Молитвы св. праведного Иоанна Кронштадтского

 • Молитва благодарственная
 • Молитвенное воззвание ко Пресвятой Богородице
 • Молитва ко Господу
 • Молитва утренняя
 • Молитва от пьянства
 • Молитва по выздоровлении
 • Молитва о спасении кого-либо от телесной смерти, напр. от потопления, от смерти по причине болезни, от огня или от другого какого-либо бедствия (хваля веру просящих)
 • Молитва о гордых и строптивых
 • Молитва о злобных
 • Молитва о сребролюбивых и жадных
 • Молитва о завистливых
 • Молитва к Божией Матери
 • Молитва ко Господу
 • Молитва об исцелении ко Господу

Молитва благодарственная

Благодарю́ Тя́, Го́споди Бо́же мо́й, за дарова́ние мне́ бытия́, за рожде́ние меня́ в христиа́нской ве́ре, за Пречи́стую Де́ву Мари́ю, Хода́таицу о спасе́нии ро́да на́шего, за святы́х Уго́дников Твои́х, моля́щихся за на́с, за А́нгела Храни́теля, за обще́ственное богослуже́ние, поддерживающее в на́с ве́ру и доброде́тель, за Свяще́нное Писа́ние, за Святы́е Та́инства, а в осо́бенности Те́ло и Кро́вь Твою́, за та́инственныя благода́тныя утеше́ния, за наде́жду получи́ти Ца́рствие Небе́сное и за все́ бла́га, Тобо́ю мне́ дарова́нные.

Молитвенное воззвание ко Пресвятой Богородице

О, Влады́чице! Да не вотще́ и всу́е мы́ нарица́ем Тебя́ Влады́чицею: яви́ и явля́й при́сно над на́ми Твое́ свято́е, живо́е, де́йственное влады́чество. Яви́, и́бо все́ мо́жеши во благо́е, я́ко Ма́ти всеблага́я всеблага́го Царя́; разгоня́й мра́к серде́ц на́ших, отража́й стре́лы лука́вых духо́в, льсти́вно на на́с дви́жимые. Ми́р Сы́на Твоего́, ми́р Тво́й да ца́рствует в сердца́х на́ших, да все́ при́сно ра́достно восклица́ем: кто́ по́сле Го́спода, я́ко Влады́чица на́ша, всеблага́я, всеблагомо́щная и пребы́страя Засту́пница на́ша? На то́ Ты́ возвели́чена, Влады́чица, на то́ оби́лие несказа́нное боже́ственной благода́ти Тебе́ дано́, на то́ неизрече́нное дерзнове́ние и си́ла у престо́ла Бо́жия и да́р всемогу́щей моли́твы даны́ Тебе́, на то́ Ты́ неизрече́нной свя́тостию и чистото́ю благоукраше́нна, на то́ Тебе́ могу́щество безприкла́дное от Го́спода дано́, что́бы Тебе́ сохраня́ти, защища́ти, заступа́ти, очища́ти и спаса́ти на́с, насле́дие Сы́на Твоего́ и Бо́га, и Твое́. Спаса́й же на́с, о, Пречи́стая, Всеблага́я, Прему́драя и Всеблагомо́щная! Ты́ бо еси́ Ма́ти Спа́са на́шего, Кото́рый из все́х име́н благоволи́л бо́лее все́х называ́тися Спаси́тель. На́м, стра́нствующим в житии́ се́м, сво́йственно па́дати, и́бо мы́ обложе́нны пло́тию многостра́стной, окружены́ духа́ми зло́бы поднебе́сными, прельща́ющими ко греху́, живе́м в ми́ре прелюбоде́йнем и гре́шнем, соблазня́ющем на гре́х; а Ты́ превы́ше вся́каго греха́, Ты́ Со́лнце пресве́тлое, Ты́ еси́ Пречи́стая, Всеблага́я и Всеблагомо́щная, Тебе́ сво́йственно очища́ти на́с, оскверне́нных греха́ми, ка́к ма́ть очища́ет дете́й свои́х, егда́ мы́ воззове́м к Тебе́ смире́нно о по́мощи, Тебе́ сво́йственно подыма́ти на́с, непреста́нно па́дающих, заступа́ти, охраня́ти и спаса́ти на́с, наве́туемых от духо́в зло́бы, и наставля́ти на́с ше́ствовати ко вся́кому пути́ спаси́тельному.

Молитва ко Господу

Го́споди! И́мя Тебе́ – Любо́вь: не отве́ргни меня́ заблужда́ющаго челове́ка.
И́мя Тебе́ – Си́ла: подкрепи́ меня́ изнемога́ющаго и па́дающаго.
И́мя Тебе́ Све́т: просвети́ мою́ ду́шу, омраче́нную жите́йскими страстя́ми.
И́мя Тебе́ – Ми́р: умири́ мяту́щуюся ду́шу мою́.
И И́мя Тебе́ – Ми́лость: не престава́й ми́ловати меня́.

Молитва утренняя

Бо́же! Тво́рче и Влады́ко ми́ра! при́зри ми́лостиво на созда́ние Твое́, украше́нное Твои́м боже́ственным о́бразом в си́и у́тренния часы́: да живи́т, да просвети́т Твое́ О́ко, тьма́ми те́м кра́т светле́йшее луче́й со́лнечных, мою́ ду́шу те́мную и умерщвле́нную грехо́м. Отыми́ от меня́ уны́ние и ле́ность, да́руй же мне́ весе́лие и бо́дрость душе́вную, да в ра́довании се́рдца моего́ сла́влю Твою́ бла́гость, свя́тость, Твое́ безпреде́льное вели́чие, безконе́чныя Твои́ соверше́нства на вся́кий ча́с и на вся́ком ме́сте. Ты́ бо еси́ Творе́ц мо́й и Влады́ка живота́ моего́, Го́споди, и Тебе́ подоба́ет сла́ва от разу́мных созда́ний Твои́х на вся́кий ча́с, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва от пьянства

Го́споди, при́зри ми́лостиво на раба́ Твоего́ (и́мя), прельще́ннаго ле́стию чре́ва и плотска́го весе́лия: да́руй ему́ (и́мя) позна́ти сла́дость воздержа́ния в посте́ и проистека́ющих от него́ плодо́в ду́ха. Ами́нь.

Молитва по выздоровлении

Сла́ва Тебе́, Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Единоро́дный безнача́льнаго Отца́, еди́не исцеля́яй вся́кий неду́г и вся́ку я́зю в лю́дех, я́ко поми́ловал мя́ еси́, гре́шнаго, и изба́вил еси́ мя́ от боле́зни моея́, не попусти́в е́й развитися и умертви́ти меня́ по грехо́м мои́м. Да́руй мне́ отны́не, Влады́ко, си́лу тве́рдо твори́ти во́лю Твою́ во спасе́ние души́ мое́й окая́нной и во сла́ву Твою́ со безнача́льным Твои́м Отце́м и единосу́щным Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о спасении кого-либо от телесной смерти, напр. от потопления, от смерти по причине болезни, от огня или от другого какого-либо бедствия (хваля веру просящих)

Бу́ди благослове́нна ве́ра ва́ша, по ве́ре ва́шей да да́ст Госпо́дь исполне́ние мое́й недосто́йной, малове́рней моли́тве и да приложи́т мне́ ве́ру.

Молитва о гордых и строптивых

Го́споди, научи́ раба́ Твоего́, в диа́вольскую го́рдость впа́дшаго, кро́тости и смире́нию, и отжени́ от се́рдца его́ мра́к и бре́мя сатани́нской горды́ни!

Молитва о злобных

Го́споди, бла́га сотвори́ раба́ Твоего́ сего́ благода́тию Твое́ю!

Молитва о сребролюбивых и жадных

Сокро́вище на́ше нетле́нное и бога́тство неистощи́мое! Да́руй рабу́ Твоему́ сему́, сотворе́нному по о́бразу и подо́бию Твоему́, позна́ти ле́сть бога́тства, и я́ко вся́ земна́я – суета́, се́нь и со́ние. Я́ко трава́ дни́ вся́каго челове́ка, или́ я́ко пучи́на, и я́ко Ты́, еди́н бога́тство, поко́й и ра́дость на́ша! Ниче́м не озлобляйся, побежда́й всё любовью: всякие оби́ды, капризы, всякие неприятности семейные. Не зна́й ничего́, кроме́ любви́. Вини всегда́ и́скренно себя́, признава́я себя́ виновником неприятностей. Говори: я́ виноват, я́ гре́шен. По́мни, что́ ка́к ты́ не́мощен, та́к и бли́жний, а не́мощь за не́мощь уничтожа́ется, и вини́ть не́чего немощны́х и гре́шных, а́ще они́ признаю́тся в свое́й не́мощи. Диа́вола, си́льнаго во зле́, на́до вини́ти.

Молитва о завистливых

Го́споди, просвети́ у́м и се́рдце раба́ Твоего́ сего́ к позна́нию вели́ких, безчи́сленных и неизследимых даро́в Твои́х, и́хже прия́т от неисче́тных щедро́т Твои́х, во ослепле́нии бо стра́сти своея́ забы́ Тебе́ и да́ры Твои́ бога́тыя, и ни́ща себя́ бы́ти вмени́, бога́т сы́й бла́гами Твои́ми, и сего́ ра́ди зри́т преле́стне на блага́я рабо́в Твои́х, и́миже, о пренеизглаголанная Благосты́ня, уще́дриши все́х, коего́ждо проти́ву си́лы его́ и по наме́рению во́ли Твоея́. Отъими́, всеблаги́й Влады́ко, покрыва́ло диа́вола от о́чию се́рдца раба́ Твоего́ и да́руй ему́ серде́чное сокруше́ние и сле́зу покая́ния и благодаре́ния, да не возра́дуется вра́г о не́м, за́живо уловленном от него́ в свою́ его́ во́лю и да не исто́ргнет его́ от руки́ Твоея́.

Молитва к Божией Матери

Влады́чице Богоро́дице! Ты́, Ко́ей любо́вь к христиа́ном превосхо́дит любо́вь вся́кой ма́тери земно́й, вся́кой жены́, внемли́ на́м в моли́твах на́ших и спаси́ на́с! Да па́мятуем мы́ о Тебе́ постоя́нно! Да мо́лимся Тебе́ всегда́ усе́рдно! Да прибега́ем всегда́ под кро́в Тво́й святы́й неле́ностно и без сомне́ния.

Молитва ко Господу

Да́ждь ми́, Го́споди, люби́ти вся́каго бли́жняго моего́, ка́к себя́, всегда́, и ни из-за чего́ на него́ не озлоблятися и не рабо́тати диа́волу.

Да́ждь ми́ распя́ти мое́ самолю́бие, го́рдость, любостяжа́ние, малове́рие и про́чия стра́сти.

Да бу́дет на́м и́мя: взаимная любо́вь; да ве́руем и упова́ем, что́ для все́х на́с всё Госпо́дь; да не пече́мся, не беспокоимся ни о че́м; да будешь Ты́, Бо́же на́ш, еди́ным Бо́гом се́рдца на́шего, и, кроме́ Тебя́, ничто́.

Да бу́дем мы́ между́ собо́ю в едине́нии любви́, я́коже подоба́ет, и все́ разделяющее на́с дру́г от дру́га и от любви́ отлуча́ющее да бу́дет у на́с в презре́нии, ка́к пра́х, попираемый нога́ми. Бу́ди! Бу́ди! Ами́нь.

Молитва об исцелении ко Господу

Го́споди, возмо́жно Тебе́ сде́лать (то́) и (то́) рабу́ Твоему́ (и́мя); сотвори́ ему́ сие́, и́бо и́мя Тебе́ – благи́й Человеколю́бец и Всемогу́щий. А́ще мы́, лука́ва су́ще, умеем дая́ние бла́га дая́ти не то́кмо ча́дам, но и чужи́м, кольми́ па́че Ты́ да́си всевозможныя бла́га прося́щим у Тебе́. Благи́й Человеколю́бче! И́же тва́рь еди́ным сло́вом соде́лавый и из нея́ челове́ка созда́вый, посети́ же неизрече́нным Твои́м человеколю́бием па́дшаго раба́ Твоего́, я́ко да не поги́бнет до конца́ де́ло руки́ Твоея́. Ами́нь.