Молитвы о злобном

  • Молитва св. Иоанна Кронштадтского
  • Святым женам-мироносицам
  • Святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому
  • Пред иконой Божией Матери “Умиление”
  • Пред иконой Божией Матери “Умягчение злых сердец”

Молитва св. Иоанна Кронштадтского

Го́споди, бла́га сотвори́ раба́ Твоего́ сего́ (и́мя) благода́тию Твое́ю!

Святым женам-мироносицам

О, свята́я Ма́рфо и Мари́е и про́чии святы́я же́ны-мироно́сицы! Умоли́те Возлю́бленнаго ва́ми и вас возлюби́вшаго Сладча́йшаго Иису́са, Его́же вы испове́дали есте́ Христа́, Сы́на Бо́жия, да даст и нам, гре́шным раба́м Бо́жиим (имена), грехо́в оставле́ние, в ве́ре пра́вей нелицеме́рное и тве́рдое стоя́ние. Всели́те в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, смире́ннаго на Бо́га упова́ния, терпе́ния и ко бли́жним милосе́рдия. Изба́вите нас моли́твами ва́шими от искуше́ний жите́йских, бед и напа́стей, да ти́хое и ми́рное житие́ пожи́вше зде, с по́мыслы непоро́чными и се́рдцем чи́стым предста́нем на о́ный Стра́шный суд, и до́брый отве́т на нем возда́вше, ра́дости неизрече́нныя во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся во ве́ки веко́в.

Святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому

Святи́телю Бо́жий Иоа́нне, ми́лостивый защи́тниче си́рых и су́щих в напа́стех! К тебе́ прибега́ем и тебе́ мо́лимся, раби́ Твои́ (имена́), я́ко ско́рому покрови́телю все́х и́щущих от Бо́га утеше́ния в беда́х и ско́рбех. Не преста́й моли́тися ко Го́споду о все́х с ве́рою притека́ющих к тебе́! Ты́, преиспо́лнен сы́й Христо́вой любви́ и бла́гости, яви́лся еси́ я́ко чу́дный черто́г доброде́тели милосе́рдия и стяжа́л себе́ и́мя «Ми́лостивый». Ты́ бы́л еси́ я́ко река́, непреста́нно теку́щая ще́дрыми ми́лостьми и все́х жа́ждущих оби́льно напоя́ющая. Ве́руем, я́ко, по преселе́нии от земли́ на не́бо, усугу́бися в тебе́ да́р благода́ти сея́ и я́ко соде́лался еси́ неисчерпа́емый сосу́д вся́кия благосты́ни. Сотвори́ у́бо свои́м хода́тайством и заступле́нием пред Бо́гом «вся́кия уте́хи», да вси́, прибега́ющии к тебе́, обрета́ют ми́р и безмяте́жие: да́руй и́м утеше́ние в печа́лех вре́менных и посо́бие в ну́ждах жите́йских, всели́ в ни́х наде́жду ве́чнаго упокое́ния в Ца́рствии Небе́сном. В житии́ свое́м на земли́ ты́ бы́л приста́нище все́м су́щим во вся́кой беде́ и ну́жде, оби́димым и неду́гующим; ни еди́н от притека́вших к тебе́ и проси́вших у тебе́ ми́лости лише́н бы́сть твоея́ благосты́ни. То́жде и ны́не, ца́рствуя со Христо́м на небеси́, яви́ все́м покланя́ющимся пред честно́ю твое́ю ико́ною и моля́щимся о по́мощи и заступле́нии. Не то́чию са́м ты́ твори́л ми́лость безпомо́щным, но и се́рдца други́х воздвига́л к утеше́нию немощны́х и к призре́нию убо́гих. Подви́гни у́бо и ны́не сердца́ ве́рных к заступле́нию си́рых, утеше́нию скорбя́щих и успокое́нию неиму́щих. Да не оскудева́ют в ни́х да́ры ми́лости, па́че же да весели́тся в ни́х (и в до́му се́м, призрева́ющем стра́ждущих), ми́р и ра́дость о Ду́хе Свя́те, – во сла́ву Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери “Умиление”

Приими́, всеблагомо́щная, Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры, Тебе́ еди́ней прикла́дныя, от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х: от всех родо́в избра́нная, всех тва́рей небе́сных и земны́х вы́сшая я́вльшаяся, поне́же бо Тебе́ ра́ди бысть Госпо́дь Сил с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом и сподо́бихомся свята́го Те́ла Его́ и пречи́стыя Кро́ве Его́; те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися нам от вся́каго сове́та лука́ваго и вся́каго обстоя́ния и сохрани́тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго; но да́же до конца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных нас соблюди́, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери “Умягчение злых сердец”

О, многострада́льная Ма́ти Бо́жия, Превы́сшая всех дще́рей земли́, по чистоте́ Свое́й и по мно́жеству страда́ний, Тобо́ю на земли́ перенесе́нных, приими́ многоболе́зненныя воздыха́ния на́ша и сохрани́ нас под кро́вом Твоея́ ми́лости. Ино́го бо прибе́жища и те́плаго предста́тельства ра́зве Тебе́ не ве́мы, но, я́ко дерзнове́ние иму́щая ко И́же из Тебе́ Рожде́нному, помози́ и спаси́ ны моли́твами Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ть в Тро́ице Еди́ному Бо́гу ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.