти благо́е.
На́с же все́х и Це́рковь Твою́ Святу́ю — всеси́льною Твое́ю кре́постию от вся́каго зла́го обстоя́ния ми́лостивно изба́ви, и страну́ Росси́йскую от лю́тых враго́в и вла́сти и́х свободи́. Ве́рных рабо́в Твои́х — в ско́рби и печа́ли — де́нь и но́щь вопию́щих к Тебе́, многоболе́зненный во́пль услы́ши, многоми́лостиве Бо́же на́ш, и изведи́ из истле́ния живо́т и́х. Пода́ждь же ми́р и тишину́, любо́вь, и утвержде́ние, и ско́рое примире́ние лю́дем Твои́м, и́хже — Честно́ю Твое́ю Кро́вию — искупи́л еси́.
Но и отступившим от Тебе́, и Тебе́ не и́щущим — явле́н бу́ди, вое́же ни еди́ному от ни́х поги́бнути, но все́м спасти́ся и в ра́зум и́стины приити́: да вси́ в согласнем единомы́слии и в непреста́нной любви́ просла́вят пречестно́е и́мя Твое́, терпеливоду́шне, незлобиве, Го́споди, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Господу о России

На Отчи́зну на́шу, Росси́ю, изле́й благода́ть Твою́, Бо́же! Да соединя́тся все́ наро́ды, ее населяющие, в одну́ семью, Тебя́, Отца́ Небесного, единомы́сленно исповедающую, всю́ жи́знь свою́ единоду́шно по ве́ре устроя́ющую, да бу́дет еди́но ста́до и еди́ный Па́стырь, да бу́дет хле́б насу́щный и духо́вный для все́х без изъя́тия. Да бу́дет ми́р и любо́вь между́ все́ми и да бу́дут безси́льны ко́зни враго́в вну́тренних и вне́шних, злы́х се́ятелей пле́вел на ни́ве Твое́й, писа́нием, сло́вом или́ де́лом вносящих шаткость в умы́, го́речь в се́рдца, собла́зн, раздор и вся́кую скве́рну в жи́знь.
Пошли́, Го́споди, де́лателей до́брых на ру́сскую ни́ву Твою́, да огласят они́ ее глаголами пра́вды Твое́й, да просветя́т ее приме́ром жи́зни по ве́ре. Пошли́, Го́споди, наро́ду чуткость се́рдца, да разуме́ет о́н святы́е ре́чи избра́нников Твои́х, да разуме́ет о́н святу́ю во́лю Твою́ и неизме́нно и с ра́достию твори́т ее, да бу́дет Ру́сь вои́стину свя́та, да соедини́тся она́ единомы́сленно и единоду́шно в одно́ вели́кое Бра́тство Христо́во, мы́слию, сло́вом и де́лом ве́рное Бо́гу и Христу́ Его́. Да бу́дет Ру́сь на́ша по́длинно церко́вной державой, во все́х дела́х свои́х руководствующейся уче́нием правосла́вной Це́ркви.
Го́споди, Влады́ко ми́ра! Посети́ страну́ на́шу благода́тию Свое́ю, да облече́тся она́ свя́тостию, я́ко ри́зою, и да бу́дут сы́ны ее во смире́нии свое́м досто́йны оде́жды брачной, в не́йже вни́ти надлежи́т в черто́г Ца́рствия Твоего́. Ами́нь.

Молитва ко Господу об Отечестве исп. Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского

Го́споди Бо́же, Спаси́телю на́ш! К Тебе́ припа́даем с сокруше́нным се́рдцем и испове́дуем грехи́ и беззако́ния на́ша, и́ми же раздражи́хом Твое́ благоутро́бие и затвори́хом щедро́ты Твоя́. Сего́ ра́ди пра́ведный су́д Тво́й пости́же на́с, Го́споди: раздо́ры и нестрое́ния объя́ша на́с, уби́йства и кровопроли́тия, вражда́ и зло́ба умно́жишася до зела́.
Но, Премилосе́рдый Го́споди, при́зри с высоты́ Святы́я Твоея́ на сле́зныя мольбы́ ни́щих ско́рбных люде́й Твои́х, преложи́ гне́в Тво́й на милосе́рдие и да́ждь на́м по́мощь от ско́рби. Ве́мы, я́ко от ле́т дре́вних в годи́ны искуше́ний страна́ на́ша то́кмо ве́рою Христо́вою от ги́бели спаса́шеся, то́кмо моли́твою и слеза́ми покая́ния от ко́зней и сете́й вра́жиих избавля́шеся.
Сего́ ра́ди во умиле́нии се́рдца вопие́м Тебе́: охрани́ и ны́не Оте́чество на́ше от враго́в, губя́щих е́, воспламени́ в сердца́х на́ших любо́вь к Це́ркви Твое́й Свято́й и научи́ на́с кре́пко, да́же до сме́рти стоя́ти за ве́ру святу́ю Твою́ и за сла́ву И́мени Твоего́ Свята́го, и та́ко утверди́ и воспросла́ви Це́рковь Твою́ всеси́льною кре́постию Твое́ю и от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви ю́.
О распе́нших Тя́ моли́вый, Го́споди, и рабо́м Твои́м о вразе́х моли́тися повеле́вый, ненави́дящих и оби́дящих на́с прости́, не возда́ждь и́м, Го́споди, по дело́м и́х и по лука́вству начина́ния и́х, не ве́дят бо, что́ творя́т, но к братолюбному и доброде́тельному наста́ви жи́тельству, да обратя́тся к Тебе́, своему́ Влады́це, и ку́пно с сына́ми Це́ркви Твоея́, просла́вят Тебе́ Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва по соглашению о спасении России

Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного».
С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя — услышать всех молящихся рабов Твоих, согласившихся смиренно просить Тебя об умножении любви и искоренении всякого зла и ненависти в России, о спасении и благополучии страны нашей, о вере и мудрости русских правителей и любви их к своему народу.
Однако не как мы хотим, а как Ты, Господи; да будет на всё воля Твоя святая. Аминь.

Покаянная молитва ко Господу во дни смуты

Го́споди, Бо́же Вседержи́телю, при́зри на на́с, гре́шных и недосто́йных ча́д Твои́х, согреши́вших пред Тобо́ю, прогне́вавших бла́гость Твою́, навлекших гне́в Тво́й пра́ведный на ны́, па́дших во глубину́ грехо́вную.
Ты́ зри́ши, Го́споди, не́мощь и ско́рбь душе́вную, ве́си растле́ние умо́в и серде́ц на́ших, оскуде́ние ве́ры, отступле́ние от за́поведей Твои́х, умноже́ние нестрое́ний семе́йных, разъединения и раздо́ры церко́вныя, Ты́ зри́ши печа́ли и ско́рби на́ша, от боле́зней, гла́дов и междоусо́бныя бра́ни происходящия.
Но, Премилосе́рдый и Человеколюби́вый Го́споди, вразуми́, наста́ви и поми́луй на́с, недосто́йных. Испра́ви жи́знь на́шу грехо́вную, утоли́ раздо́ры и нестрое́ния, собери́ расточе́нныя, соедини́ разсе́янныя, пода́ждь ми́р стране́ на́шей и изба́ви ю́ от тя́жких бе́д и несча́стий.
Всесвяты́й Влады́ко, просвети́ ра́зум на́ш све́том уче́ния Ева́нгельскаго, возгре́й сердца́ на́ша теплото́ю благода́ти Твоея́ и напра́ви я́ к де́ланию за́поведей Твои́х, да просла́вится в на́с всесвято́е и пресла́вное и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице о России

Засту́пнице земли́ Росси́йстей и непреста́нная за нас моли́твеннице, мир наро́ду у Го́спода испроси́, да святи́тся в нас и́мя Бо́жие во ве́ки. Ами́нь.

Святителю Тихону, патриарху Московскому

О, па́стыре наш до́брый, святы́й вели́кий Патриа́рше Ти́хоне, я́ко град го́рний ты яви́лся еси́ — до́брая дела́ твоя́ и доны́не све́тятся пред челове́ки. Ве́мы, я́ко ты, предстоя́ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах пред Го́сподем.
Воззри́ и ны́не на нас, гре́шных и недосто́йных чад твои́х, к тебе́ бо, я́ко иму́щему ве́лие дерзнове́ние пред Творце́м вся́ческих, ны́не припа́даем и усе́рдно мо́лимся: умоли́ Го́спода, да пода́ст нам реши́мость стяжа́ть благоче́стие отце́в на́ших, его́же ты стяжа́л еси́ от ю́ности твоея́.
Ты в житии́ свое́м ре́вностный защи́титель и храни́тель и́стинныя ве́ры был еси́, помози́ и нам незы́блемо соблюсти́ ве́ру Правосла́вную. Ти́хая душа́ твоя́ зело́ преуспе́ла в боже́ственном смиренному́дрии, научи́ и нас ра́зум наш пита́ти не многомяте́жной му́дростию челове́ческой, но смире́нным позна́нием во́ли Бо́жией. Ты пред лице́м лю́тых враго́в Христо́вых И́стиннаго Бо́га дерзнове́нно испове́дал еси́, моли́твою свое́ю укрепи́ нас, малоду́шных, да и мы всегда́ и всю́ду противоста́нем ду́ху безбо́жия и льсти.
Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́ (имена), и́бо не то́кмо от бед и скорбе́й избавле́ния про́сим, но си́лы и тве́рдости, великоду́шия и любви́ про́сим, да́бы переноси́ть о́ныя напа́сти, востаю́щия на ны. Испроси́ нам неосла́бное терпе́ние да́же до конца́ жития́ на́шего, мир с Го́сподом и грехо́в отпуще́ние.
О́тче святы́й! Укроти́ в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, да водвори́т Госпо́дь на земле́ Росси́йстей тишину́ и благоче́стие и любо́вь нелицеме́рную. Моли́твами твои́ми да сохрани́т ю от междоусо́бныя бра́ни, да укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную, да не оскуде́ет она́ и́стинными па́стырями, до́брыми де́лателями, пра́во пра́вящими сло́во Ева́нгельской и́стины. Упаси́ и заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва.
Наипа́че же моли́ Го́спода сил, да возроди́тся Ру́сская земля́ святы́м покая́нием, и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вит Ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святым новомученикам и исповедникам Российским

Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркве Росси́йския, услы́шите усе́рдную мольбу́ на́шу! Ве́мы, я́ко не́ции от вас, еще́ о́троцы су́ще, послу́шающе о дре́влих страстоте́рпцех, в се́рдце свое́м помы́слиша, коли́ко прелюбе́зно и доброхва́льно есть таковы́м подража́ти, и́хже ни му́ки, ни смерть не разлучи́ша от любве́ Бо́жия.
Бла́го же вам, я́ко после́довали есте́ ве́ре и терпе́нию тех, о ни́хже слы́шасте и и́хже возлюби́сте. А поне́же на вся́кое вре́мя возмо́жно е́сть наити́ на ны́ испыта́нием неча́янным, испроси́те от Го́спода нам му́жества дар, Иже толи́ко благопотре́бен есть в житии́ челове́честем.
Вся концы́ оте́чества на́шего страда́ньми свои́ми освяти́вшии, я́ко о́бщии за вся́ ны моли́твенницы, умоли́те Бо́га, изба́вити лю́ди Своя́ от и́га, ужа́снейшаго па́че вся́каго ино́го. Да упраздня́тся раско́лы в Це́ркви на́шей, да бу́дут вси́ еди́но и да изведе́т Госпо́дь на жа́тву де́латели Своя́, си́есть да не оскудева́ет Це́рковь па́стырьми до́брыми, и́же и́мут просвеща́ти све́том и́ститнныя ве́ры сто́ль вели́кое мно́жество люде́й, ве́ре ненауче́нных или от ве́ры отврати́вшихся.
Недосто́йни есмы́ ми́лости Бо́жия, оба́че страда́ний ра́ди ва́ших Христо́с Бог наш да уще́дрит и поми́лует всех нас, в по́мощь вас призыва́ющих. Мы же Ему́, Спаси́телю на́шему со Отце́м и со Святы́м Ду́хом, сокруше́ние о гресе́х и благодаре́ние за вся́ всегда́ да прино́сим, сла́вяще Его́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.