Молитвы преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам

  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 4
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я
  • Молитва 3‑я

Тропарь, глас 4

Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы яви́стеся, преподо́бнии, мир и вся я́же в нем, я́ко не су́щая, преоби́девше любве́ ра́ди Христо́вы и в морски́й о́стров всели́стеся, и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней неви́димых враго́в подвиза́стеся, посто́м, бде́нием же и всено́щным стоя́нием/ пло́ти своя́ ду́ху му́дру повину́ли есте́. Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы досто́йныя венцы́ прия́ли есте́. И ны́не Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще, моли́теся, всеблаже́ннии отцы́, Се́ргие и Ге́рмане, сохрани́тися в ми́ре оте́честву на́шему и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

От мирска́го жития́ изше́дше, отверже́нием ми́ра Христу́ после́довасте, и достиго́сте вели́каго Не́ва е́зера, и, в нем на о́строве Валаа́ме все́льшеся, равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́, отону́дуже, веселя́щеся, прешли́ есте́ к Небе́сным черто́гом. И ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́ще, помина́йте нас, чад свои́х, я́же собра́ли есте́, богому́дрии, да ра́достно от души́ вопие́м: ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.

Молитва 1‑я

О, вели́цыи отцы́ на́ши, Христо́вы уго́дницы и те́плии предста́тели ко Спа́су о душа́х на́ших, Се́ргие и Ге́рмане! Вы бо в неду́зех цели́тели яви́стеся, по мо́рю пла́вающим ко́рмчий, и утопа́ющим благонаде́жное избавле́ние, и от вся́каго смертоно́снаго наше́ствия храни́тели, па́че же от духо́в нечи́стых свобожде́ние и вся́ких наве́тов, проти́ву нас содержи́мых, очище́ние и по́мощь. О преблаже́ннии отцы́ и чудотво́рцы пресла́внии, Се́ргие и Ге́рмане, моли́теся ко Влады́це Христу́ о нас гре́шных, я́ко да ва́шими моли́твами сподо́бимся в День Су́дный десна́го предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Бо́жии во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, преподо́бнии, богоно́снии, преблаже́ннии отцы́ на́ши Се́ргие и Ге́рмане, зри́телие сла́вы Бо́жия в Небе́снем Ца́рствии! Не пре́зрите нас гре́шных в ну́ждах и ско́рбех на́ших, но ускори́те в по́мощь к вам прибега́ющим: приими́те воздыха́ние и сле́зы и вонми́те смире́нному моле́нию на́шему. Предстоя́ще же Небе́сному Царю́, о преблаже́ннии, моли́те бла́гость Его́, е́же уще́дрити ме́сто селе́ния ва́шего и вся́кому гра́ду и стране́ низпосыла́ти оби́лие благ земны́х; нас же всех в ве́ре и доброде́телех утверди́ти, избавля́ти же при́сно от вожделе́ний грехо́вных и от нападе́ния ви́димых и неви́димых враго́в: оби́димыя защити́ти, боля́щия уврачева́ти, от томи́тельства злых духо́в свободи́ти, на мо́ри пла́вающия сохраня́ти, путеше́ствующим спутеше́ствовати и вся́кому ве́рному в ну́ждах спосо́бствовати: я́ко Того́ вси есмы́ творе́ние и Того́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

О, преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши Се́ргие и Ге́рмане! С ве́рою и любо́вию припа́даюше к святе́й ико́не ва́шей, умиле́нно мо́лим вас: не забу́дите нас, недосто́йных и гре́шных (имена), но предста́тельством ва́шим огради́те нас от злых ко́зней вра́жиих: утоли́те возста́ние страсте́й: укрепи́те не́мощь на́шу в духо́вных бра́нех и по́двизех, предлежа́щих нам: отжени́те вся́кое уны́ние и печа́ль грехо́вную от серде́ц на́ших, и Небе́сное утеше́ние низпосли́те нам во труде́х и ско́рбех на́ших. В стра́шный же час сме́ртный предста́ните всем нам, я́ко же блази́и хода́таи и те́мных зра́ков де́монских прогони́телие: да в ми́ре и покая́нии сконча́вше земно́е по́прище на́ше, дости́гнем и ве́чных благ наслажде́ния, и ку́пно с ва́ми да воспое́м и просла́вим всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.