Молитвы преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 8
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я

Тропарь, глас 4

Подража́ющи дванадесятоле́тна дванадесятоле́тну Христу́, учи́вшему во святи́лищи Бо́жию сло́ву, после́довала еси́, Евфроси́ние. Сла́ву вре́менную и земна́го обру́чника оста́вльши и вся мирска́я презре́вши красне́йшему па́че всех Христу́ себе́ уневе́стила еси́, крест взе́мши, путе́м а́нгельскаго жития́ ше́ствующи/ и мно́гия к Нему́ наставля́ющи, во благоуха́нии ми́ра, в Небе́сный Черто́г востекла́ еси́, иде́же моли́, Его́же возлюби́ла еси́, о чту́щих благоче́стно па́мять твою́.

Кондак, глас 8

Избра́нней Бо́гом от самаго́ рожде́ния/ и призва́нней на служе́ние Ему́, в чи́не а́нгельстем Го́сподеви послужи́вшей свя́то, и преподо́бно пожи́вшей, и ны́не с Небе́сными си́лами Го́спода восхваля́ющей, о нас же, гре́шных, пред Го́сподем хода́тайствующей, с ра́достию и любо́вию воззове́м: ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Молитва 1‑я

О, преподо́бная и приснопа́мятная, всехва́льная ма́ти Евфроси́ние, А́нгеле во пло́ти, Богоизбра́нный сосу́де Святого Ду́ха, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние, мона́шествующих сла́во и утвержде́ние, оте́честву, оби́тели твое́й и всей стране́ по́моще, покро́ве и защи́тнице! Ты еси́, я́ко дре́во, насажде́нное при исхо́дищих вод, плоды́ доброде́телей твои́х и благода́тными дарова́нии Свята́го Ду́ха украше́нная, наста́внице де́лом и сло́вом, избра́нная, непоро́чная и до́брая. Услы́ши ны, моля́щияся тебе́ и призыва́ющия и́мя твое́, и́маши бо дерзнове́ние у Го́спода. Испроси́ нам преспе́яние в жи́зни доброде́тельней, огради́ се́рдца на́ша ве́рою, наде́ждою и любо́вию и стра́хом Бо́жиим. Пода́й нам по́мощь в труде́х и ско́рбех на́ших и, я́коже попече́ние име́ла еси́ в житии́ твое́м о оби́тели твое́й и и́ночествующих, та́ко и ны́не потщи́ся о нас, благопоспеши́ти нам во всем: и оби́тель твою́ огради́ ми́ром и защити́ от враг ви́димых и неви́димых, да преуспева́ет и процвета́ет в доброде́телех. Изми́ ны от вся́кия ну́жды и тесноты́, от лю́тых боле́зней и от неча́янныя сме́рти и приведи́ ны ко и́стинному покая́нию при исхо́де из жи́зни сея́; испроси́ нам у Го́спода Бо́га кончи́ну ми́рну, безболе́зненну, непосты́дну, святы́х Та́ин прича́стну и преведи́ ны чрез мыта́рства возду́шная, да не похи́тят нас истяза́телие гро́знии по грехо́м на́шим, но да твои́м заступле́нием и по́мощию возмо́жем безбе́дно проити́ истяза́ние возду́шное, и ми́лость получи́ти, и предста́ти неосужде́нно стра́шному Престо́лу, и на Стра́шнем Суди́щи сподо́битися одесну́ю ста́ти Пра́веднаго Судии́, и насле́довати пра́ведных ча́сть. Ей, госпоже́, всечестна́я ма́ти, преподо́бная Евфроси́ние, помози́ нам моли́твами твои́ми, огради́ нас и заступи́ от вся́ких ко́зней вра́жиих, да сподо́бимся прейти́ вре́мя жи́зни сея́ непреткнове́нно и спасе́ние получи́ти моли́твами твои́ми у Христа́ Го́спода, Его́же и сподо́бимся пе́ти и славосло́вити со Безнача́льным Отце́м и со Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, преподобная мати Евфросиние! Услыши ны молящияся тебе; испроси нам, рабам Божиим (имена), преспеяние в жизни добродетельней; огради сердца наша верою, надеждою и любовию, и страхом Божиим, подай нам помощь во трудех и скорбех наших, изьми ны от всякия нужды и тесноты, от лютых болезней и от нечаянныя смерти, и приведи ны ко истинному покаянию при исходе от жизни сея; испроси нам у Господа Бога кончину мирну, безболезненну, непостыдну, Святых Таин причастну; и проведи ны чрез мытарства воздушная. Ей, преподобная Евфросиние, помози нам молитвами твоими: огради нас и заступи от всяких козней вражиих, да сподобимся спасение получити у Христа Господа, Егоже и сподобимся славословити, со Безначальным Отцем и со Святым Духом, во веки веков.