Акафист преподобному Гавриилу Самтаврийскому

Кондак 1

Му́дрости ве́ка сего́ юро́дство креста́ Христо́ва предпоче́т, вся ми́ра сла́дкая и льсти́вная я́коже изгре́бие пе́щное вмени́л еси́, о́тче Гаврии́ле. И крест свой взем, еди́ному Христу́ после́довал еси́ изде́тска и до после́дняго издыха́ния. И та́ко вшел еси в Небе́сныя Оби́тели, иде́же ны́не предстоя́ своему́ Влады́це, мо́лиши о нас, пою́щих ти: Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Икос 1

Ева́нгелие обре́т, я́коже сокро́вище, на селе́ сокры́тое, с ра́достию вся расточи́л еси, да Христа́ приобря́щеши, и я́коже ку́пленый раб в виногра́де Госпо́днем неле́ностно де́лал еси. И мы тебе́ пое́м:

Ра́дуйся, де́лателю пе́рваго часа́;

Ра́дуйся, я́ко раба́, ничесо́же сотво́рша, себе́ вменя́яй.

Ра́дуйся, я́ко апо́стол Андре́й, на зов Христо́в не заме́дливый;

Ра́дуйся, я́ко Петр, горя́чим се́рдцем его́ прие́мый.

Ра́дуйся, от Него́ ничтоже себе́ утаи́вый;

Ра́дуйся, я́ко ле́пте вдови́чи все житие́ свое́ в дар Бо́гу вве́ргнувый.

Ра́дуйся, до́брая земле́, на не́йже се́мя прозябе́ и припло́дова;

Ра́дуйся, та́ланты, от Бо́га да́нныя, мно́гажды возрасти́вый.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 2

Еще́ греха́ не позна́в, на плоть свою́ вооружи́лся еси́, похотству́ет бо на ду́ха, я́коже апо́стол рече́. изде́тска не ве́дая сы́тости, ниже́ мя́гкаго ло́жа, чте́нию же Ева́нгелия прилежа́ и усе́рдней моли́тве. Такове́й твое́й ре́вности о Бо́зе удивля́емся, глаго́люще Ему́: Аллилу́ия.

Икос 2

Раздраже́н твои́ми по́двиги, бес яви́ся ти я́ве, отмсти́ти хотя́. Оба́че Госпо́дь от рожде́ния храня́й тя, я́ко сосу́д свой избра́нный, благода́тию Свое́ю тя сохрани́. И мы тебе́ взыва́ем та́ко:

Ра́дуйся, измла́да к себе́ жа́лости не име́яй;

Ра́дуйся, о́троче, бе́су противобо́рствуяй.

Ра́дуйся, и ма́тере ра́ди от о́браза жития́ своего́ не отступи́вый;

Ра́дуйся, саму́ ду́шу свою́ в ми́ре сем возненави́девый.

Ра́дуйся, в ме́ру дре́вних отце́в во бде́нии и по́стничестве прише́дый;

Ра́дуйся, ине́м же по си́лам подвиза́тися благословля́яй.

Ра́дуйся, плоть свою́, я́ко же́ртву жи́ву, свя́ту, благоуго́дну Го́сподеви принесы́й;

Ра́дуйся, за словеса́ Госпо́дня сохрани́вый пути́ же́стоки.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 3

Мно́го скита́ний претерпе́л еси́ ты, о́тче, еще о́трок сый, ходя́ из монастыря́ в монасты́рь, до́ндеже прише́л еси́ в Бета́нию, наше́д отце́в свои́х духо́вных, с ни́миже ны́не пое́ши Христу́, тобо́ю возлю́бленному, хвале́бную песнь: Аллилу́ия.

Икос 3

По́слежде прия́л еси́ досто́инство мона́ха и свяще́нника, по сих и архимандри́та, но и во всем житии́ твое́м мно́гая ле́та не име́л еси́ себе́ приста́нища. И на кла́дбищи среди́ моги́л нема́ло жил еси́, пита́яся подая́нием, и та́ко Го́споду своему́ после́дуя, не иму́щему, где главу́ подклони́ти. Сего́ ра́ди твои́м по Христе́ ше́ствием поуча́еми, зове́м ти си́це:

Ра́дуйся, гони́мый, я́ко вси о Христе́ благоче́стно жи́ти хотя́щии;

Ра́дуйся, Госпо́день апо́столе, без сумы́ и зла́та по́сланный.

Ра́дуйся подви́жниче, до вре́мене ники́мже по́знанный;

Ра́дуйся, по́слежде все̐ми люби́мый и почита́емый.

Ра́дуйся, житие́м среди́ моги́л страх навсегда́ победи́вый;

Ра́дуйся, еди́наго греха́ отто́ле боя́тися научи́выйся.

Ра́дуйся, глад и мраз в ничто́же вменя́яй любве́ ра́ди Христо́вы;

Ра́дуйся, реки́й, я́ко скорбьми́ науча́емся ве́ре и любви́.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 4

Це́рковь Христо́ву, в запусте́нии бы́вшую, возсозида́л еси́, о́тче Гаврии́ле, еще́ изде́тска игра́я, о́трок же сый, тя́жкие ка́мни нося́ и це́рковь пору́шенную возводя́ по зо́ву свята́го Гео́ргия, по сих же и храм свой прекра́сный созда́в, в него́же и ны́не прихо́дят ве́рнии воспе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 4

О́тче Гаврии́ле, созида́я святы́ни, и о́бразы по дома́м собира́я, раде́л еси́ ты, да́бы же́ртва Бо́гови приноси́лася и та́инства соверша́лися, и та́ко да возсозда́ни бу́дут хра́ми пору́шении в душа́х челове́ческих, да возно́сится в них моли́тва Бо́гови. Сего́ ра́ди мы, благода́рнии, взыва́ем си́це:

Ра́дуйся, святы́нь благогове́йный храни́телю;

Ра́дуйся, ико́н, в небреже́нии бы́вших, попечи́телю.

Ра́дуйся, во вся́цем челове́це ико́ну Бо́жию лицезре́вый;

Ра́дуйся, о́браз пору́шенный челове́ком возвраща́яй.

Ра́дуйся, храм свой велеле́пый созда́вый и возсозда́вый;

Ра́дуйся, ему́же а́нгели я́ко подмасте́рия служа́ху.

Ра́дуйся, храм свой теле́сный свят и чист в служе́ние Бо́гови угото́вавый;

Ра́дуйся, я́ко ны́не мо́щи твоя́ источа́ют благода́ть.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 5

О́тче святы́й, ты рекл еси́, я́ко мона́ху тве́рду во и́стине бы́ти подоба́ет. Ты же до кро́ве и до сме́рти свидете́льствовал еси́ ве́ру твою́, егда́ изше́л еси́ на пло́щадь, а́ки на три́знище, дре́вним му́чеником подо́бен, смерть Христа́ ра́ди предпоче́т согла́сию с поклоне́нием и́дольским. Твоему́ дерзнове́нию подража́ти не могу́ще, взыва́ем Укре́пльшему тя: Аллилу́ия.

Икос 5

Тве́рдо шел еси́, о́тче, на му́ки и смерть, егда́ огне́м возже́гл еси́ изображе́ние и́дольское, глаго́ля за́поведь Госпо́дню, е́же не сотвори́ себе́ куми́ра, ни вся́каго подо́бия его́, па́ству свою́ науча́я Бо́гу еди́ному воздава́ти поклоне́ние. Те́мже мы, малове́рнии, восхваля́ем тя си́це:

Ра́дуйся, богодохнове́нный ве́ры испове́дниче;

Ра́дуйся, до́брый па́стырю, о па́стве свое́й раде́яй.

Ра́дуйся, Христа́ ра́ди пострада́ти жела́вый;

Ра́дуйся, су́губая муче́ния, в темни́це и среди́ безу́мных претерпе́вый.

Ра́дуйся, сме́рти то́кмо си́лою Бо́жиею избе́гнувый;

Ра́дуйся, отто́ле я́ко безу́мец вмене́нный.

Ра́дуйся, я́коже отре́би ми́ру бы́вый;

Ра́дуйся, торжество́ Це́ркве но́ваго вре́мене.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 6

Я́ко мона́х тща́тельнеший, о́тче Гаврии́ле, вся за́поведи храни́л еси́, наипаче же смире́ние, я́ко Бо́гу свещу́ неугаси́мую. Еще́ о́троку тебе́ бы́вшу, де́лал еси́ ку́чу со́ра седа́лище свое́, себе́ а́ки ничто́же вменя́я. По́двиг же юро́дства на себе́ подъя́в, себе́ явля́ше а́ки безу́мца и а́ки пиа́ницу, и а́ки после́дняго гре́шника. Таково́му по́двигу твоему́ хвале́ние вознося́ще, воспева́ем до кре́стныя сме́рти смири́вшему Ся Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 6

Глаго́лал еси́, о́тче, и ча́дом свои́м смире́ние стяжа́ти, я́ко в Рай вводя́щее, и мно́гажды поуча́л еси́ сопроти́в грехо́в горды́ни, и воистинну то житие́м свои́м явля́л еси́, николиже своя́ дарова́ния показуя, но токмо смотрительно являя, пользы ради верных. Мы же, гордынею своею связани бывше, а́ки у́зами мно́гими, взыва́ем ти си́це:

Ра́дуйся, я́ко па́губу мона́ху похвалу́ именова́вый;

Ра́дуйся, тебе́ оби́девших, оскорби́вших и посмея́вшихся еще́ па́че жале́яй и любя́й.

Ра́дуйся, я́ко возвыше́ние себе́ я́ко ме́рзость пред Го́сподем ви́дяй;

Ра́дуйся, я́ко во осужде́нии то́кмо неразу́мие, е́же есть незна́ние себе́, прозре́вый.

Ра́дуйся, я́ко приходя́щаго к тебе́, а́ще гре́шен еси́, вопроша́ше;

Ра́дуйся, сама́го себе́ а́ки гре́шника и́стинно испове́давый.

Ра́дуйся, я́ко про́поведию свое́ю смире́нною си́лу Бо́жию явля́яй;

Ра́дуйся. а́ки отроча́, в Ца́рствие Небе́сное невозбра́нно вше́дый.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 7

Наро́да своего́ ско́рби в се́рдцы нося́, о́тче Гаврии́ле, о Гру́зии, уде́ле избра́ннем Бо́жия Ма́тере, усе́рдно моли́твы возсылал еси́, глаго́ля, я́ко го́ре мона́ху, не моля́щуся о наро́де свое́м. За таково́е твое́ усе́рдие сыно́внее, пое́м с тобо́ю Отцу́ всех Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 7

Предвозвеща́л еси́, о́тче, Гру́зии, во тьме неве́рия су́щей, и Це́ркви ея́ гони́мей воскресе́ние, я́коже Ла́зарю, оба́че чрез вели́кая испыта́ния. И был еси́ кость от ко́сти наро́да своего́, и святы́я Ни́ны и со́нма святы́х грузи́нских ча́до духо́вное. Оба́че и Еги́петскому Мака́рию и Саро́вскому Серафи́му брат о Христе́ и сотаи́нник и́стинный. И ны́не вси концы́ земли́ тебе́ пою́т:

Ра́дуйся, до кончи́ны своея́ се́рдцем о Гру́зии боле́яй;

Ра́дуйся, на Афо́н поменя́ти ю не возжела́вый.

Ра́дуйся, просветле́ние духо́вное наро́да своего́ прови́дяй;

Ра́дуйся, пред Вторы́м Прише́ствием сла́ву Гру́зии провозвести́вый.

Ра́дуйся, я́ко аз уношу́ любо́вь ко всему́ наро́ду правосла́вному, пред кончи́ною реки́й;

Ра́дуйся, я́ко крест свой всю Гру́зию и полови́ну Росси́и именова́вый.

Ра́дуйся, стра́ждущия Гру́зии сы́не ве́рный;

Ра́дуйся, ма́ма Габриэ́ли, всем правосла́вным ми́ра о́тче чадолюби́вый.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 8

От младе́нства ми́лостив и милосе́рд был еси́, о́тче Гаврии́ле, по́стнический же по́двиг проше́д и испове́дничеством просия́в, дости́гл еси́ в любо́вь Христо́ву, я́же есть исполне́ние зако́на. То́ю любо́вию твое́ю мы согре́яни бы́вше, бли́жнии и да́льнии, благода́рно зове́м всех благ Пода́телю: Аллилу́ия.

Икос 8

О́браз любве́ соверше́нныя о Христе́ Иису́се яви́л еси́ нам, о́тче преподо́бне, я́же не зави́дит, не мы́слит зла, ра́дуется же о и́стине, вся терпи́т, всему́ ве́ру е́млет, я́же николи́же отпа́дает. Вся́каго челове́ка приима́л еси ты в объя́тия души́ своея́. Те́мже мы, ча́да твоя́, зове́м ти:

Ра́дуйся, его́же се́рдце горя́ бе о Христе́, я́коже у апо́стол на пути́ во Еммау́с;

Ра́дуйся, в бли́жнем свое́м Христа́ всегда́ лицезре́вый.

Ра́дуйся, ему́же любы́ даде́ зре́ние душ челове́ческих;

Ра́дуйся, ему́же любы́ даде́ па́мять николи́же ослабева́ющую.

Ра́дуйся, никого́же еди́ножды ви́деннаго забве́нию преда́вый;

Ра́дуйся, я́ко оте́ц грехи́ их с любо́вию облича́яй.

Ра́дуйся, челове́ка без любве́ я́ко сосу́д без дна именова́вый;

Ра́дуйся, я́ко Паи́сий ста́рец, ду́шу свою́ бли́жняго ра́ди положи́вый.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 9

Моли́тва твоя́, блаже́нне, досяза́ше до небе́с, бя́ше бо со смире́нием, стра́хом Бо́жиим и со слеза́ми, даде́ся бо тебе́ дар сле́зный, и в це́ркви-ке́ллии твое́й на ме́сяцы затворя́ся, пла́каше, я́коже ста́рец Силуа́н, о свои́х гресе́х, о оте́честве твое́м, и о всем Ада́ме. Сего́ ра́ди, и днесь, мо́лиши о нас, твои́х молитв просящих, Бо́гу же поющих: Аллилу́ия.

Икос 9

Наипа́че призыва́л еси́, па́стырю рачи́тельный, дабы́ моли́тва не была́ во грех, да моли́тве той до́брая дела́ после́дуют – та́ко подоба́ет моли́тися. Моля́йся же и за́поведи не исполня́яй – зле мо́лится, та́ко глаго́лал и де́лал еси́. И мы я́ко па́стырю на́шему та́ко взыва́ем ти:

Ра́дуйся, запове́довавый Бо́гу со стра́хом предстоя́ти;

Ра́дуйся, наказу́яй неспе́шно моли́тися, а не тра-та-та глаго́лати.

Ра́дуйся, я́ко Бо́гу всу́е стужа́ти возбраня́вый;

Ра́дуйся, я́ко моли́тву без дел ме́ртвою именова́вый.

Ра́дуйся, я́ко моли́тися за бли́жняго уча́й, та бо моли́тва любви́ науча́ет;

Ра́дуйся, я́ко начина́ти о бли́жних моли́тися, и та́ко да́же до враго́в доходи́ти наставля́яй.

Радуйся, я́ко на моли́тве вопи́ти, я́ко младе́нцу к ма́тери, дале́че су́щей, сказу́яй;

Ра́дуйся, ка́ятися бо́лее се́рдцем, не́же слеза́ми призыва́яй.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 10

Ве́ру правосла́вную, от отцев́ пре́данную, тве́рдо храни́л еси́, Гаврии́ле преподо́бне, я́коже отцы́ глаго́лаху, у́не есть тебе́ блуднику́ бы́ти, не́же еретику́, Поне́же, рекл еси́, несть любве́ спаси́тельныя кроме́ Го́спода Иису́са Христа́, И́же есть И́стина и Живо́т. Те́мже мы, твоему́ стоя́нию в ве́ре поуча́яся, прино́сим Бо́гу ревни́телю хвале́бную песнь: Аллилу́ия.

Икос 10

Любя́й вся́каго челове́ка, о́тче, любве́ испо́лненный, ты рекл еси́ отмета́тися еретико́в, глаго́ля: я́ко от Го́спода запове́дано бысть, не дава́ти святы́ни псом, ниже́ помета́ти би́сер пред свиния́ми, та́кожде и о е́реси ересе́й упрежда́л еси́, я́же есть екумени́зм, изме́ною Христу́ нарица́я. Те́мже мы, челове́ком па́че, не́же Бо́гу угожда́ющии, зове́м ти:

Ра́дуйся, ве́ру свою́ позво́лити руга́ти, поги́бели приравня́вый;

Ра́дуйся, без це́ркве живу́щих я́ко богоху́льников вменя́вый.

Ра́дуйся, я́ко за свое́ рожде́ние в ве́ре правосла́вней Бо́га благодари́ти запове́давый;

Ра́дуйся, я́ко пещи́ся о е́же спасу́тся ли во ине́х ве́рах су́щии, не веле́вый.

Ра́дуйся, любо́вь свою́ и на саме́х враго́в Бо́жиих простира́яй;

Ра́дуйся, свои́м приме́ром в пра́вую ве́ру обраща́яй.

Ра́дуйся, я́ко времена́ анти́христа ско́ро хотя́щая бы́ти предрека́яй;

Ра́дуйся, име́ти ве́ру в се́рдцы, а не в ра́зуме, дабы́ того́ распозна́ти, призыва́яй.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 11

Подви́жниче ди́вный, тебе́ Госпо́дь, смире́нныя вознося́й, сицевы́ми дарми́ обогати́, я́коже гости́вшим в ке́ллии твое́й се́рдце умиля́шеся созна́нием грехо́в свои́х. Име́л бо еси́ ты вла́сть удаля́ти из мы́слей вся зла́я и оставля́ти то́кмо яже к Ца́рствию Небесному поле́зная. То́ю си́лою Госпо́днею в тебе́ де́йствующею изумле́ни бы́вше, рцем Го́споду, ди́вному во святы́х Свои́х: Аллилу́ия.

Икос 11

Мно́гия изцели́л еси́ ты, о́тче, явля́я им по́мыслы и та́йная души́ их. По моли́тве твое́й дождь ве́лий а́бие преста́, егда́ поко́йнаго погреба́ти надлежа́ше. Ты же посту́ и бде́нию прилежа́, юро́дством скрыва́л еси́ дары́ своя́ и сия́ние души́ своея́. Ны́не же, покланя́ющеся ико́не твое́й и от тебе́ по́мощи прося́ще, взыва́ем си́це:

Ра́дуйся, дарова́ньми свои́ми ме́ру сме́ртных превозше́дый;

Ра́дуйся, я́ко бесе́дою свое́ю глубо́кое раска́яние дарова́вый.

Ра́дуйся, в созерца́нии во ине́м монастыре́ гости́вый и та́мо бы́вшая пове́давый;

Ра́дуйся, младе́нца во утро́бе ма́терни сло́во Бо́жие слу́шати благослови́вый.

Ра́дуйся, ему́же Госпо́дь даде́ прозре́ти глубины́ душ челове́ческих;

Ра́дуйся, я́ко апо́стол любве́, на пе́рсех Госпо́дних возлежа́й,

Ра́дуйся, я́ко тому́ подобне, тебе́ Госпо́дь безве́стная и та́йная Своя́ явил есть;

Ра́дуйся, я́ко бу́ее Бо́жие прему́дрее челове́к бы́ти свиде́тельствовавый.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 12

После́дних време́н подви́жниче, поуча́л еси́ ты па́ству твою́, я́ко ны́не Бог взыску́ет от нас любве́, я́же изся́че от беззако́ний мно́гих, то́кмо бо любо́вию смо́жет челове́к устоя́ти в ве́ре пред кончи́ною ве́ка. И я́ко тоя́ де́латель и учи́тель, ны́не c ли́ки безпло́тных прино́сиши Пресвяте́й Тро́ице блаже́нную песнь: Аллилу́ия.

Икос 12

Поуча́л еси́, о́тче святы́й, я́ко в любви́ есть соу́з соверше́нств, и сия́ есть коне́чное обоже́ние. Посему́ и враг челове́ческий супроти́в нея́ подыма́ет наивы́шшую брань, зело́ скорбя́ о ней. Сего́ ра́ди всему́ предпочита́ти подоба́ет дела́ любве́, поне́же без дел мертва́ есть. Мы же, ка́плю тоя́ насле́довати хотя́ще, пое́м ти:

Ра́дуйся, пяти́ му́дрым де́вам уподо́бивыйся;

Ра́дуйся, сотвори́вый и научи́вый.

Ра́дуйся, му́дрый любве́ де́лателю и к де́ланию призыва́яй;

Ра́дуйся, любо́вь я́ко по́двиг, на́шему вре́мени да́нный, нарица́яй.

Ра́дуйся, е́же той научи́ти, свое́ю забо́тою пе́рвейшею полага́яй;

Ра́дуйся, я́ко проше́ние о ми́лостыни а́ки ми́лость Бо́жию вменя́ти назида́яй.

Ра́дуйся, любве́ служи́телю и рачи́телю, сия́ бо есть Сам Госпо́дь;

Ра́дуйся, я́ко без Христа́ вся ничто́же суть, запове́давый.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 13

О, блаже́нный о́тче, подви́жниче и испове́дниче, ве́рный Христо́в служи́телю, все житие́ свое́ Тому́ усокро́виществовавый и по кончи́не свое́й в Нем сокро́вище свое́ обреты́й, я́коже сам предре́кл еси. Ны́не со а́нгелы и со все́ми святы́ми предстоя́ Престо́лу Госпо́дню, помоли́ся о нас, ма́ма Габриэ́ли, с мольбо́ю к тебе́ прибега́ющих, умоли́ милосе́рдаго Влады́ку, да и в на́ша изсо́хшая го́рдостию сердца́ пролие́тся ка́пля твоего́ блаже́ннаго упова́ния, ве́ры и любве́. Да пое́м с тобо́ю: Аллилу́ия. (Трижды)

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Ева́нгелие обре́т, я́коже сокро́вище, на селе́ сокры́тое, с ра́достию вся расточи́л еси, да Христа́ приобря́щеши, и я́коже ку́пленый раб в виногра́де Госпо́днем неле́ностно де́лал еси. И мы тебе́ пое́м:

Ра́дуйся, де́лателю пе́рваго часа́;

Ра́дуйся, я́ко раба́, ничесо́же сотво́рша, себе́ вменя́яй.

Ра́дуйся, я́ко апо́стол Андре́й, на зов Христо́в не заме́дливый;

Ра́дуйся, я́ко Петр, горя́чим се́рдцем его́ прие́мый.

Ра́дуйся, от Него́ ничтоже себе́ утаи́вый;

Ра́дуйся, я́ко ле́пте вдови́чи все житие́ свое́ в дар Бо́гу вве́ргнувый.

Ра́дуйся, до́брая земле́, на не́йже се́мя прозябе́ и припло́дова;

Ра́дуйся, та́ланты, от Бо́га да́нныя, мно́гажды возрасти́вый.

Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Кондак 1

Му́дрости ве́ка сего́ юро́дство креста́ Христо́ва предпоче́т, вся ми́ра сла́дкая и льсти́вная я́коже изгре́бие пе́щное вмени́л еси́, о́тче Гаврии́ле. И крест свой взем, еди́ному Христу́ после́довал еси́ изде́тска и до после́дняго издыха́ния. И та́ко вшел еси в Небе́сныя Оби́тели, иде́же ны́не предстоя́ своему́ Влады́це, мо́лиши о нас, пою́щих ти: Ра́дуйся, блаже́нне Гаврии́ле, любо́вь свою́ в науче́ние нам оста́вивый.

Молитва святому Гавриилу

О́тче святы́й, блаже́нне Гаврии́ле, преподо́бным дре́вним подо́бниче и тве́рдый испове́дниче, с ма́лых лет словеса́ Госпо́дня восприя́вый и тем ре́вностно после́довавый! Се мы, раби́ лени́вии и лука́вии тебе́ предстои́м с моли́твою, не име́юще ни подвиго́в твои́х, ниже́ смире́ния, но себе́ на всяк день в души́ хва́ляще и велича́юще, еще́ же и враго́в вовне́ себе́ и́щуще! Не и́мамы пред Бо́гом чем оправди́тися! Но моли́ за нас, о́тче, да пода́ст нам Госпо́дь си́лы сло́во Свое́ разуме́ти и исполня́ти, я́коже тебе́ от младе́нства откры́. Да бу́дем мы, себе́ христиа́ны имену́юще, не то́кмо слы́шателие рассе́яннии, но и исполни́телие. Да уразуме́ем лице́ бытия́ своего́, я́ко ничесо́же мо́жем кроме́ по́мощи Бо́жия. И да взы́щем тоя́ и да возлю́бим Его́, и да прилепи́мся к Нему́ все́ю душе́ю свое́ю, всем се́рдцем свои́м, всем помышле́нием свои́м, и да бу́дет се́рдце на́ше, по сло́ву твоему́, пре́данным Го́споду. И да пода́ст нам зало́г спасе́ния в ду́ши на́ша, ра́дость, мир и любо́вь в сердца́ на́ша, примире́ние во всех нестрое́ниих на́ших, утеше́ние во всех ско́рбех на́ших, не от дел на́ших, но моли́твами твои́ми, по неизрече́нней ми́лости Свое́й, Ему́же сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.