Молитвы преподобному Иосифу, игумену Волоцкому, чудотворцу

  • Тропарь, глас 5
  • Кондак, глас 8
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я

Тропарь, глас 5

Я́ко по́стников удобре́ние и отце́в красоту́, ми́лости пода́теля, разсужде́ния свети́льника, вси ве́рнии соше́дшеся восхва́лим, кро́тости учи́теля, и ересе́й посрами́теля, прему́драго Ио́сифа, Росси́йскую звезду́, моля́щася Го́споду, поми́ловатися душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Жития́ треволне́ния и мяте́ж мирски́й, и стра́стная взыгра́ния в ничто́же вмени́в, пусты́нный граждани́н показа́лся еси́, мно́гих быв наста́вник, Ио́сифе преподо́бне, мона́хов собра́тель, и моле́бник ве́рен, чистоты́ рачи́тель. Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва 1‑я

О, вели́кий правосла́вныя ве́ры ревни́телю и учи́телю, свя́те прему́дре Ио́сифе! Приими́ моле́ние, от нас гре́шных тебе́ приноси́мое, и те́плым предста́тельством умоли́ в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, да низпо́слет Он бога́тыя Своя́ ми́лости нам гре́шным, да утверди́т во Святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви пра́вую ве́ру и благоче́стие: па́стырем ея́ святу́ю ре́вность о спасе́нии слове́снаго ста́да да пода́ст, я́ко да ве́рующия соблюду́т, неве́рующия же и отпа́дшия от и́стинныя ве́ры вразумя́т и обратя́т. Та́же и всем нам испроси́ вся благопотре́бная во вре́меннем сем житии́ и поле́зная к ве́чному спасе́нию на́шему. Помяни́ ста́до твое́, е́же собра́л еси́, не забу́ди посеща́ти чад твои́х, и я́ко чадолюби́вый отец, не пре́зри, ниже́ отри́ни моле́ния на́ша, но воздежи́ ру́це твои́ моли́твенныя ко Го́споду Бо́гу, да отложи́т пра́ведный гнев Свой, дви́жимый на ны, и изба́вит нас от враг ви́димых и неви́димых, от гла́да, пото́па, меча́, смертоно́сныя я́звы, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни. Ей, премилосе́рдый засту́пниче наш, пресла́вный чудотво́рче! Всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти житие́ на́ше и пресели́тися со упова́нием во блаже́нная не́дра Авраа́мова, иде́же славосло́вится всепе́тое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, преблаже́нне и присносла́вне о́тче наш Ио́сифе! Ве́дуще твое́ ве́лие к Бо́гу дерзнове́ние и к твоему́ тве́рдому заступле́нию прибега́юще, в сокруше́нии се́рдца мо́лим тя: озари́ нас све́том дарова́нныя тебе́ благода́ти и моли́твами твои́ми помози́ нам бу́рное мо́ре жития́ сего́ преити́ безмяте́жно и приста́нища спасе́ния небла́зненно дости́гнути: порабоще́ни бо су́ще су́етными, и грехолюби́ви, и не́мощни е́же от обыше́дших нас зол возни́кнути, к кому́ прибе́гнем, а́ще не к тебе́, яви́вшему неоскудева́емое бога́тство ми́лости в земне́м житии́ твое́м? Ве́руем же, я́ко и по отше́ствии твое́м множа́йшее стяжа́л еси́ дарова́ние милосе́рдовати бе́дствующим. Те́мже у́бо, припа́дающе ны́не к цельбоно́сней ико́не твое́й, умиле́нно про́сим тя, свя́тче Бо́жий: сам искуше́н быв, помози́ и нам, искуша́емым; посто́м и бде́нием попра́вый си́лу де́монскую, и нас от нападе́ний вра́жиих защити́; препита́вый гла́дом погиба́ющих, и нам испроси́ у Го́спода изоби́лие плодо́в земны́х и вся я́же ко спасе́нию потре́бная; посрами́вый ерети́ческая мудрова́ния, Це́рковь Святу́ю от ересе́й и раско́лов, и смуще́ний моли́твами твои́ми огради́: да то́жде му́дрствуем вси, еди́нем се́рдцем сла́вяще Святу́ю, Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вся ве́ки. Ами́нь.