О ненавидящих и обидящих нас

  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 5
  • Пред иконой Божией Матери “Умягчение злых сердец”
  • Пред иконой Божией Матери “Умиление”
  • Преподобному Серафиму Саровскому
  • Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

Тропарь, глас 4

О pаспе́нших Тя моли́выйся, любоду́шне Го́споди, и pабо́м Твои́м о вpазе́х моли́тися повеле́вый, ненави́дящих и оби́дящих нас пpости́, и от вся́каго зла и лука́вства к братолю́бному и добpоде́тельному наста́ви жи́тельству, смиpе́нно мольбу́ Тебе́ пpино́сим, да в согла́сном единомы́слии сла́вим Тя, Еди́наго Человеколю́бца.

Кондак, глас 5

Я́коже первому́ченик Твой Стефа́н, о убива́ющих его́ моля́ше Тя, Го́споди, и мы припа́дающе мо́лим: ненави́дящих всех и оби́дящих нас прости́, во е́же ни еди́ному от них нас ра́ди поги́бнути, но все́м спасти́ся благода́тию Твое́ю, Бо́же Всеще́дрый.

Молитва пред иконой Божией Матери “Умягчение злых сердец”

О, многострада́льная Ма́ти Бо́жия, Превы́сшая всех дще́рей земли́, по чистоте́ Свое́й и по мно́жеству страда́ний, Тобо́ю на земли́ перенесе́нных, приими́ многоболе́зненныя воздыха́ния на́ша и сохрани́ нас под кро́вом Твоея́ ми́лости. Ино́го бо прибе́жища и те́плаго предста́тельства ра́зве Тебе́ не ве́мы, но, я́ко дерзнове́ние иму́щая ко И́же из Тебе́ рожде́нному, помози́ и спаси́ ны моли́твами Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ть в Тро́ице Еди́ному Бо́гу ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери “Умиление”

Приими́, всеблагомо́щная, Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры, Тебе́ еди́ней прикла́дныя, от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х: от всех родо́в избра́нная, всех тва́рей небе́сных и земны́х вы́сшая я́вльшаяся, поне́же бо Тебе́ ра́ди бысть Госпо́дь Сил с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом и сподо́бихомся свята́го Те́ла Его́ и пречи́стыя Кро́ве Его́; те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися нам от вся́каго сове́та лука́ваго и вся́каго обстоя́ния и сохрани́тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго; но да́же до конца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных нас соблюди́, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Серафиму Саровскому

О, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Вознеси́ о нас, рабе́х Бо́жиих (имена), благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию да нау́чит нас, во е́же безпреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в.

Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

О, вели́кий апо́столе, евангели́сте громогла́сный, Богосло́ве изя́щнейший, тайнове́дче непостижи́мых открове́ний, де́вственниче и возлю́бленнейший напе́рсниче Христо́в Иоа́нне, приими́ со сво́йственным тебе́ милосе́рдием на́с, гре́шных (имена́), прибега́ющих под твое́ си́льное заступле́ние и покрови́тельство! Испроси́ Всеще́драго Человеколю́бца Христа́ и Бо́га на́шего, И́же пред очесы́ твои́ми излия́л еси́ кро́вь Свою́ дража́йшую за на́с, непотре́бных рабо́в Свои́х, да не помяне́т беззако́ний на́ших, но да поми́лует на́с, и да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й; да да́рует на́м здра́вие душе́вное и теле́сное, вся́кое благоде́нствие и изоби́лие, науча́я на́с обраща́ти вся́ о́ная в сла́ву Его́, Творца́, Спаси́теля и Бо́га на́шего. По кончи́не же вре́менныя жи́зни на́шея да избе́гнем мы́, святы́й апо́столе, немилосе́рдых истяза́ний, на возду́шных мыта́рствах на́с ожида́ющих, но да дости́гнем под твои́м руково́дством и покрови́тельством Го́рняго о́наго Иерусали́ма, его́же сла́ву во открове́нии ты́ зре́л еси́, а ны́не наслажда́ешися о́ныя ра́дости, обеща́нныя избра́нным Бо́жиим. О, вели́кий Иоа́нне, сохрани́ вся́ гра́ды и страны́ христиа́нская, ве́сь сию́, хра́м се́й, посвяще́нный свято́му твоему́ и́мени, служа́щих и моля́щихся в не́м, от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, изба́ви от вся́кия беды́ и напа́сти, и моли́твами твои́ми отврати́ от на́с пра́ведный гне́в Бо́жий, и испроси́ на́м Его́ милосе́рдие. О, вели́кий и непостижи́мый Бо́же, А́льфо и Оме́го, исто́чниче и предме́те на́шея ве́ры! Се́ на умоле́ние Тебе́ предлага́ем свята́го Иоа́нна, его́же Ты́ сподо́бил еси́ позна́ти Тебе́, неисповеди́маго Бо́га, в неизрече́нном открове́нии. Приими́ его́ о на́с хода́тайство да́руй на́м исполне́ние проше́ний на́ших, во сла́ву Твою́: а па́че всего́ соверши́ на́с духо́вным соверше́нством, к наслажде́нию жи́зни несконча́емыя в Небе́сных Твои́х оби́телех. О, Небе́сный О́тче, созда́вый вся́ Влады́ко, Ду́ше духо́в, Всеси́льный Царю́! Косни́ся пе́рстом Твои́м серде́ц на́ших, да и они́, раста́явше, я́ко во́ск, пролию́тся пред Тобо́ю, и бре́нная тва́рь духо́вна сотвори́тся, в че́сть и сла́ву Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.