Молитвы равноапостольному великому князю Владимиру

  • Тропарь, глас 8
  • Кондак, глас 8
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я
  • Молитва 3‑я
  • Молитва 4‑я
  • Личное прошение

Тропарь, глас 8

Правове́рия наста́вниче и всея́ Руси́ просвети́телю, благочести́вый вели́кий кня́же Влади́мире, святы́м Креще́нием всех просвети́л еси́ и це́ркви мно́ги сла́вны украси́л еси́, о прему́дре Влади́мире, Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Подо́бствовав вели́кому апо́столу Па́влу в седи́нах, всесла́вне Влади́мире,/ вся я́ко младе́нческая мудрова́ния, я́же о и́долех тща́ния оста́вль,/ я́ко муж соверше́нный украси́лся еси́ Боже́ственнаго Креще́ния багряни́цею./ И ны́не Спа́су Христу́ в весе́лии предстоя́,// моли́ спасти́ся держа́вы Росси́йския нача́льником и мно́жеству владо́мых.

Молитва 1‑я

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, богоизбра́нный и богопросла́вленный, равноапо́стольный кня́же Влади́мире! Ты, злове́рие и нече́стие язы́ческое отри́нув, во Еди́наго и́стиннаго Триипоста́снаго Бо́га уве́ровал еси́, и восприи́м Свято́е Креще́ние, всю страну́ Русскую све́том Боже́ственныя ве́ры и благоче́стия просвети́л еси́. Те́мже премилосе́рдаго Творца́ и Спаси́теля на́шего сла́вяще и благодаря́ще, сла́вим и благодари́м и тя, просвети́телю наш и О́тче, я́ко тобо́ю спаси́тельную ве́ру Христо́ву позна́хом и во и́мя Пресвяты́я и Пребоже́ственныя Тро́ицы крести́хомся. Се́ю у́бо ве́рою от пра́веднаго осужде́ния Бо́жия изба́вихомся, от ве́чныя же рабо́ты диа́волу и а́дова мучи́тельства свободи́хомся; се́ю же ве́рою благода́ть всыновле́ния Бо́гу и наде́жду насле́дования Небе́снаго блаже́нства прия́хом. Темже тя я́ко пе́рваго язы́ка на́шего путевождя́ к Нача́льнику и Соверши́телю спасе́ния на́шего Го́споду Иису́су Христу́ прославля́ем, и предста́теля тя пред Престо́лом Царя́ ца́рствующих о ца́рстве Всеросси́йстем позна́хом, о царе́х же его́, народоправи́телех, во́инстве и о всех лю́дех. Не возмо́жет язы́к наш изобрази́ти вели́чие и высоту́ благодея́ний, тобо́ю излия́нных на зе́млю на́шу, отцы́ и пра́отцы на́ша и на ны недосто́йныя. О преблаги́й О́тче и просвети́телю наш! При́зри на не́мощи на́ша и умоли́ премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́, я́ко по не́мощем на́шим по вся дни согреша́ем, и да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша покая́ние и спаси́тельный страх Бо́жий, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же оста́вити нам стези́ нече́стия и на путь спасе́ния обрати́тися, неукло́нно же за́поведи Бо́жия твори́ти и уста́вы Святы́я Це́ркве соблюда́ти. Моли́, благосе́рде, Человеколю́бца Бо́га, да яви́т нам вели́кую ми́лость Свою́: да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нных, от мяте́жей и раздо́ров, от гла́да, смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла; да пода́ст нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие земли́; да соблюде́т в судия́х и прави́телех пра́вду и ми́лость; да даст па́стырем ре́вность о спасе́нии пасо́мых, всем же лю́дем любо́вь взаи́мную и единомы́слие, о преспе́янии же оте́чества и Святы́я Це́ркве при́сное попече́ние, да умно́жит свет спаси́тельныя ве́ры в стране́ на́шей, неве́рующия ко правове́рию да обрати́т, е́реси же и раско́лы да низложи́т, да вси мы, та́ко в ми́ре на земли́ пожи́вше, сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, вели́кий и пресла́вный уго́дниче Бо́жий, богоизбра́нный и богопросла́вленный, равноапо́стольный кня́же Влади́мире, свято́е и великоде́йственное ору́дие всеблага́го Про́мысла о спасе́нии наро́да Росси́йскаго! Ты отри́нул еси́ злове́рие и нече́стие язы́ческое, уве́ровал еси́ во Еди́наго И́стиннаго Триипоста́снаго Бо́га и, восприя́в свято́е Креще́ние, просвети́л еси́ све́том Боже́ственныя ве́ры и благоче́стия страну́ Росси́йскую. Сла́вяще у́бо и благодаря́ще Премилосе́рдаго Творца́ и Спаси́теля на́шего, сла́вим и благодари́м и тя, вели́кий па́стырю и о́тче наш, я́ко тобо́ю позна́хом спаси́тельную ве́ру Христо́ву и крести́хомся во Имя Пресвяты́я и Пребоже́ственныя Тро́ицы, то́юже ве́рою изба́вихомся от пра́веднаго осужде́ния Бо́жия, ве́чнаго ра́бства диа́воля и а́дова мучи́тельства, то́ю ве́рою восприя́хом благода́ть всыновле́ния Бо́гу и наде́жду насле́дования Небе́снаго блаже́нства. Ты еси́ перве́йший наш вождь к Нача́льнику и Соверши́телю на́шего ве́чнаго спасе́ния, Го́споду Иису́су Христу́, ты еси́ ближа́йший предстоя́тель пред Престо́лом Царя́ ца́рствующих и те́плый моли́твенник и хода́тай о стране́ на́шей и о всех лю́дех, ты еси́ перве́йший вино́вник благослове́ний и ми́лостей Бо́жиих, почива́ющих на нас. И что еще́ рече́м? Не мо́жет язы́к наш изобрази́ти вели́чие и высоту́ благодея́ний твои́х, излия́нных на нас, недосто́йных. Но, о неразу́мия и ослепле́ния на́шего! Прие́мше толи́кая благодея́ния, ни во что же вмени́хом я́ и отщети́хомся спаси́тельных плодо́в их. Омы́вшеся бо от греха́ в купе́ли Креще́ния и обле́кшеся в оде́жду чистоты́ и неви́нности, оскверни́хом сию́ богода́нную оде́жду сту́дными дея́нии и помышле́нии на́шими. Отре́кшеся сатаны́ и а́нгелов его́, па́ки порабоща́емся ему́, служа́ще и́долом страсте́й на́ших, ми́ру, пло́ти и злым обы́чаем ве́ка. Сочета́вшеся Христу́, вы́ну оскорбля́ем Его́ беззако́нии на́шими, многообра́зными я́звами го́рдости, за́висти, зло́бы, злосло́вия, невоздержа́ния и презо́рства ко Святе́й Це́ркви. Прилепи́хомся всеце́ло к су́етным бла́гом, а́ки мня́ще во ве́ки пребыва́ти на земли́, не помышля́ем о Не́бе, о души́, о сме́рти, о Суде́, о несконча́емей ве́чности. Сего́ ра́ди воздвиза́ем на ся пра́ведный гнев и осужде́ние Бо́жие, ку́пно же оскорбля́ем и преогорчева́ем твою́ о́тчую любо́вь и попече́ние о нас, ты бо просвети́л еси́ нас святы́м Креще́нием, во е́же спосо́бствовати нам к получе́нию Небе́снаго блаже́нства и земна́го благоде́нствия, мы же, неразу́мнии, злым произволе́нием на́шим са́ми себе́ подверга́ем а́довым му́кам и вре́менным бе́дствиим! Но, о всеблаги́й о́тче и просвети́телю наш, ми́лостив бу́ди к на́шим не́мощем, долготерпели́в ко грехо́м и непра́вдам на́шим, умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́ и не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас, и́миже весть судьба́ми. Да всади́т в сердца́ на́ша спаси́тельный страх Свой, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же узре́ти нам бе́здну поги́бели, в ню́же стреми́мся, оста́вити стези́ нече́стия и заблужде́ний, обрати́тися же на путь спасе́ния и и́стины, неукло́нно исполня́ти за́поведи Бо́жии и уста́вы Святы́я Це́ркве. Моли́, благосе́рде, Человеколю́бца Бо́га, да яви́т нам вели́кую ми́лость Свою́, да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нников, от вну́тренних нестрое́ний, мяте́жей и раздо́ров, от гла́да, смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла, да пода́ст нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие земли́, да сохрани́т в су́дящих и нача́льствующих пра́вду и ми́лость, да даст духо́вным па́стырем непоро́чность жития́ и ре́вность о спасе́нии пасо́мых, всем же лю́дем усе́рдие в исполне́нии свои́х обя́занностей, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, стремле́ние ко бла́гу оте́чества и Святы́я Це́ркве. Да распространи́т свет спаси́тельныя ве́ры в стране́ на́шей, во всех конце́х ея́, да обрати́т к правове́рию неве́рующих, да упраздни́т вся е́реси и раско́лы, да, та́ко пожи́вше в ми́ре на земли́, сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

Ка́ко похва́лим тебе́, в земны́х влады́ках прему́жественный, Влади́мире? Ка́ко ти благодаре́ние воздади́м, я́ко тобо́ю позна́хом Го́спода и ле́сти и́дольския избы́хом, я́ко твои́м повеле́нием по всей земли́ Христо́с сла́вится? Ка́ко ве́ровал еси́? Ка́ко взыска́л еси́ Христа́? Пове́ждь нам, рабо́м твои́м, отку́ду ти припахну́ воня́ Свята́го Ду́ха? Не ви́дел еси́ Христа́, ни ходи́л еси́ по Нем, ка́ко учени́к Его́ обре́теся? Не ви́дел еси́ апо́стола, прише́дша в зе́млю твою́, не ви́дел бе́сы изгоня́юща И́менем Христо́вым, боля́щих исцеля́юща, ме́ртвых воскреша́юща. Ди́вное чу́до! И́нии ца́рие и власти́телие, ви́дяще вся сия́, быва́юща от святы́х муж, не ве́роваша, но па́че на стра́сти и му́ки преда́ша их, ты же, о блаже́нне, не ви́дя и не слы́ша всех сих, прите́кл еси́ ко Христу́, разуме́в, я́ко Еди́н есть Творе́ц неви́димым и ви́димым, Небе́сным и земны́м, и я́ко посла́ в мир, на́шего ра́ди спасе́ния, Возлю́бленнаго Своего́ Сы́на. И сия́ помы́слив, вшел еси́ во святу́ю купе́ль.
И ны́не, проте́кшим ты́сящи ле́том от Креще́ния Руси́, при́зри на зе́млю твою́ ви́ждь ча́да твоя́. Виждь лю́ди твоя́, ка́ко живу́т, ка́ко храни́ми суть Го́сподем, ка́ко благове́рие храня́т по преда́нию твоему́, ка́ко сла́вят Христа́, ка́ко покланя́ются Имени Его́. Виждь и гра́ды, вели́чеством сия́ющия, виждь це́ркви цвету́щия, виждь христиа́нство расту́щее, виждь и град твой Ки́ев, толи́кими уго́дники Бо́жиими, во нетле́нии почива́ющими, блиста́ющийся, и фимиа́мом облагоуха́ем, и хвала́ми и боже́ственными пе́нии святы́ми оглаша́ем. И сия́ вся ви́дев, возра́дуйся и возвесели́ся и похвали́ Блага́го Бо́га, всем сим Строи́теля.
Ви́дя, я́ко твое́ ве́рное се́яние твои́м хода́тайством и заступле́нием не изсуше́но бысть зно́ем неве́рия, но дожде́м Бо́жия поспеше́ния расположено́ бысть многопло́дне, ра́дуйся ду́хом, во влады́ках апо́столе, не ме́ртва́я телеса́ воскреси́вый, но душе́ю ны, ме́ртвыя, воскреси́в! Ра́дуйся, уте́шителю наш и наста́вниче благове́рия! Ты бе, о честна́я главо́, наги́м одея́ние, а́лчным корми́тель, жа́ждущим утро́б охлажде́ние, вдови́цам помо́щник, стра́нным поко́ище, оби́димым засту́пник, убо́гим обогаще́ние.
Сим благи́м дело́м на Небесе́х возме́здие прие́мля и зре́ния сла́дкаго лица́ Бо́жия насыща́яся, не преста́й моля́ся о земли́ твое́й и о ча́дех, в них же благове́рно влады́чествова, да сла́вится в земли́ на́шей вы́ну правове́рие и да не оста́вит нас Госпо́дь, а́ще и еще́ блужда́ем, толи́ким веко́м проте́кшим, а́ще и еще́ согреша́ем Го́споду и Влады́ке на́шему, а́ки новоку́пленнии раби́, во всем неугодя́ще господи́ну своему́. К тебе́ ру́ки на́ша воздева́ем и мо́лим тя: помоли́ся Влады́це всех, да продли́т, доне́леже стои́т мир, ми́лость Свою́ на оте́чествии на́шем и лю́дех Свои́х, ра́тныя прогоня́я, мир утвержда́я, глад угобза́я, гра́ды разселя́я, Це́рковь Свою́ возраща́я, достоя́ние Свое́ соблюда́я, му́жи, и жены́, и младе́нцы спаса́я, да ми́лостию Его́ носи́ми, в едине́нии ве́ры вку́пе ве́село и ра́достно сла́вим Го́спода на́шего Иису́са Христа́, со Отце́м и со Пресвяты́м Ду́хом, Тро́ицу Неразде́льну Единобоже́ственну, ца́рствующу на Небесе́х и на земли́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4‑я

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, равноапо́стольный кня́же Влади́мире! При́зри на не́мощи на́ши и умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́ и да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша покая́ние и спаси́тельный страх Бо́жий, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же оста́вити нам стези́ нече́стия и на путь спасе́ния обрати́тися, неукло́нно же за́поведи Бо́жия твори́ти и уста́вы Святы́я Це́ркве соблюда́ти. Моли́, благосе́рде, Человеколю́бца Бо́га, да яви́т нам вели́кую ми́лость Свою́: да изба́вит нас от смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла, да сохрани́т и спасе́т рабо́в Бо́жиих (имена) от всех ко́зней и наве́тов вра́жиих и да все мы сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Личное прошение

О, вели́кий равноапо́стольный кня́же Влади́мире! Молю́ тя, раб Твой (имя), исхода́тайствуй ми́лость у Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, да моли́твами твои́ми пода́ст ми (содержание прошения) и оставле́ние всех согреше́ний мои́х. Ами́нь.