Молитвы против колдовства

 • Тропарь Кресту и молитва за Отечество
 • Св. Архистратигу Божию Михаилу
 • Молитва от чародейства
 • Священномученику Киприану и мученице Иустине
 • Псалмы
  • Псалом 3
  • Псалом 26
  • Псалом 36
  • Псалом 37
  • Псалом 39
  • Псалом 53
  • Псалом 58
  • Псалом 63
  • Псалом 67
  • Псалом 90
  • Псалом 139

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя/ и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Св. Архистратигу Божию Михаилу

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй нас, гре́шных, тре́бующих твоего́ заступле́ния, сохрани́ нас, рабо́в Бо́жиих (имена), от всех ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго, и сподо́би нас непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О, всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва от чародейства

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, огради́ мя святы́ми Твои́ми А́нгелы, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, свята́го архистрати́га Бо́жия Михаи́ла и про́чих Небе́сных сил беспло́тных, свята́го проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна, свята́го апо́стола и евангели́ста Иоа́нна Богосло́ва, священному́ченика Киприа́на и му́ченицы Иусти́ны, святи́теля Никола́я, архиепи́скопа Мир Лики́йских, Чудотво́рца, святи́теля Льва, епи́скопа Ката́нскаго, святи́теля Ники́ты Новгоро́дскаго, святи́теля Иоаса́фа Белгоро́дскаго, святи́теля Митрофа́на Воро́нежскаго, преподо́бнаго Се́ргия, игу́мена Ра́донежскаго, преподо́бных Зоси́мы и Савва́тия Солове́цких, преподо́бнаго Серафи́ма Саро́вскаго, Чудотво́рца, святы́х му́чениц Ве́ры, Наде́жды, Любо́ви и ма́тери их Софи́и, свята́го му́ченика Три́фона, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и всех святы́х Твои́х, помози́ мне, недосто́йному рабу́ Твоему́ (имя молящегося), изба́ви мя от всех наве́т вра́жиих, от вся́каго зла, колдовства́, волшебства́, чароде́йства и от лука́вых челове́к, да не возмо́гут они́ причини́ти мне нико́его зла. Го́споди, све́том Твоего́ сия́ния сохрани́ мя зау́тра, и полу́дне, и ве́чер, и на сон гряду́щаго и си́лою благода́ти Твоея́ отврати́ и удали́ вся́кая зла́я нече́стия, де́йствуемая по науще́нию диа́вола. А́ще ко́е зло замы́слено или соде́лано е́сть, возврати́ его́ па́ки в преиспо́днюю. Я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Священномученику Киприану и мученице Иустине

О, святи́и священному́чениче Киприа́не и му́ченице Иусти́но! Внемли́те смире́нному моле́нию на́шему. А́ще бо вре́менное житие́ ва́ше му́ченически за Христа́ сконча́ли есте́, но ду́хом от нас не отступа́ете есте́, при́сно по за́поведем Госпо́дним ше́ствовати нас науча́юще и крест свой терпели́во нести́ нам посо́бствующе. Се, дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери стяжа́ли есте́. Те́мже и ны́не бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас недосто́йных (имена). Бу́дите нам засту́пницы креп́ции, да заступле́нием ва́шим сохраня́еми, невреди́мы от бесо́в, волхво́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалмы

Псалом 3

Го́споди, что́ ся умно́жиша стужа́ющии ми́? мно́зи востаю́т на мя́, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: не́сть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́. Ты́ же, Го́споди, Засту́пник мо́й еси́, сла́ва моя́, и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя́ от горы́ святы́я Своея́. А́з усну́х, и спа́х, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя́. Не убою́ся от те́м люди́й, о́крест напа́дающих на мя́. Воскре́сни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мо́й: я́ко Ты́ порази́л еси́ вся́ вражду́ющыя ми́ всу́е, зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне е́сть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние твое́.

Псалом 26

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мо́й, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя́ зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́ющии мя́ и врази́ мои́, ти́и изнемого́ша и падо́ша. А́ще ополчи́тся на мя́ по́лк, не убои́тся се́рдце мое́: а́ще воста́нет на мя́ бра́нь, на Него́ а́з упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то́ взыщу́: е́же жи́ти ми́ в дому́ Госпо́дни вся́ дни́ живота́ моего́, зре́ти ми́ красоту́ Госпо́дню и посеща́ти хра́м святы́й Его́. Я́ко скры́ мя в селе́нии Свое́м в де́нь зо́л мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ны́не се́, вознесе́ главу́ мою́ на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния: пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, гла́с мо́й, и́мже воззва́х, поми́луй мя́ и услы́ши мя́. Тебе́ рече́ се́рдце мое́: Го́спода взыщу́, взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мо́й бу́ди, не отри́ни мене́ и не оста́ви мене́, Бо́же, Спаси́телю мо́й. Я́ко оте́ц мо́й и ма́ти моя́ оста́виста мя́, Госпо́дь же восприя́т мя́. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м, и наста́ви мя́ на стезю́ пра́вую вра́г мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми́: я́ко воста́ша на мя́ свиде́теле непра́веднии, и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся, и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Псалом 36

Не ревну́й лука́внующым, ниже́ зави́ди творя́щым беззако́ние. Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшут, и я́ко зе́лие зла́ка ско́ро отпаду́т. Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню: и насели́ зе́млю, и упасе́шися в бога́тстве ея́. Наслади́ся Го́сподеви, и да́ст ти́ проше́ния се́рдца твоего́. Откры́й ко Го́споду пу́ть тво́й и упова́й на Него́, и То́й сотвори́т. И изведе́т я́ко све́т пра́вду твою́ и судьбу́ твою́ я́ко полу́дне. Повини́ся Го́сподеви и умоли́ Его́. Не ревну́й спе́ющему в пути́ свое́м, челове́ку творя́щему законопреступле́ние. Преста́ни от гне́ва и оста́ви я́рость: не ревну́й, е́же лука́вновати, зане́ лука́внующии потребя́тся, терпя́щии же Го́спода, ти́и насле́дят зе́млю. И еще́ ма́ло, и не бу́дет гре́шника: и взы́щеши ме́сто его́ и не обря́щеши. Кро́тцыи же насле́дят зе́млю и насладя́тся о мно́жестве ми́ра. Назира́ет гре́шный пра́веднаго и поскреже́щет на́нь зубы́ свои́ми: Госпо́дь же посмее́тся ему́, зане́ прозира́ет, я́ко прии́дет де́нь его́. Ме́чь извлеко́ша гре́шницы, напряго́ша лу́к сво́й, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцем. Ме́чь и́х да вни́дет в сердца́ и́х, и лу́цы и́х да сокруша́тся. Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́тства гре́шных мно́га. Зане́ мы́шцы гре́шных сокруша́тся, утвержда́ет же пра́ведныя Госпо́дь. Ве́сть Госпо́дь пути́ непоро́чных, и достоя́ние и́х в ве́к бу́дет. Не постыдя́тся во вре́мя лю́тое и во дне́х гла́да насы́тятся, я́ко гре́шницы поги́бнут. Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися и́м и вознести́ся, изчеза́юще я́ко ды́м изчезо́ша. Зае́млет гре́шный и не возврати́т: пра́ведный же ще́дрит и дае́т. Я́ко благословя́щии Его́ насле́дят зе́млю, клену́щии же Его́ потребя́тся. От Го́спода стопы́ челове́ку исправля́ются, и пути́ его́ восхо́щет зело́. Егда́ паде́т, не разбие́тся, я́ко Госпо́дь подкрепля́ет ру́ку его́. Юне́йший бы́х, и́бо состаре́хся, и не ви́дех пра́ведника оста́влена, ниже́ се́мене его́ прося́ща хле́бы. Ве́сь де́нь ми́лует и взаи́м дае́т пра́ведный, и се́мя его́ во благослове́ние бу́дет. Уклони́ся от зла́ и сотвори́ благо, и всели́ся в ве́к ве́ка. Я́ко Госпо́дь лю́бит су́д и не оста́вит преподо́бных Свои́х: во ве́к сохраня́тся: беззако́нницы же изжену́тся, и се́мя нечести́вых потреби́тся. Пра́ведницы же насле́дят зе́млю и вселя́тся в ве́к ве́ка на не́й. Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет су́д. Зако́н Бо́га его́ в се́рдцы его́, и не за́пнутся стопы́ его́. Сматря́ет гре́шный пра́веднаго и и́щет е́же умертви́ти его́: Госпо́дь же не оста́вит его́ в руку́ его́, ниже́ осу́дит его́, егда́ су́дит ему́. Потерпи́ Го́спода и сохрани́ пу́ть его́, и вознесе́т тя́ е́же насле́дити зе́млю: внегда́ потребля́тися гре́шником, у́зриши. Ви́дех нечести́ваго превознося́щася и вы́сящася я́ко ке́дры Лива́нския: и ми́мо идо́х, и се́, не бе́, и взыска́х его́, и не обре́теся ме́сто его́. Храни́ незло́бие и ви́ждь правоту́, я́ко е́сть оста́нок челове́ку ми́рну. Беззако́нницы же потребя́тся вку́пе: оста́нцы же нечести́вых потребя́тся. Спасе́ние же пра́ведных от Го́спода, и защи́титель и́х е́сть во вре́мя ско́рби: и помо́жет и́м Госпо́дь и изба́вит и́х, и и́змет и́х от гре́шник и спасе́т и́х, я́ко упова́ша на Него́.

Псалом 37

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́: я́ко стре́лы твоя́ унзо́ша во мне́, и утверди́л еси́ на мне́ ру́ку Твою́. Не́сть изцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, не́сть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ гре́х мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне́. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́, от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, ве́сь де́нь се́туя хожда́х: я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и не́сть изцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бы́х и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все́ жела́ние мое́, и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя́ си́ла моя́, и све́т о́чию мое́ю, и то́й не́сть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне́ прибли́жишася и ста́ша. И бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́: и и́щущии зла́я мне́ глаго́лаху су́етная, и льсти́вным ве́сь де́нь поуча́хуся. А́з же я́ко глу́х не слы́шах, и я́ко не́м не отверза́яй у́ст свои́х: и бы́х я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя́, Го́споди, упова́х, Ты́ услы́шиши, Го́споди Бо́же мо́й. Я́ко ре́х: да не когда́ пора́дуютмися врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя́ велере́чеваша. Я́ко а́з на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю е́сть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ а́з возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя́ без пра́вды: воздаю́щии ми́ зла́я воз блага́я оболга́ху мя́, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мо́й, не отступи́ от мене́: вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 39

Терпя́ потерпе́х Го́спода, и вня́т ми́ и услы́ша моли́тву мою́: и возведе́ мя от ро́ва страсте́й и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́ и испра́ви стопы́ моя́: и вложи́ во уста́ моя́ пе́снь но́ву, пе́ние Бо́гу на́шему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода. Блаже́н му́ж, ему́же е́сть и́мя Госпо́дне упова́ние его́, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. Мно́га сотвори́л еси́ Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, чудеса́ Твоя́, и помышле́нием Твои́м не́сть кто́ уподо́бится Тебе́: возвести́х и глаго́лах: умно́жишася па́че числа́. Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми́ еси́: всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. Тогда́ ре́х: се́, прииду́: в глави́зне кни́жне пи́сано е́сть о мне́: е́же сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же мо́й, восхоте́х, и зако́н Тво́й посреде́ чре́ва моего́. Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се́, устна́м мои́м не возбраню́: Го́споди, Ты́ разуме́л еси́. Пра́вду Твою́ не скры́х в се́рдцы мое́м, и́стину Твою́ и спасе́ние Твое́ ре́х, не скры́х ми́лость Твою́ и и́стину твою́ от со́нма мно́га. Ты́ же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ вы́ну да засту́пите мя́. Я́ко одержа́ша мя́ зла́я, и́мже не́сть числа́: постиго́ша мя́ беззако́ния моя́, и не возмого́х зре́ти: умно́жишася па́че вла́с главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя́. Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя́: Го́споди, во е́же помощи́ ми, вонми́. Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою́, изъя́ти ю́: да возвратя́тся вспя́ть и постыдя́тся хотя́щии ми́ зла́я. Да прии́мут а́бие сту́д сво́й глаго́лющии ми́: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси́ и́щущии Тебе́, Го́споди, и да реку́т вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́. А́з же ни́щ е́смь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне́: Помо́щник мо́й и Защи́титель мо́й еси́ Ты́, Бо́же мо́й, не закосни́.

Псалом 53

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы у́ст мои́х: я́ко чу́ждии воста́ша на мя́, и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се́ бо, Бо́г помога́ет ми́, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й: отврати́т зла́я враго́м мои́м: и́стиною Твое́ю потреби́ и́х. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко благо: я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя́ еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псалом 58

Изми́ мя от вра́г мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя́ изба́ви мя́: изба́ви мя́ от де́лающих беззако́ние, и от му́ж крове́й спаси́ мя. Я́ко се́, улови́ша ду́шу мою́, нападо́ша на мя́ кре́пцыи: ниже́ беззако́ние мое́, ниже́ гре́х мо́й, Го́споди: без беззако́ния теко́х и испра́вих: воста́ни в сре́тение мое́ и ви́ждь. И Ты́, Го́споди Бо́же си́л, Бо́же Изра́илев, вонми́ посети́ти вся́ язы́ки: да не уще́дриши вся́ де́лающыя беззако́ние. Возвратя́тся на ве́чер, и вза́лчут я́ко пе́с, и обы́дут гра́д. Се́, ти́и отвеща́ют усты́ свои́ми, и ме́чь во устна́х и́х: я́ко кто́ слы́ша? И Ты́, Го́споди, посмее́шися и́м, уничижи́ши вся́ язы́ки. Держа́ву мою́ к Тебе́ сохраню́: я́ко Ты́, Бо́же, Засту́пник мо́й еси́. Бо́г мо́й, ми́лость Его́ предвари́т мя́: Бо́г мо́й, яви́т мне́ на вразе́х мои́х. Не уби́й и́х, да не когда́ забу́дут зако́н Тво́й: расточи́ я́ си́лою Твое́ю и низведи́ я́, Защи́тниче мо́й, Го́споди, гре́х у́ст и́х, сло́во усте́н и́х: и я́ти да бу́дут в горды́ни свое́й, и от кля́твы и лжи́ возвестя́тся в кончи́не, во гне́ве кончи́ны, и не бу́дут: и уве́дят, я́ко Бо́г Влады́чествует Иа́ковом и концы́ земли́. Возвратя́тся на ве́чер, и вза́лчут я́ко пе́с, и обы́дут гра́д: ти́и разы́дутся я́сти: а́ще ли же не насы́тятся, и поро́пщут. А́з же воспою́ си́лу Твою́ и возра́дуюся зау́тра о ми́лости Твое́й: я́ко бы́л еси́ Засту́пник мо́й и Прибе́жище мое́ в де́нь ско́рби моея́. Помо́щник мо́й еси́, Тебе́ пою́: я́ко Бо́г Засту́пник мо́й еси́, Бо́же мо́й, ми́лость моя́.

Псалом 63

Услы́ши, Бо́же, гла́с мо́й, внегда́ моли́тимися к Тебе́: от стра́ха вра́жия изми́ ду́шу мою́. Покры́й мя́ от со́нма лука́внующих, от мно́жества де́лающих непра́вду: и́же изостри́ша я́ко ме́чь язы́ки своя́, напряго́ша лу́к сво́й, ве́щь го́рьку, состреля́ти в та́йных непоро́чна: внеза́пу состреля́ют его́, и не убоя́тся. Утверди́ша себе́ сло́во лука́вое: пове́даша скры́ти се́ть, ре́ша: кто́ у́зрит и́х? Испыта́ша беззако́ние: изчезо́ша испыта́ющии испыта́ния: присту́пит челове́к, и се́рдце глубоко́. И вознесе́тся Бо́г: стре́лы младе́нец бы́ша я́звы и́х, и изнемого́ша на ня́ язы́цы и́х: смути́шася вси́ ви́дящии и́х. И убоя́ся вся́к челове́к: и возвести́ша дела́ Бо́жия, и творе́ния Его́ разуме́ша. Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́: и похва́лятся вси́ пра́вии се́рдцем.

Псалом 67

Да воскре́снет Бо́г, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко изчеза́ет ды́м, да изче́знут: я́ко та́ет во́ск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия: а пра́ведницы да возвеселя́тся, да возра́дуются пред Бо́гом, да насладя́тся в весе́лии. Воспо́йте Бо́гу, по́йте и́мени Его́: путесотвори́те возше́дшему на за́пады, Госпо́дь и́мя Ему́: и ра́дуйтеся пред Ни́м. Да смяту́тся от лица́ Его́, Отца́ си́рых и судии́ вдови́ц: Бо́г в ме́сте святе́м Свое́м. Бо́г вселя́ет единомы́сленныя в до́м, изводя́ окова́нныя му́жеством, та́кожде преогорчева́ющыя живу́щыя во гробе́х. Бо́же, внегда́ исходи́ти Тебе́ пред людьми́ твои́ми, внегда́ мимоходи́ти Тебе́ в пусты́ни, земля́ потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от лица́ Бо́га Сина́ина, от лица́ Бо́га Изра́илева. До́ждь во́лен отлучи́ши, Бо́же, достоя́нию Твоему́, и изнемо́же, Ты́ же соверши́л еси́ е́. Живо́тная Твоя́ живу́т на не́й: угото́вал еси́ бла́гостию Твое́ю ни́щему, Бо́же. Госпо́дь да́ст глаго́л благовеству́ющым си́лою мно́гою: Ца́рь си́л возлю́бленнаго, красото́ю {ра́ди красоты́} до́му раздели́ти коры́сти. А́ще поспите́ посреде́ преде́л, криле́ голуби́не посре́брене, и междора́мия ея́ в блеща́нии зла́та: внегда́ ра́знствит Небе́сный цари́ на не́й, оснежа́тся в селмо́не. Гора́ Бо́жия, гора́ ту́чная, гора́ усыре́нная, гора́ ту́чная. Вску́ю непщу́ете, го́ры усыре́нныя? гора́, ю́же благоволи́ Бо́г жи́ти в не́й: и́бо Госпо́дь всели́тся до конца́. Колесни́ца Бо́жия тма́ми те́м, ты́сяща гобзу́ющих: Госпо́дь в ни́х в Сина́и во святе́м. Возше́л еси́ на высоту́, плени́л еси́ пле́н: прия́л еси́ дая́ния в челове́цех, и́бо не покаря́ющыяся, е́же всели́тися. Госпо́дь Бо́г благослове́н, благослове́н Госпо́дь де́нь дне́: поспеши́т на́м Бо́г спасе́ний на́ших. Бо́г на́ш Бо́г е́же спаса́ти: и Госпо́дня, Госпо́дня исхо́дища сме́ртная. Оба́че Бо́г сокруши́т главы́ враго́в Свои́х, ве́рх вла́с преходя́щих в прегреше́ниих свои́х. Рече́ Госпо́дь: от Васа́на обращу́, обращу́ во глубина́х морски́х: я́ко да омо́чится нога́ твоя́ в кро́ви, язы́к пе́с твои́х от вра́г от него́. Ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га моего́ Царя́, и́же во святе́м. Предвари́ша кня́зи бли́з пою́щих, посреде́ де́в тимпа́нниц. В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Та́мо Вениами́н юне́йший во у́жасе, кня́зи Иу́довы влады́ки и́х, кня́зи Завуло́ни, кня́зи Нефѳали́мли. Запове́ждь, Бо́же, си́лою Твое́ю: укрепи́, Бо́же, сие́, е́же соде́лал еси́ в на́с. От хра́ма Твоего́ во Иерусали́м Тебе́ принесу́т ца́рие да́ры. Запрети́ звере́м тро́стным: со́нм юне́ц в ю́ницах людски́х, е́же затвори́ти искуше́нныя сребро́м: расточи́ язы́ки хотя́щыя бра́нем. Прии́дут моли́твенницы от Еги́пта: Ефио́пиа предвари́т ру́ку свою́ к Бо́гу. Ца́рства земна́я, по́йте Бо́гу, воспо́йте Го́сподеви, возше́дшему на Небо небесе́ на восто́ки: се́, да́ст гла́су Своему́ гла́с си́лы. Дади́те сла́ву Богови: на Изра́или велеле́пота Его́, и си́ла Его́ на о́блацех. Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х: Бо́г Изра́илев, то́й да́ст си́лу и держа́ву лю́дем Свои́м. Благослове́н Бо́г.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна: плещма́ Свои́ма осени́т тя́, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща {от нападе́ния} и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́ {селе́нию твоему́}: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Псалом 139

Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя́: и́же помы́слиша непра́вду в се́рдцы, ве́сь де́нь ополча́ху бра́ни: изостри́ша язы́к сво́й я́ко змии́н: я́д а́спидов под устна́ми и́х. Сохрани́ мя, Го́споди, из руки́ гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Скры́ша го́рдии се́ть мне́ и у́жы, препя́ша се́ть нога́ма мои́ма: при стези́ собла́зны положи́ша ми́. Ре́х Го́сподеви: Бо́г мо́й еси́ Ты́, внуши́, Го́споди, гла́с моле́ния моего́. Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в де́нь бра́ни. Не преда́ждь мене́, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя́, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. Глава́ окруже́ния и́х, тру́д усте́н и́х покры́ет я́. Паду́т на ни́х у́глия о́гненная, низложи́ши я́ во страсте́х, и не постоя́т. Му́ж язы́чен не испра́вится на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь су́д ни́щым и ме́сть убо́гим. Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м.