Молитвы в скорбях и душевных обстояниях

  • Молитва прп. Симеона Нового Богослова
  • Свв. мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии
  • Св. Ангелу-Хранителю
  • Пред иконой Божией Матери “Всех скорбящих Радость”
  • Пред иконой Божией Матери “Утоли моя печали”
  • Пред иконой Божией Матери “Покров Пресвятой Богородицы”

Молитва прп. Симеона Нового Богослова

Не попусти́ на меня́, Влады́ко Го́споди, искуше́ние и́ли скорбь, и́ли боле́знь свы́ше си́лы мое́й, но изба́вь от них и́ли да́руй мне кре́пость перенести́ их с благодаре́нием.

Молитва святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии

Вас, святы́я му́ченицы, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, сла́вим, велича́ем и ублажа́ем, ку́пно с му́дрою ма́терию Софи́ею, е́йже покланя́емся, я́ко о́браз богому́драго попече́ния явля́ющей. Умоли́, свята́я Ве́ро, Творца́ ви́димых и неви́димых, да ве́ру кре́пку, небла́зненну и неруши́му пода́ст нам. Хода́тайствуй, свята́я Наде́ждо, пред Го́сподом Иису́сом за нас гре́шных, да упова́ние на блага́я Своя́ не отжене́т от нас, и от вся́кия ско́рби и ну́жды да изба́вит ны. Испове́ждь, свята́я Любы́, Ду́ху и́стины, Уте́шителю, напа́сти и печа́ли на́ша, да Той свы́ше сла́дость Небе́сную низпосле́т душа́м на́шим. Помози́те у́бо в беда́х на́ших, святы́я му́ченицы, и, ку́пно с му́дрою ма́терию ва́шею Софи́ею, моли́те Го́спода Бо́га, да сохрани́т (имена) под покро́вом Свои́м, да ку́пно с ва́ми и со все́ми святы́ми превознесе́м и препосла́вим пресвято́е и вели́кое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Бо́га, предве́чнаго Влады́ки и благи́х Соде́теля, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Св. Ангелу-Хранителю

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небе́с да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́кого зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери “Всех скорбящих Радость”

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, преблагослове́нная Ма́ти Христа́ Бо́га, Спаси́теля на́шего, все́х скорбя́щих ра́досте, больны́х посеще́ние, немощны́х покро́ве и засту́пнице, вдови́ц и си́рых покрови́тельнице, ма́терей печа́льных всенаде́жная уте́шительнице, младе́нцев немощны́х кре́посте, и все́м безпомо́щным всегда́ гото́вая по́моще и ве́рное прибе́жище! Тебе́, о Всеми́лостивая, даде́ся от Всевы́шняго благода́ть во е́же все́х заступа́ти и избавля́ти от скорбе́й и боле́зней, зане́ Сама́ лю́тыя ско́рби и боле́зни претерпе́ла еси́, взира́ющи на во́льное страда́ние Сы́на Твоего́ возлю́бленнаго и Того́ на кресте́ распина́ема зря́щи, егда́ ору́жие, Симео́ном предрече́нное, се́рдце Твое́ про́йде: те́мже У́бо, о Ма́ти чадолюби́вая, вонми́ гла́су моле́ния на́шего, уте́ши на́с в ско́рби су́щих, я́ко ве́рная ра́дости хода́таица. Предстоя́щи престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, мо́жеши, а́ще восхо́щеши, вся́ на́м поле́зная испроси́ти: ра́ди с ве́рою серде́чною и любо́вию припа́даем к Тебе́, я́ко Цари́це и Влады́чице: слы́ши дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́, услы́ши моле́ние на́ше и изба́ви на́с от обстоя́щих бе́д и скорбе́й: Ты́ бо Ра́досте все́х ве́рных, я́ко ми́р и утеше́ние подае́ши. Се́ зри́ши беду́ на́шу и ско́рбь: яви́ на́м ми́лость Твою́, посли́ утеше́ние уя́звленному печа́лию се́рдцу на́шему, покажи́ и удиви́ на на́с гре́шных бога́тство милосе́рдия Твоего́, пода́ждь на́м сле́зы покая́ния ко очище́нию грехо́в на́ших и утоле́нию гне́ва Бо́жия, да с чи́стым се́рдцем, со́вестию благо́ю и наде́ждою несумне́нною прибега́ем ко Твоему́ хода́тайству и заступле́нию. Приими́, Всеми́лостивая на́ша Влады́чице Богоро́дице, усе́рдное моле́ние на́ше Тебе́ приноси́мое, и не отри́ни на́с недосто́йных от Твоего́ благосе́рдия, но пода́ждь на́м избавле́ние от ско́рби и боле́зни, защити́ на́с от вся́каго наве́та вра́жия и клеветы́ челове́ческия, бу́ди на́м помо́щница неотсту́пная во вся́ дни́ жи́зни на́шея, я́ко да под Твои́м ма́терним покро́вом всегда́ пребу́дем це́ли и сохране́ни Твои́м заступле́нием и моли́твами к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу Спаси́телю на́шему, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери “Утоли моя печали”

Наде́ждо всем конце́м земли́, Преч́истая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, утеше́ние на́ше! Не гнуша́йся нас гре́шных, на Твою́ бо ми́лость упова́ем: угаси́ горя́щий в нас пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшая се́рдца на́ша; очи́сти ум наш от грехо́вных по́мыслов, приими́ мольбы́, от души́ и се́рдца со воздыха́нием Тебе́ приноси́мыя. Бу́ди о нас хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и отврати́ гнев Его́ Ма́терними Твои́ми моли́твами. Душе́вныя и теле́сныя я́звы исцели́, Госпоже́ Влады́чице, утоли́ боле́зни душ и теле́с, ути́ши бу́рю злых нападе́ний вра́жеских, отыми́ бре́мя грехо́в на́ших, и не оста́ви нас до конца́ поги́бнути, и печа́лию сокруше́нная сердца́ на́ша уте́ши, да сла́вим Тя до после́дняго издыха́ния на́шего.

Молитва пред иконой Божией Матери “Покров Пресвятой Богородицы”

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.