Молитвы преподобному Алексию, человеку Божию

  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 2
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я

Тропарь, глас 4

Возвы́сився на доброде́тель и ум очи́стив, к жела́нному и кра́йнему дости́гл еси́, безстра́стием же украси́в житие́ твое́ и поще́ние изря́дное восприи́м со́вестию чи́стою, в моли́твах, я́ко безпло́тен, пребыва́я, возсия́л еси́, я́ко со́лнце, в ми́ре, преблаже́нне Алекси́е.

Кондак, глас 2

Дом роди́телей твои́х я́ко чужд име́в, водвори́лся еси́ в нем нищеобра́зно и, по преставле́нии вене́ц прие́м сла́вы, ди́вен на земли́ яви́лся еси́, Алекси́е, челове́че Бо́жий, А́нгелом и челове́ком ра́дование.

Молитва 1‑я

О, вели́кий Христо́в уго́дниче, святый челове́че Бо́жий Алекси́е, душе́ю на Небеси́ Престо́лу Госпо́дню предстоя́й, на земли́ же да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная соверша́яй чудеса́! При́зри ми́лостиво на предстоя́щия святе́й ико́не твое́й лю́ди, умиле́нно моля́щияся и прося́щия от Тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ моли́твенно ко Го́споду Бо́гу честни́и ру́це твои́ и испроси́ нам от Него́ оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, в неду́зех стра́ждущим исцеле́ние, напа́ствуемым заступле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим ско́рую по́мощь, всем же, чту́щим тя, ми́рную и христиа́нскую живота́ кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем Суде́ Христо́ве. Ей, уго́дниче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя по Бо́зе и Богоро́дице возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во спасе́ние, да, твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим Человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступле́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, Христо́в уго́дниче, святы́й челове́че Бо́жий Алекси́е! При́зри ми́лостивно на нас, раб Бо́жиих (имена), и простри́ моли́твенно ко Го́споду Бо́гу честни́и ру́це твои́, и испроси́ нам от Него́ оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, ми́рную и христиа́нскую жития́ кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем суде́ Христо́ве. Ей, уго́дниче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя, по Бо́зе и Богоро́дице, возлага́ем; но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во спасе́ние; да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ свято́е заступле́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.