Молитвы великомученику Никите Готфскому

  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 2
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я
  • Личное прошение

Тропарь, глас 4

Крест Христо́в, я́ко не́кое ору́жие усе́рдно восприи́м, и к боре́нию враго́в прите́кл еси́, и за Христа́ пострада́в, последи́ огне́м свяще́нную твою́ ду́шу Го́споду пре́дал еси́: отону́дуже и даро́в исцеле́ния от Него́ сподо́бился еси́ прия́ти,/ великому́чениче Ники́то. Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Пре́лести посе́к держа́ву стоя́нием твои́м, и побе́ды прии́м вене́ц во страда́льчествех твои́х, со А́нгелы сла́вне ра́дуешися, Ники́то тезоимени́те, с ни́ми Христа́ Бо́га моля́ непреста́нно о всех нас.

Молитва 1‑я

О, вели́кий страстоте́рпче Христо́в и чудотво́рче великому́чениче Ники́то! Припа́дающе к свято́му и чудотво́рному о́бразу твоему́, по́двиги же и чудеса́ твоя́ и мно́гое сострада́ние твое́ к лю́дем прославля́юще, мо́лим тя приле́жно: яви́ нам смире́нным и гре́шным свято́е и многомо́щное твое́ заступле́ние, се бо грех ра́ди на́ших не и́мамы свобо́ды чад Бо́жиих, е́же о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего дерзнове́нно проси́ти, но тебе́ моли́твенника к Нему́ благоприя́тнаго предлага́ем и о твое́м предста́тельстве взыва́ем, испроси́ нам у Го́спода благопотре́бныя да́ры душа́м и телесе́м на́шим, ве́ру пра́вую, спасе́ния наде́жду несомне́нную, любо́вь же ко всем нелицеме́рную, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, душ и теле́с здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, жите́йских потре́б дово́льство, ми́рное и благоче́стное на земли́ житие́, христиа́нскую жития́ кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем суди́ще Христо́вом. Еще́ же, о страстоте́рпче Христо́в, у Царя́ Небе́снаго испроси́ стране́ на́шей Росси́йстей мир, здра́вие и спасе́ние, и на враги́ побе́ду и одоле́ние, благоустрое́ние, тишину́ и благоде́нствие. Христолюби́вому во́инству бу́ди сора́тай и помо́щник на враги́ и всем лю́дем правосла́вным яви́ твое́ свято́е заступле́ние: боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помози́. Ей, уго́дниче Бо́жий и му́чениче долготерпели́вый! Не забу́ди святу́ю оби́тель твою́ и вся живу́щия в ней и подвиза́ющияся и́нокини же и мирски́я, но поспеш́и им в смире́нии и терпе́нии носи́ти и́го Христо́во и от вся́ких бед и искуше́ний ми́лостивне изба́ви. Всех у́бо нас приведи́ в ти́хое приста́нище спасе́ния и насле́дники сподо́би бы́ти пресве́тлаго Ца́рствия Христо́ва святы́ми твои́ми моли́твами, да сла́вим и пое́м вели́кия щедро́ты Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, вели́кий Христо́в страстоте́рпче Ники́то! Услы́ши моли́тву нас, гре́шных, и изба́ви нас (имена) от вся́кия печа́ли и находя́щия напа́сти, от внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла: в час же разлуче́ния души́ от те́ла отжени́, страстоте́рпче, вся́кую лука́вую мысль и лука́выя бе́сы, я́ко да прии́мет ду́ши на́ша с ми́ром в ме́сто све́тло Христо́с Госпо́дь Бог наш, я́ко от Него́ очище́ние грехо́в, и Той есть спасе́ние душ на́ших, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Личное прошение

О, вели́кий страстоте́рпче Христо́в и чудотво́рче, великому́чениче Ники́те! Услы́ши нас, моля́щихся тебе́ со слеза́ми (имена), и умоли́ Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и пода́ст (содержание прошения), да сла́вим и пое́м вели́кия щедро́ты Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.