Молитвы преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу

  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 2
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я
  • Молитва 3‑я
  • Личное прошение

Тропарь, глас 4

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне, и Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в, непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́, умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в, избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́. Сего́ ра́ди вопие́м ти: спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 2

Ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная оста́вив, преподо́бне, в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́,/ и та́мо а́нгельски пожи́в, мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́. Те́мже вопие́м ти: ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Молитва 1‑я

О, пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, всем прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни земна́го жития́ твоего́ никто́же от Тебе́ тощ и неуте́шен оты́де, но всем в сла́дость бысть ви́дение ли́ка твоего́ и благоуве́тливый глас слове́с твои́х. К сим же и дар исцеле́ний, дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в тебе яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бог от земны́х трудо́в к Небе́сному упокое́нию, николи́же любы́ твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившася, я́ко зве́зды небе́сныя: се бо по всем конце́м земли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши им исцеле́ния. Те́мже и мы вопие́м ти: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Вознеси́ о нас благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию да научи́т нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́вши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в. Аминь.

Молитва 2‑я

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне и богоно́сне отче наш Серафи́ме! При́зри от го́рния сла́вы на нас, смире́нных и немощны́х, обремене́нных грехми́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния прося́щих. Прини́кни к нам благосе́рдием твои́м и помози́ нам за́поведи Госпо́дни непоро́чно сохраня́ти, ве́ру правосла́вную кре́пко содержа́ти, покая́ние во гресе́х на́ших усе́рдно Бо́гу приноси́ти, во благоче́стии христиа́нстем благода́тно преуспева́ти и досто́йным бы́ти твоего́ о нас моли́твеннаго к Бо́гу предста́тельства. Ей, свя́тче Бо́жий, услы́ши нас, моля́щихся тебе́ с ве́рою и любо́вию, и не пре́зри нас, тре́бующих твоего́ заступле́ния: ны́не и в час кончи́ны на́шея помози́ нам и заступи́ нас моли́твами твои́ми от зло́бных наве́тов диа́вольских, да не облада́ет на́ми тех си́ла, но да сподо́бимся по́мощию твое́ю насле́довати блаже́нство оби́тели ра́йския. На тя бо упова́ние на́ше ны́не возлага́ем, О́тче благосе́рдый: бу́ди нам вои́стину ко спасе́нию путево́ждь и приведи́ нас к невече́рнему свету жи́зни ве́чныя богоприя́тным предста́тельством твои́м у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, да сла́вим и пое́м со все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

О, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Вознеси́ о нас, рабе́х Бо́жиих (имена), благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию да нау́чит нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в.

Личное прошение

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Серафи́ме! При́зри на нас (имена), смире́нных и немощны́х, и обремене́нных грехми́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния прося́щих; прини́кни к нам благосе́рдием твои́м и помози́ нам (содержание прошения). На тя бо упова́ние на́ше ны́не возлага́ем, о́тче благосе́рдный: приведи́ нас к невече́рнему све́ту жи́зни ве́чныя богоприя́тным предста́тельством твои́м у престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, да сла́вим и пое́м со все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.