Молитва святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси

  • Тропарь, глас 1
  • Кондак, глас 2
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я

Тропарь, глас 1

Апо́стольских преда́ний ревни́теля и Христо́вой Це́ркви па́стыря до́браго, ду́шу свою́ за о́вцы положи́вшаго, жре́бием Бо́жиим избра́ннаго, Всеросси́йскаго патри́арха Ти́хона восхва́лим и к нему́ с ве́рою и упова́нием возопи́им: предста́тельством святи́тельским ко Го́споду Це́рковь Ру́сскую в тишине́ соблюди́, расточе́нныя ча́да ея́ во еди́но ста́до собери́, отступи́вшия от пра́выя ве́ры к покая́нию обрати́, страну́ на́шу от междоусо́бныя бра́ни сохрани́, и мир Бо́жий лю́дям испроси́.

Кондак, глас 2

Ти́хостию нра́ва укра́шен, кро́тость и милосе́рдие ка́ющимся явля́яй, во испове́дании правосла́вныя ве́ры и любви́ ко Го́споду тверд и непрекло́нен пребы́л еси́, святи́телю Христо́в Ти́хоне, моли́ся о нас да не разлучи́мся от любве́ Бо́жия, я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

Молитва 1‑я

О, па́стырю наш до́брый, святы́й вели́кий Патриа́рше Ти́хоне! я́ко град го́рний ты яви́лся еси́: до́брая дела́ твоя́ и доны́не све́тятся пред челове́ки. Ве́мы, я́ко ты, предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах пред Го́сподем. Воззри́ и ны́не на нас, гре́шных и недосто́йных чад твои́х, к тебе́ бо, я́ко иму́щему ве́лие дерзнове́ние пред Творце́м вся́ческих, ны́не припа́даем и усе́рдно мо́лимся: умоли́ Го́спода, да пода́ст нам решимость стяжа́ти благоче́стие отце́в на́ших, его́же ты стяжа́л еси́ от ю́ности твоея́. Ты в житии́ свое́м ре́вностный защи́титель и храни́тель и́стинныя ве́ры был еси́, помози́ и нам незы́блему соблюсти́ ве́ру правосла́вную. Ти́хая бо душа́ твоя́ зело́ преуспе́ла есть в боже́ственнем смиренному́дрии, научи́ и нас ра́зум наш пита́ти не многомяте́жною му́дростию челове́ческою, но смире́нным позна́нием во́ли Бо́жия. Ты пред лицо́м лю́тых враго́в Христо́вых И́стиннаго Бо́га дерзнове́нно испове́дал еси́, моли́твою свое́ю укрепи́ нас, малоду́шных, да и мы всегда́ и всю́ду противоста́нем ду́ху безбо́жия и льсти. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́, и́бо не то́кмо от бед и скорбе́й избавле́ния про́сим, но си́лы и тве́рдости, великоду́шия и любве́ про́сим, дабы́ претерпева́ти о́ныя напа́сти, востаю́щия на ны. Испроси́ нам неосла́бное терпе́ние да́же до конца́ жития́ на́шего, мир с Го́сподем и грехо́в отпуще́ние. Отче святы́й! Укроти́ в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, да водвори́т Госпо́дь на земли́ Росси́йстей тишину́ и благоче́стие и любо́вь нелицеме́рную; моли́твами твои́ми да сохрани́т ю от междоусо́бныя бра́ни, да укрепи́т святу́ю Це́рковь на́шу правосла́вную, да не оскуде́ет она́ и́стинными па́стырьми, до́брыми де́лательми, пра́во пра́вщими сло́во ева́нгельския и́стины; упаси́ и заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва. Наипа́че же моли́ Го́спода Сил, да возроди́тся ру́сская земля́ святы́м покая́нием и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вит ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, па́стырю до́брый, святи́телю о́тче наш Ти́хоне, Патриа́рше Це́ркве Ру́сския! Ты мно́гия труды́ в жи́зни вре́менней подъя́л еси́. Простота́ и любы́ твоя́, дух ми́рен и кро́ток, та́же и сло́во, благода́ти испо́лненное, по се́рдцу бы́ша лю́дем земли́ на́шея, и́же и предложи́ша тя Бо́гу на по́двиг вели́кий и многотру́дный. Егда́ же богобо́рцы и хули́телие воздвиго́ша на Це́рковь Христо́ву гоне́ние, ему́же не бе ра́внаго от ве́ка, Сам Госпо́дь Вседержи́тель избра́ и соде́ла тя Патриа́рха. Ты же, святи́телю, сраспина́яся Христу́ и Це́ркви Его́, со ско́рбию лю́ди к покая́нию призыва́л еси́. И кто изочте́т страда́ния твоя́? Заточе́ние бо темни́чное, клеветы́ и суды́ гони́телей со смире́нием претерпева́я, враго́м Христо́вым моли́твою сле́зною и кро́ткою противуста́л еси́ и архиере́и, пресви́теры, мона́хи и мирски́я на по́двиг му́ченический благослови́л еси́. Те́мже мо́лим тя, святи́телю Христо́в, бу́ди нам дерзнове́нный засту́пник и не оста́ви ны, немощна́я ча́да твоя́. Испроси́ у Го́спода нам грехо́в проще́ние, ве́ры утвержде́ние, скорбе́й осла́бу, по́мыслов чистоту́, да, в покая́нии и моли́тве пребыва́юще, украси́м себе́ целому́дрием, любо́вию и смире́нием, и та́ко Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти Святу́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.