Молитвы преподобной Марии Египетской

  • Тропарь, глас 8
  • Кондак, глас 3
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я
  • Молитва 3‑я

Тропарь, глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу, прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́ и, де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́ ве́щи безсме́ртней. Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

Кондак, глас 3

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими, Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся, а́нгельское жи́тельство подража́ющи, де́мона креста́ ору́жием погубля́ет. Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, Мари́е пресла́вная.

Молитва 1‑я

О, вели́кая Христо́ва уго́днице, преподо́бная Мари́е! На Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́щи, на земли́ же ду́хом любве́ с на́ми пребыва́ющи, име́ющи дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ спасти́ рабы́ Его́, к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам у Великоми́лостиваго Влады́ки и Го́спода ве́ры непоро́чное соблюде́ние, градо́в и ве́сей на́ших утвержде́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, скорбя́щим – утеше́ние, неду́гующим – исцеле́ние, па́дшим – возста́ние, заблу́ждщим – укрепле́ние, в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, сирота́м и вдови́цам – заступле́ние и отше́дшим от сего́ жития́ – ве́чное упокое́ние, всем же нам в де́нь стра́шнаго Суда́ одесну́ю страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный глас Судии́ ми́ра услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра, и та́мо пребыва́ния во ве́ки получи́ти. Ами́нь.

Молитва 2‑я

Свята́я и вели́кая уго́днице Христо́ва Мари́е, Ангелы удиви́вшая безприме́рным по́двигом свои́м! Мо́лим тя, блаже́нная, предстоя́ ны́не у Престо́ла Всесвяты́я Тро́ицы, умоли́ Го́спода, обре́тшая ве́лие дерзнове́ние пред Ним, да сподо́бит Он и нас подо́бно тебе́, пока́ятися в тмочи́сленных согреше́ниях на́ших, и да прости́т нас, и да наказа́в ны зде по Своему́ человеколю́бию, не погуби́т и нас в бу́дущем ве́це. Моли́, свята́я Мари́е, Пресвяту́ю твою́ Спору́чницу, укрепи́вшую тя в по́двизе твое́м тя́жцем, да укрепи́т о́на́ и нас, Всесвята́я, всеси́льною по́мощью Свое́ю, на сем земно́м терни́стом пути́, и я́ко ты, облобыза́в с ве́рою и любо́вию Всечестны́й Крест Христо́в, восприя́ла еси́ благода́ть Его́ Всеси́льную в борьбе́ со диа́волом, ми́ром и пло́тию и до́блестию разруши́ла еси́ вся ко́зни сатаны́, та́ко да сподо́бимся и мы по́мощию Животворя́щаго Дре́ва Креста́ Госпо́дня разруши́ти вся прегра́ды греха́ к достиже́нию го́рняго Ца́рствия, и удосто́ившись ве́чныя жи́зни, вку́пе с тобо́ю вы́ну воспева́ти Пресвяту́ю Тро́ицу во Еди́нем существе́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

О, вели́кая Христо́ва уго́дница, преподо́бная ма́ти Мари́е! Услы́ши недосто́йную моли́тву нас, гре́шных (имена), изба́ви нас, преподо́бная ма́ти, от страсте́й, воюю́щих на ду́ши на́ша, от вся́кия печа́ли и находя́щия напа́сти, от внеза́пныя сме́рти и от вся́кого зла, в час же разлуче́ния души́ и те́ла отжени́, свята́я уго́дница, вся́кую лука́вую мы́сль и лука́вые бе́сы, я́ко да прии́мет ду́ши на́ша с ми́ром в ме́сто све́тло Христо́с, Госпо́дь Бог наш, я́ко от Него́ очище́ние грехо́в, и Той е́сть спасе́ние душ на́ших, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.