Молитвы при потере кормильца

  • Пророку Божию Илии
  • Святителю Николаю Чудотворцу
  • Святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому
  • Святителю Спиридону Тримифунтскому
  • Святителю Митрофану Воронежскому
  • Пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»
  • Пред иконой Божией Матери «Спорительница хлебов»
  • Пред иконой Божией Матери «Утоли моя печали»
  • Пред иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Пророку Божию Илии

О, прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жий Илие́, просия́вый на земли́ равноа́нгельным житие́м твои́м, пла́меннейшею ре́вностию по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели, еще́ же зна́мении и чудесы́ пресла́вными, та́же, по кра́йнему благоволе́нию к тебе́ Бо́жию, преесте́ственно восхище́нный на о́гненней колесни́це с пло́тию твое́ю на Не́бо, сподо́бльшийся бесе́довати с Преобрази́вшимся на Фаво́ре Спаси́телем ми́ра, и ны́не в ра́йских селе́ниих непреста́нно пребыва́яй и предстоя́й Престо́лу Небе́снаго Царя́! Услы́ши на́с, гре́шных и непотре́бных (имена́), в ча́с се́й предстоя́щих пред свято́ю твое́ю ико́ною и усе́рдно прибега́ющих к хода́тайству твоему́. Моли́ о на́с Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст на́м ду́х покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною свое́ю благода́тию да помо́жет на́м оста́вити пути́ нече́стия, преспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе; да укрепи́т на́с в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими; да всади́т в се́рдце на́ше ду́х смире́ния и кро́тости, ду́х братолю́бия и незло́бия, ду́х терпе́ния и целому́дрия, ду́х ре́вности к сла́ве Бо́жией и спасе́нию бли́жних. Упраздни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́ра, па́че же поги́бельный и тлетво́рный ду́х ве́ка сего́, заража́ющий христиа́нский ро́д неуваже́нием к Боже́ственней правосла́вней ве́ре, к уста́вом Святы́я Це́ркве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и власте́м придержащим, и низверга́ющий люде́й в бе́здну нече́стия, развраще́ния и поги́бели. Отврати́ от на́с, пречу́дне проро́че, предста́тельством твои́м пра́ведный гне́в Бо́жий и изба́ви вся́ гра́ды и ве́си Оте́чества на́шего от бездо́ждия и гла́да, от стра́шных бу́рь и землетрясе́ний, от смертоно́сных я́зв и боле́зней, от наше́ствия враго́в и междоусо́бныя бра́ни. Укрепи́ твои́ми моли́твами, пресла́вне, предержащии вла́сти на́ша в вели́цем и многотру́днем по́двизе народоправления, благопоспе́шествуй и́м во все́х благи́х дея́ниих и начина́ниих к водворению ми́ра и пра́вды в стране́ на́шей. Посо́бствуй христолюби́вому во́инству во бране́х со врага́ми на́шими. Испроси́, проро́че Бо́жий, от Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́зе, серде́чное попече́ние о спасе́нии пасо́мых, му́дрость во уче́нии и управле́нии, благоче́стие и кре́пость во искуше́ниях, судия́м испроси́ нелицеприя́тие и безкоры́стие, правоту́ и сострада́ние к оби́димым, все́м нача́льствующим попече́ние о подчине́нных, ми́лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и послуша́ние ко власте́м и усе́рдное исполне́ние свои́х обя́занностей; да та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в се́м ве́це, сподо́бимся прича́стия ве́чных бла́г в Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет че́сть и поклоне́ние со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Николаю Чудотворцу

О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с гре́шных (имена́), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́: ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных. Потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вите на́с в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л находя́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому

Святи́телю Бо́жий Иоа́нне, ми́лостивый защи́тниче си́рых и су́щих в напа́стех! К тебе́ прибега́ем и тебе́ мо́лимся, раби́ Твои́ (имена́), я́ко ско́рому покрови́телю все́х и́щущих от Бо́га утеше́ния в беда́х и ско́рбех. Не преста́й моли́тися ко Го́споду о все́х с ве́рою притека́ющих к тебе́! Ты́, преиспо́лнен сы́й Христо́вой любви́ и бла́гости, яви́лся еси́ я́ко чу́дный черто́г доброде́тели милосе́рдия и стяжа́л себе́ и́мя «Ми́лостивый». Ты́ бы́л еси́ я́ко река́, непреста́нно теку́щая ще́дрыми ми́лостьми и все́х жа́ждущих оби́льно напоя́ющая. Ве́руем, я́ко, по преселе́нии от земли́ на не́бо, усугу́бися в тебе́ да́р благода́ти сея́ и я́ко соде́лался еси́ неисчерпа́емый сосу́д вся́кия благосты́ни. Сотвори́ у́бо свои́м хода́тайством и заступле́нием пред Бо́гом «вся́кия уте́хи», да вси́, прибега́ющии к тебе́, обрета́ют ми́р и безмяте́жие: да́руй и́м утеше́ние в печа́лех вре́менных и посо́бие в ну́ждах жите́йских, всели́ в ни́х наде́жду ве́чнаго упокое́ния в Ца́рствии Небе́сном. В житии́ свое́м на земли́ ты́ бы́л приста́нище все́м су́щим во вся́кой беде́ и ну́жде, оби́димым и неду́гующим; ни еди́н от притека́вших к тебе́ и проси́вших у тебе́ ми́лости лише́н бы́сть твоея́ благосты́ни. То́жде и ны́не, ца́рствуя со Христо́м на небеси́, яви́ все́м покланя́ющимся пред честно́ю твое́ю ико́ною и моля́щимся о по́мощи и заступле́нии. Не то́чию са́м ты́ твори́л ми́лость безпомо́щным, но и се́рдца други́х воздвига́л к утеше́нию немощны́х и к призре́нию убо́гих. Подви́гни у́бо и ны́не се́рдца ве́рных к заступле́нию си́рых, утеше́нию скорбя́щих и успокое́нию неиму́щих. Да не оскудева́ют в ни́х да́ры ми́лости, па́че же да весели́тся в ни́х (и в до́му се́м, призрева́ющем стра́ждущих), ми́р и ра́дость о Ду́хе Свя́те, – во сла́ву Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Спиридону Тримифунтскому

О, всеблаже́нный святи́телю Спиридо́не, вели́кий уго́дниче Христо́в и пресла́вный чудотво́рче! Предстоя́й на небеси́ Престо́лу Бо́жию с ли́ки А́нгел, при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щии зде́ лю́ди (имена́) и прося́щия си́льныя твоея́ по́мощи. Умоли́ благоутро́бие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит на́с по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й! Испроси́ на́м у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во все́м вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло́ обрати́м блага́я, дару́емая на́м от ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния! Изба́ви все́х, ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих, от вся́ких бе́д душе́вных и теле́сных, от все́х томле́ний и диа́вольских наве́тов! Бу́ди печа́льным уте́шитель, неду́гующим вра́ч, в напа́стех помо́щник, наги́м покрови́тель, вдови́цам засту́пник, си́рым защи́тник, младе́нцем пита́тель, ста́рым укрепи́тель, стра́нствующим путево́ждь, пла́вающим ко́рмчий, и исхода́тайствуй все́м, кре́пкия по́мощи твоея́ тре́бующим, вся́, я́же ко спасе́нию поле́зная! Я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми и соблюда́еми, дости́гнем в ве́чный поко́й и ку́пно с тобо́ю просла́вим Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Митрофану Воронежскому

Святи́телю о́тче Митрофа́не, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́ньми, чуде́сно соде́янными и содева́емыми тобо́ю с ве́рою к тебе́ притека́ющим, уве́рившеся, я́ко и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, всесмире́нно припа́даем вси́ и мо́лимся тебе́: моли́ о на́с (имена́) Христа́ Бо́га на́шего, да ниспо́слет все́м, чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе́ прибега́ющим, бога́тыя ми́лости Своя́: да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, ду́х ве́дения и любве́, ду́х ми́ра и ра́дости о Ду́хе Свя́те, да вси́ чле́ны ея́, чи́сты от мирски́х искуше́ний и плотски́х похоте́й и зла́го де́йствия злы́х духо́в, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию ду́ш свои́х. Па́стырем ея́ да да́ст святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, и́м вве́ренных, да неве́рующих просветя́т, неве́дущих наставят, сомнева́ющихся вразумя́т и удостоверят, отпа́дших от Правосла́вныя Це́ркве обратя́т в святы́я не́дра ея́, ве́рующих соблюду́т в ве́ре, гре́шных подвигнут к покая́нию, ка́ющихся утешат и укрепят в исправле́нии жи́зни, раскаявшихся и исправившихся утвердят в свя́тости жи́зни: и та́ко все́х введу́т указанным от Него́ путе́м в угото́ванное ве́чное Ца́рство святы́х Его́. Е́й, святи́телю Бо́жий, да устро́иши моли́твами твои́ми вся́ блага́я душа́м и телесе́м на́шим: да и мы́ просла́вим в душа́х и телесе́х на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери “Покров Пресвятой Богородицы”

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Спорительница хлебов»

О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небесе́ и земли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и все́х люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля Вселе́нныя и Спори́тельнице хле́бов на́ших: Ты́, Влады́чице, ниспосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, села́м и ни́вам и коему́ждо до́му, на Тя́ упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя́: бу́ди и на́м, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельнице, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Вся́кое же соо́бщество, вся́кий до́м и семе́йство во благоче́стии и правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблюди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, все́х вразуми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: «Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь». Сохрани́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, губи́тельства, гра́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и Вся́каго нестрое́ния. Оби́тели на́шей (ве́си), дома́м и семе́йствам и вся́кой души́ христиа́нстей и все́й стране́ на́шей исхода́тайствуй ми́р и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя́, Преми́лостивую Пита́тельницу и Корми́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Утоли моя печали»

Наде́ждо все́м конце́м земли́, Пречи́стая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, утеше́ние на́ше! Не гнуша́йся на́с гре́шных, на Твою́ бо ми́лость упова́ем: угаси́ горя́щий в на́с пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшая сердца́ на́ша; очи́сти у́м на́ш от грехо́вных по́мыслов, приими́ мольбы́, от души́ и се́рдца со воздыха́нием Тебе́ приноси́мыя. Бу́ди о на́с хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и отврати́ гне́в Его́ Ма́терними Твои́ми моли́твами. Душе́вныя и теле́сныя я́звы исцели́, Госпоже́ Влады́чице, утоли́ боле́зни ду́ш и теле́с, утиши́ бу́рю злы́х нападе́ний вра́жеских, отыми́ бре́мя грехо́в на́ших, и не оста́ви на́с до конца́ поги́бнути, и печа́лию сокруше́нная сердца́ на́ша уте́ши, да сла́вим Тя́ до после́дняго издыха́ния на́шего.

Молитва пред иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, преблагослове́нная Ма́ти Христа́ Бо́га, Спаси́теля на́шего, все́х скорбя́щих ра́досте, больны́х посеще́ние, немощны́х покро́ве и засту́пнице, вдови́ц и си́рых покрови́тельнице, ма́терей печа́льных всенаде́жная уте́шительнице, младе́нцев немощны́х кре́посте, и все́м безпомо́щным всегда́ гото́вая по́моще и ве́рное прибе́жище! Тебе́, о Всеми́лостивая, даде́ся от Всевы́шняго благода́ть во е́же все́х заступа́ти и избавля́ти от скорбе́й и боле́зней, зане́ Сама́ лю́тыя ско́рби и боле́зни претерпе́ла еси́, взира́ющи на во́льное страда́ние Сы́на Твоего́ возлю́бленнаго и Того́ на кресте́ распина́ема зря́щи, егда́ ору́жие, Симео́ном предрече́нное, се́рдце Твое́ про́йде: те́мже У́бо, о Ма́ти чадолюби́вая, вонми́ гла́су моле́ния на́шего, уте́ши на́с в ско́рби су́щих, я́ко ве́рная ра́дости хода́таица. Предстоя́щи престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, мо́жеши, а́ще восхо́щеши, вся́ на́м поле́зная испроси́ти: ра́ди с ве́рою серде́чною и любо́вию припа́даем к Тебе́, я́ко Цари́це и Влады́чице: слы́ши дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́, услы́ши моле́ние на́ше и изба́ви на́с от обстоя́щих бе́д и скорбе́й: Ты́ бо Ра́досте все́х ве́рных, я́ко ми́р и утеше́ние подае́ши. Се́ зри́ши беду́ на́шу и ско́рбь: яви́ на́м ми́лость Твою́, посли́ утеше́ние уя́звленному печа́лию се́рдцу на́шему, покажи́ и удиви́ на на́с гре́шных бога́тство милосе́рдия Твоего́, пода́ждь на́м сле́зы покая́ния ко очище́нию грехо́в на́ших и утоле́нию гне́ва Бо́жия, да с чи́стым се́рдцем, со́вестию благо́ю и наде́ждою несумне́нною прибега́ем ко Твоему́ хода́тайству и заступле́нию. Приими́, Всеми́лостивая на́ша Влады́чице Богоро́дице, усе́рдное моле́ние на́ше Тебе́ приноси́мое, и не отри́ни на́с недосто́йных от Твоего́ благосе́рдия, но пода́ждь на́м избавле́ние от ско́рби и боле́зни, защити́ на́с от вся́каго наве́та вра́жия и клеветы́ челове́ческия, бу́ди на́м помо́щница неотсту́пная во вся́ дни́ жи́зни на́шея, я́ко да под Твои́м ма́терним покро́вом всегда́ пребу́дем це́ли и сохране́ни Твои́м заступле́нием и моли́твами к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу Спаси́телю на́шему, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.