Молитвы при семейных несогласиях

  • О умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы
    • Тропарь, глас 4
    • Кондак, глас 5
  • Мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву
    • Молитва 1‑я
    • Молитва 2‑я

О умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы

Тропарь, глас 4

Сою́зом любве́ апо́столы Твоя́ связа́вый, Христе́, и нас Твои́х ве́рных рабо́в к Себе́ тем кре́пко связа́в, твори́ти за́поведи Твоя́ и друг дру́га люби́ти нелицеме́рно сотвори́, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 5

Пла́менем любве́ распали́ к Тебе́ сердца́ на́ша, Христе́ Бо́же, да то́ю разжига́еми, се́рдцем, мы́слию же и душе́ю, и все́ю кре́постию на́шею возлю́бим Тя, и и́скренняго своего́ я́ко себе́, и повеле́ния Твоя́ храня́ще сла́вим Тя, всех благ Да́теля.

Мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву

Молитва 1‑я

О, пресла́внии му́ченицы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! К ва́м, я́ко ско́рым помо́щникам и те́плым моли́твенникам, мы́, немощни́и и недосто́йнии, прибега́ем, усе́рдно моля́ще: не пре́зрите ны́, во мно́гая беззако́ния впа́дшия и по вся́ дни́ и часы́ согреша́ющия; наста́вите на пу́ть пра́вый заблу́ждшия, исцели́те стра́ждущия и скорбя́щия; соблюди́те ны́ в непоро́чнем и целому́дреннем житии́; и я́коже дре́вле, та́ко и ны́не покрови́тели супру́жеств пребу́дите, в любве́ и единомы́слии сия́ утвержда́юще и от все́х злы́х и бе́дственных обстоя́ний избавля́юще. Защити́те, о многомо́щныя испове́дницы, вся́ правосла́вныя христиа́ны от напа́стей, злы́х челове́к и ко́зней де́монских; огради́те я́ от неча́янныя сме́рти, умоля́юще Всеблага́го Го́спода, да вели́кия и бога́тыя ми́лости на́м, смире́нным рабо́м Свои́м, проба́вит. Не́смы бо досто́йни нечи́стыми уста́ми призыва́ти великоле́пое и́мя Созда́теля на́шего, а́ще не вы́, святи́и му́ченицы, за ны́ хода́таи бу́дете; сего́ ра́ди к ва́м прибега́ем и предста́тельства ва́шего пред Го́сподем о на́с про́сим. Та́кожде изба́вите на́с от гла́да, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и вся́каго душепа́губнаго обстоя́ния. Е́й, страстоте́рпцы Христо́вы, устро́йте на́м моли́твами ва́шими вся́ блага́я и поле́зная, да благоче́стно житие́ вре́менное преше́дше и кончи́ну непосты́дну стяжа́вше, удосто́имся те́плым заступле́нием ва́шим со все́ми святы́ми одесну́ю Правосу́днаго Бо́га Судии́ ста́ти, и Того́ непреста́нно сла́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о нас хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ваш о́браз, смире́нно мо́лим вас: услы́шите нас, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х, су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и призре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те нам свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́те наш ум, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в нас живу́щие. Осени́те нас ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ Святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей мир, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супру́гом любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим страх Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Всех же нас да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т нас ополчением святы́х Свои́х а́нгелов, во е́же изба́витися нам по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных воздушных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.