Молитвы о том, чтобы с любовью ухаживать за болящим

  • Молитва ко Господу
  • Пред иконой Божией Матери «Умиление»
  • Преподобному Серафиму Саровскому
  • Святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому
  • Святителю Тихону Задонскому
  • О даровании христианского милосердия. Святым женам-мироносицам

Молитва ко Господу

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́га Жива́го, А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ ми́ра, Па́стырю до́брый, положи́вый ду́шу Твою́ за о́вцы Твоя́, Небе́сный Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, исцеля́яй вся́кий неду́г и вся́кую я́зву в лю́дех Твои́х! Тебе́ припа́даю, помози́ мне́, недосто́йной ра́бе Твое́й. При́зри, Многоми́лостиве, на де́лание и служе́ние мое́, да́ждь ми́ бы́ти ве́рною в ма́ле: послужи́ти боля́щим, Тебе́ ра́ди, носи́ти не́мощи немощны́х, и не себе́, но Тебе́ еди́ному угоди́ти во вся́ дни́ живота́ моего́. Ты́ бо ре́кл еси́, о Сладча́йший Иису́се: поне́же сотвори́сте еди́ному от си́х бра́тий Мои́х ме́ньших, Мне́ сотвори́сте. Е́й, Го́споди, суди́ мне́, гре́шной, по сему́ глаго́лу Твоему́, я́ко да сподо́блюся твори́ти благу́ю Твою́ во́лю во отра́ду и утеше́ние искуша́емых, неду́гующих ра́б Твои́х, и́х же искупи́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию. Ниспосли́ ми́ благода́ть Твою́, попаля́ющую во мне́ страсте́й те́рние, призва́вый мене́, гре́шную, на де́ло служе́ния о И́мени Твое́м; без Тебе́ не мо́жем твори́ти ничесо́же: посети́ у́бо но́щию и искуси́ се́рдце мое́, внегда́ предстоя́ти ми́ у возгла́вия боля́щих и низве́рженных; уязви́ ду́шу мою́ Твое́ю любо́вию, вся́ терпящею и николи́же отпадающею. Тогда́ возмогу́, Тобо́ю укрепля́емая, по́двигом до́брым подвиза́тися и ве́ру соблюсти́, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния. Ты́ бо еси́ Исто́чник исцеле́ний душе́вных же и теле́сных, Христе́ Бо́же на́ш, и Тебе́, я́ко Спаси́телю челове́ков и Жениху́ ду́ш, гряду́щему в полу́нощи, сла́ву и благодаре́ние и поклоне́ние возсыла́ем, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Умиление»

Приими́, всеблагомо́щная, Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры, Тебе́ еди́ней прикла́дныя, от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х: от всех родо́в избра́нная, всех тва́рей небе́сных и земны́х вы́сшая я́вльшаяся, поне́же бо Тебе́ ра́ди бысть Госпо́дь Сил с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом и сподо́бихомся свята́го Те́ла Его́ и пречи́стыя Кро́ве Его́; те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися нам от вся́каго сове́та лука́ваго и вся́каго обстоя́ния и сохрани́тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго; но да́же до конца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных нас соблюди́, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Серафиму Саровскому

Молитва 1‑я

О, пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, всем прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни земна́го жития́ твоего́ никто́же от тебе́ тощ и неуте́шен оты́де, но всем в сла́дость бысть ви́дение ли́ка твоего́ и благоуве́тливый глас слове́с твои́х. К сим же и дар исцеле́ний, дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в тебе́ яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бог от земны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же любы́ твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя: се бо по всем конце́м земли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши им исцеле́ния. Тем же и мы вопие́м ти: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Вознеси́ о нас благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам вся благопотребная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покаянию да научи́т нас, во е́же беспреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Вознеси́ о нас, рабе́х Бо́жиих (имена), благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию да нау́чит нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в.

Святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому

Святи́телю Бо́жий Иоа́нне, ми́лостивый защи́тниче си́рых и су́щих в напа́стех! К тебе́ прибега́ем и тебе́ мо́лимся, раби́ Твои́ (имена́), я́ко ско́рому покрови́телю все́х и́щущих от Бо́га утеше́ния в беда́х и ско́рбех. Не преста́й моли́тися ко Го́споду о все́х с ве́рою притека́ющих к тебе́! Ты́, преиспо́лнен сы́й Христо́вой любви́ и бла́гости, яви́лся еси́ я́ко чу́дный черто́г доброде́тели милосе́рдия и стяжа́л себе́ и́мя «Ми́лостивый». Ты́ бы́л еси́ я́ко река́, непреста́нно теку́щая ще́дрыми ми́лостьми и все́х жа́ждущих оби́льно напоя́ющая. Ве́руем, я́ко, по преселе́нии от земли́ на не́бо, усугу́бися в тебе́ да́р благода́ти сея́ и я́ко соде́лался еси́ неисчерпа́емый сосу́д вся́кия благосты́ни. Сотвори́ у́бо свои́м хода́тайством и заступле́нием пред Бо́гом «вся́кия уте́хи», да вси́, прибега́ющии к тебе́, обрета́ют ми́р и безмяте́жие: да́руй и́м утеше́ние в печа́лех вре́менных и посо́бие в ну́ждах жите́йских, всели́ в ни́х наде́жду ве́чнаго упокое́ния в Ца́рствии Небе́сном. В житии́ свое́м на земли́ ты́ бы́л приста́нище все́м су́щим во вся́кой беде́ и ну́жде, оби́димым и неду́гующим; ни еди́н от притека́вших к тебе́ и проси́вших у тебе́ ми́лости лише́н бы́сть твоея́ благосты́ни. То́жде и ны́не, ца́рствуя со Христо́м на небеси́, яви́ все́м покланя́ющимся пред честно́ю твое́ю ико́ною и моля́щимся о по́мощи и заступле́нии. Не то́чию са́м ты́ твори́л ми́лость безпомо́щным, но и сердца́ други́х воздвига́л к утеше́нию немощны́х и к призре́нию убо́гих. Подви́гни у́бо и ны́не сердца́ ве́рных к заступле́нию си́рых, утеше́нию скорбя́щих и успокое́нию неиму́щих. Да не оскудева́ют в ни́х да́ры ми́лости, па́че же да весели́тся в ни́х (и в до́му се́м, призрева́ющем стра́ждущих), ми́р и ра́дость о Ду́хе Свя́те, — во сла́ву Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Тихону Задонскому

О, всехва́льный святи́телю и уго́дниче Христо́в, о́тче наш Ти́хоне! А́нгельски пожи́в на земли́, ты я́ко А́нгел благи́й яви́лся еси́ и в ди́внем твое́м прославле́нии. Ве́руем от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко ты, благосе́рдый наш помо́щниче и моли́твенниче, твои́ми нело́жными хода́тайствы и благода́тию, оби́льно дарова́нною тебе́ от Го́спода, при́сно спосо́бствуещи на́шему спасе́нию. Приими́ у́бо, ублажа́емый уго́дниче Христо́в, и в час сей на́ша недосто́йная моле́ния: свободи́ ны твои́м заступле́нием от облега́ющаго нас суесло́вия и суему́дрия, неправове́рия и злове́рия челове́ческаго. Потщи́ся, ско́рый о нас предста́телю, благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ти Го́спода, да приба́вит Своя́ вели́кия и бога́тыя ми́лости на нас гре́шных и недосто́йных рабе́х Свои́х (имена), да уврачу́ет Свое́ю благода́тию неисце́льныя я́звы и стру́пы растле́нных душ и теле́с на́ших, да раствори́т окамене́лая сердца́ на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о премно́гих согреше́ниих на́ших и да изба́вит ны ве́чных мук и огня́ гее́нскаго; всем же ве́рным лю́дем Свои́м да да́рует в ны́нешнем ве́це мир и тишину́, здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́вше во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́бимся со А́нгелы и со все́ми Святы́ми сла́вити и воспева́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

О даровании христианского милосердия.
Святым женам-мироносицам

О, святы́я Ма́рфо и Мари́е и про́чии святы́я же́ны-мироно́сицы! Умоли́те возлю́бленнаго ва́ми и вас возлюби́вшаго Сладча́йшаго Иису́са, Его́же вы испове́дали есте́, Христа́, Сы́на Бо́жия, да даст и нам, гре́шным раба́м Бо́жиим (имена), грехо́в оставле́ние, в ве́ре пра́вой нелицеме́рное и тве́рдое стоя́ние. Всели́те в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, смире́ннаго на Бо́га упова́ния, терпе́ния и к бли́жним милосе́рдия. Изба́вите нас моли́твами ва́шими от искуше́ний жите́йских, бед и напа́стей, да ти́хое и ми́рное житие́ пожи́вше зде, с по́мыслы непоро́чными и се́рдцем чи́стым, предста́нем на о́ный Стра́шный суд, и до́брый отве́т на нем возда́вше, ра́дости неизрече́нныя во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся во веки веко́в.