Молитвы преподобным Антонию и Феодосию Печерским

  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 8
  • Молитва 1‑я, преподобному Антонию Печеpскому
  • Молитва 2‑я, преподобному Феодосию Печеpскому
  • Молитва 3‑я, преподобным Антонию и Феодосию Печеpски

Тропарь, глас 4

Зве́зды мы́сленныя, просия́вшия на тве́рди Церко́вней, и́ноков Росси́йских основа́ние пе́сньми, лю́дие, почти́м, ра́достныя похвалы́ сим воздаю́ще: ра́дуйтеся, преблаже́ннии отцы́, Анто́ние с Феодо́сием богому́дрым, при́сно моля́щиися о возсле́дствующих и чту́щих па́мять ва́шу.

Кондак, глас 8

Возложи́в себе́ Бо́гу, па́че всех возлю́бленному от ю́ности, преподо́бне, Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́; ми́ра же тле́нная нивочто́же вмени́в, в земли́ пеще́ру соде́лал еси́, и в ней до́бре проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней подвиза́вся, я́ко светоза́рное со́лнце во вся концы́ земли́ возсия́л еси́, отону́дуже веселя́ся преше́л еси́ к Небе́сным Черто́гом. И ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́, помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти: ра́дуйся, Анто́ние, о́тче наш.

Молитва 1‑я, преподобному Антонию Печеpскому

О, до́брый наш па́стырю и наста́вниче, приснопомина́емый и́ноков росси́йских первонача́льниче, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Анто́ние! Ты горе́ на Небеси́ пребыва́еши, мы ни́зу на земли́, удале́ни су́ще от Тебе́ не толи́ко ме́стом, коли́ко грехо́вною нечистото́ю на́шею; оба́че па́мятующе оте́ческую любо́вь твою́ к лю́дем, ти сро́дным, припа́даем и мо́лимтися с умиле́нием и ве́рою: помози́ нам, гре́шным, покая́нием очи́ститися и досто́йным бы́ти поми́лования и проще́ния от Го́спода и Созда́теля на́шего. Умоли́ Его́ бла́гость дарова́ти нам вели́кия и бога́тыя ми́лости: земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, мир глубо́к, братолю́бие и́скреннее, благоче́стие нелицеме́рное, жите́йских потре́б дово́льство, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от щедрода́тельныя Его́ десни́цы, но во сла́ву Имене Его́ свята́го и во спасе́ние на́ше. Соблюди́, чудотво́рче святы́й, благомо́щными твои́ми моли́твами росси́йския гра́ды, оби́тель твою́ и всю страну́ Правосла́вно Росси́йскую невреди́мы от вся́каго зла, и вся лю́ди, жи́тельствующия в оби́тели твое́й и на поклоне́ние в ню приходя́щия, осени́ Небе́сным твои́м благослове́нием, и в ско́рбех, беда́х и боле́знех утеше́ние, избавле́ние и исцеле́ние им пода́ждь, да благода́рно сла́вим, хва́лим и велича́ем просла́вльшаго тя Го́спода, чрез тебе́ ди́вно благоде́тельствующаго нам, Безнача́льнаго Отца́, Единоро́днаго Его́ Сы́на и Единосу́щнаго Его́ Ду́ха, Тро́ицу Живонача́льную и Неразде́льную, и твое́ свято́е заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я, преподобному Феодосию Печеpскому

О, свяще́нная главо́, А́нгеле земны́й и челове́че Небе́сный, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Феодо́сие, изря́дный слуго́ Пресвяты́я Богоро́дицы, во имя́ Ея́ свято́е оби́тель пречу́дну на гора́х Пече́рских сооруди́вши и в ней чуде́с мно́жеством просия́вый! Мо́лим тя со усе́рдием мно́гим: моли́ся за нас ко Го́споду Бо́гу и испроси́ нам от Него́ вели́кия и бога́тыя ми́лости: ве́ру пра́ву, наде́жду спасе́ния несомне́нну, любо́вь ко всем нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, душ и теле́с здра́вие, жите́йских потре́б дово́льство, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от щедрода́тельныя Его́ десни́цы, но в сла́ву И́мене Его́ свята́го и во спасе́ние на́ше. Сохрани́, уго́дниче Бо́жий, предста́тельством твои́м святы́м страну́ на́шу, Це́рковь Православноросси́йскую, град твой и Ла́вру твою́ невреди́мыми от вся́каго зла, и вся лю́ди, притека́ющия на поклоне́ние к честно́му твоему́ гро́бу и пребыва́ющия во святе́й оби́тели твое́й, осени́ Небе́сным твои́м благослове́нием и от вся́ких зол и бед ми́лостивно изба́ви. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея покажи́ нам многомо́щное твое́ покрови́тельство: да изба́вимся моли́твами твои́ми ко Го́споду вла́сти лю́таго мироде́ржца и сподо́бимся насле́дити Ца́рство Небе́сное. Яви́ нам, о́тче, благосе́рдие твое́ и не оста́ви нас, си́рых и безпомо́щных, да вы́ну славосло́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я, преподобным Антонию и Феодосию Печеpским

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Анто́ние и Феодо́сие! К вам, я́ко к те́плым засту́пником и ско́рым помо́щником и изве́стным предста́телем, прибега́ем мы гре́шнии, смире́нно прося́ще ва́шея по́мощи и заступле́ния, в бе́здне зол и бед погружа́емии, я́же на всяк день и час нам и от челове́к лука́вых приключа́ются, и от духо́в зло́бы поднебе́сныя, всегда́ поги́бели душ и теле́с на́ших и́щущих, нахо́дят на ны. Изве́стни же есмы́ несумне́нно, коль вели́кое к милосе́рдому Бо́гу и́мате дерзнове́ние: еще́ бо на земли́ между́ стра́нствующими к Го́рнему Оте́честву пребыва́юще, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жия, ва́ми чудоде́йствующия, в себе́ показа́сте, я́ко и огнь с Небесе́, по подо́бию Илиину́, на показа́ние ме́ста, на не́мже вели́кая це́рковь Пече́рская стро́итися хотя́ше, низведо́сте, и ро́су, по о́бразу Гедео́нову, на очище́ние и ве́чное прославле́ние того́жде свята́го ме́ста призва́сте: та́кожде ве́мы, коль мно́гое мно́жество муже́й и жен, из ра́зных стран и наро́дов, скорбя́щих и напа́ствуемых или́ разли́чными тя́жкими боле́зньми одержи́мых, ва́шими моли́твами и заступле́нием получи́ша ско́рое себе́ облегче́ние и избавле́ние. Аще у́бо вся та помоществова́ния, еще́ в сме́ртнем су́ще стра́нствовании, бе́дствующим ми́лостивно подава́сте, кольми́ па́че днесь, егда́ уже́ всемогу́щей предста́сте Тро́ице и бо́льшее прия́сте дерзнове́ние, во е́же моли́ти ю о на́шем недосто́инстве и в беда́х нас заступа́ти и защища́ти. Сего́ ра́ди и мы, столь мно́гими вражде́бными наве́ты, озлобле́ньми и кова́рными злоумышле́ньми отвсю́ду угрожа́емии и тесни́мии, ва́шему те́плому и си́льному по Бо́зе вруча́ем себе́ защище́нию и усе́рдно мо́лим благосты́ню ва́шу: сохрани́те нас неврежде́нных от всех бед и зол, наипа́че же от бесо́вских ко́зней, да не бу́дем им в поруга́ние и посмея́тельство, но та́ко их кре́пкою ва́шею по́мощию от нас отжени́те, я́коже во дни о́ны от оби́тели отгна́сте я, иногда́ па́кости де́явшия. Сицева́я же их неполе́зная укроти́вше на ны возста́ния, та́ко нас утвержде́нных в ве́ре, наде́жде и любви́ соде́лайте, да николи́же на́ми каково́е недоуме́ние или́ сумне́ние возоблада́ет. Чу́вства на́ша душе́вная вку́пе и теле́сная в таково́м благоустрое́нии и боголе́пней ме́рности на всяк день и час удержава́йте и снабдева́йте, да те́ми никогда́же Блага́го и Человеколюби́ваго Бо́га прогне́ваем. Ра́зум уцелому́дрите, да сей па́че о Бо́зе, Его́ вездепрису́тствии и благопромышле́нии помышля́ет, не́же о вре́менных пече́тся. Развраще́нную во́лю на́шу всегда́ исправля́йте, да николи́же хо́щет, е́же хоте́нию Бо́жию сопротивля́ется, но те́ми да уловля́ется и в сих безмяте́жно и безпеча́льно да пребыва́ет, я́же суть Бо́гу уго́дна и прия́тна, челове́ку же спаси́тельна и поле́зна. К сим же, о преподо́бнии отцы́, и оте́чества ва́шего не забыва́йте, но в ми́рнем устрое́нии пребыва́ти ему́ у Престо́ла вели́чества Бо́жия непреста́нно хода́тайствуйте. Вся лю́ди, су́щия в держа́ве на́шей, ми́рны и безпеча́льны сохрани́те и от вся́каго зла́го обстоя́ния вско́ре изба́вите. Егда́ же приспе́ет на́ше от вре́меннаго сего́ жития́ отше́ствие и к ве́чности преселе́ние, си́це нам в по́мощь предста́ните и от наси́лий вра́жиих свободи́те, я́коже предста́сте не́когда Ера́зму мона́ху, в тя́жком сме́ртнем бе́дствии обрета́вшемуся, и та́ко сердца́ на́ша ко и́стинному покая́нию и жале́нию о гресе́х подви́гните, я́коже и о́наго се́рдце подвиго́сте, да и мы в чи́стем со́вести на́шея свиде́тельстве, Пресвяте́й и Нераздели́мей предста́вше Тро́ице, прославля́ем ю ку́пно с ва́ми и все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.