Молитвы святителю Иннокентию, митрополиту Московскому

  • Тропарь, глас 1
  • Кондак, глас 3
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я

Тропарь, глас 1

Во вся страны́ полу́нощныя изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшия сло́во твое́, и́хже боголе́пно научи́л еси́, неве́дущия Христа́ све́том Ева́нгелия просвети́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, Росси́йская похвало́, святи́телю о́тче наш Инноке́нтие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3

Во святи́телех благоче́стно пожи́сте, и лю́ди к Богоразу́мию наста́висте, и до́бре Бо́гу угоди́сте, сего́ ра́ди от Него́ нетле́нием и чудесы́ просла́вистеся, я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.

Молитва 1‑я

О, па́стырю до́брый и учи́телю прему́дрый, о́бразе благонра́вия всем, благоче́стно жи́ти хотя́щим, святи́телю о́тче наш Инноке́нтие! К тебе́, я́ко ча́да ко отцу́, прибега́ем и мо́лимся, помина́я твою́ любо́вь к лю́дем: бу́ди щит несокруши́м Святе́й Це́ркви Правосла́вной и оте́честву на́шему, архиере́и благоле́пием святи́тельства и прему́дростию украси́, па́стырем в служе́нии ре́вность да́руй, мона́шествующия к по́двигом до́браго тече́ния в послуша́нии утверди́, правосла́вным христиа́ном ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир ве́сь предста́тельством твои́м умири́. Те́плый наш моли́твенниче, всеросси́йский свети́льниче, просвети́телю Сиби́ри и Аме́рики, осени́ Го́рним благослове́нием нас, в ско́рбех су́щих, и пода́ждь утеше́ние и избавле́ние от боле́зней душе́вных и теле́сных; испроси́ нам свы́ше дух кро́тости, целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́, да про́чее вре́мя жития́ на́шего в ве́ре и покая́нии поживе́м и в жи́зни ве́чней благода́рне восхва́лим просла́вльшаго тя Го́спода — Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, святи́телю Христо́в Инноке́нтие, новоявле́нный уго́дниче! К тебе́ припа́даем, раби́ Бо́жии (имена), и мо́лимся: всели́ в сердца́ на́ша любо́вь твою́, е́юже к Бо́гу и бли́жним твои́м в житии́ твое́м преиспо́лнен был еси́.
Моли́ Христа́ Бо́га, да отпу́стятся нам согреше́ния на́ша во́льная и нево́льная, да изба́вимся от всех враг ви́димых и неви́димых, от вся́ких бед и скорбе́й и вся́ких неду́гов. Моли́, да ми́лостив бу́дет нам Госпо́дь и зде, и в бу́дущем ве́це и преста́вльшияся от нас отцы́ и бра́тию, ма́тери и се́стры, и ча́да на́ша, в ли́ки святы́х вчини́в, в ме́сте све́тле упоко́ит: да предстоя́ще и поклоня́ющеся ико́не твое́й, и́мамы тя неусыпа́ющаго моли́твенника и предстоя́теля о нас ко Го́споду, и благода́рно с любо́вию велича́ем просла́вльшаго и послу́шающаго тя, в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.