Молитвы равноапостольной Ольге, великой княгине Российской

  • Тропарь, глас 1
  • Кондак, глас 4
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я

Тропарь, глас 1

Кpила́ми богоpазу́мия впеpи́вши твой ум,/ возлете́ла еси́ пpевы́ше ви́димая тва́pи,/ взыска́вши Бо́га и Твоpца́ вся́ческих,/ и, Того́ обpе́тши, па́ки pожде́ние Кpеще́нием пpия́ла еси́,/ дpе́ва живо́тнаго наслажда́ющися, нетле́нна во ве́ки пpебыва́еши,// О́льго пpисносла́вная.

Кондак, глас

Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га, просла́вльшаго в Росси́и О́льгу Богому́друю: да моли́твами ея́ пода́ст душа́м на́шим грехо́в оставле́ние.

Молитва 1‑я

О, свята́я равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго, первоуго́днице Росси́йская, те́плая о нас пред Бо́гом хода́таице и моли́твеннице! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и мо́лимся с любо́вию: бу́ди нам во всем ко бла́гу помо́щница и споспе́шница и, я́коже во вре́менней жи́зни тща́лася еси́ просвети́ти пра́отцы на́ша све́том святы́я ве́ры и наста́вити я́ твори́ти во́лю Госпо́дню, та́ко и ны́не, в Небе́сней пребыва́ющи све́тлости, благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами вспомоществу́й нам в просвеще́нии ума́ и се́рдца на́шего све́том Ева́нгелия Христо́ва, да преспева́ем в ве́ре, благоче́стии и любви́ Христо́ве. В нищете́ и ско́рби су́щия уте́ши, бе́дствующим пода́ждь ру́ку по́мощи, оби́димыя и напа́ствуемыя заступи́, заблу́ждшия от пра́выя ве́ры и ересьми́ ослепле́нныя вразуми́ и испроси́ нам у Всеще́драго Бо́га вся блага́я и поле́зная жи́зни вре́менней и ве́чней, да, та́ко благоуго́дне зде пожи́вше, сподо́бимся насле́дия благ ве́чных в безконе́чном Ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, вели́кая уго́днице Бо́жия, богоизбра́нная и богопросла́вленная, равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго! Ты отри́нула еси́ злове́рие и нече́стие язы́ческое, уве́ровала еси́ во Еди́наго И́стиннаго Триипоста́снаго Бо́га, и восприя́ла еси́ свято́е Креще́ние, и положи́ла еси́ нача́ло просвеще́нию земли́ Росси́йския све́том ве́ры и благоче́стия. Ты еси́ духо́вная родонача́льница на́ша, ты по Христе́ Спаси́теле на́шем пе́рвая вино́вница просвеще́ния и спасе́ния ро́да на́шего. Ты еси́ те́плая моли́твенница и хода́таица о оте́честве Всеросси́йстем, во́инстве и всех лю́дех. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя: при́зри на не́мощи на́ша и умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́, я́ко по не́мощем на́шим по вся дни согреша́ем, да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша спаси́тельный страх Свой, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же разуме́ти нам пути́ Госпо́дни, оста́вити стези́ нече́стия и заблужде́ний, тща́тися же во стезя́х спасе́ния и и́стины, неукло́ннаго исполне́ния за́поведей Бо́жиих и уста́вов Святы́я Це́ркве. Моли́, блаже́нная О́льго, Человеколю́бца Бо́га, да проба́вит нам вели́кую ми́лость Свою́, да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нных, от вну́тренних нестрое́ний, мятеже́й и раздо́ров, от гла́да, смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла, да пода́ст нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие земли́, да сохрани́т страну́ на́шу от всех ко́зней и наве́т вра́жиих, да соблюде́т в судия́х и прави́телех пра́вду и ми́лость, да даст па́стырем ре́вность о спасе́нии пасо́мых, всем же лю́дем споспеше́ние, о е́же усе́рдно слу́жбы своя́ исправля́ти, любо́вь между́ собо́ю и единомы́слие име́ти, на бла́го оте́чества и Святы́я Це́ркве ве́рне подвиза́тися, да возсия́ет свет спаси́тельныя ве́ры в стране́ на́шей во всех конце́х ея́, да обратя́тся к ве́ре неве́рующии, да упраздня́тся вся е́реси и раско́лы. Да, та́ко пожи́вше в ми́ре на земли́, сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства на Небеси́, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.