Молитва ко Господу и некоторым святым о путешествующих

 • Тропарь, глас 2
 • Кондак, глас 2
 • Молитва ко Господу
 • Молитва святителю Николаю Чудотворцу
  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 3
  • Молитва
 • Преподобным Кириллу и Марии Радонежским
 • Святому великомученику Прокопию
 • Святым сорока мученикам Севастийским

Тропарь, глас 2

Путь и и́стина сый, Христе́, спу́тника А́нгела Твоего́ рабо́м Твои́м ны́не, я́коже Тови́и иногда́, посли́, сохраня́юща и невреди́мых, к сла́ве Твое́й, от вся́кого зла во вся́ком благополу́чии соблюда́юща, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

Луце́ и Клео́пе во Еммау́с спутеше́ствовавый, Спа́се, сше́ствуй и ны́не рабо́м Твои́м, путеше́ствовати хотя́щим, от вся́каго избавля́я их зла́го обстоя́ния: вся бо Ты, я́ко Человеколю́бец, мо́жеши хотя́й.

Молитва ко Господу о путешествующих

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, и́стинный и живы́й путю́, состра́нствовати мни́мому Твоему́ отцу́ Ио́сифу и Пречи́стей Ти Де́ве Ма́тери во Еги́пет изво́ливый, и Луце́ и Клео́пе во Еммау́с спутеше́ствовавый! И ны́не смире́нно мо́лим Тя, Влады́ко Пресвяты́й, и рабо́м Твои́м сим Твое́ю благода́тию спутьше́ствуй. И я́коже рабу́ Твоему́ Тови́и, А́нгела храни́теля и наста́вника посли́, сохраня́юща и избавля́юща их от вся́каго зла́го обстоя́ния ви́димых и неви́димых враго́в, и ко исполне́нию за́поведей Твои́х наставля́юща, ми́рно же и благополу́чно и здра́во препровожда́юща, и па́ки це́ло и безмяте́жно возвраща́юща; и да́ждь им все благо́е свое́ наме́рение ко благоугожде́нию Твоему́ благополу́чно в сла́ву Твою́ испо́лнити. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти нас, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу

Тропарь, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́ я́же веще́й и́стина; сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая. О́тче священнонача́льниче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́: Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти; сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Молитва

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобным Кириллу и Марии, родителям преподобного Сергия Радонежского

О, раби́ Бо́жии, схимона́ше Кири́лле и схимона́хине Мари́е! Внемли́те смире́нному моле́нию на́шему. А́ще бо вре́менное житие́ ва́ше сконча́ли есте́, но ду́хом от нас не отступа́ете, при́сно по за́поведем Госпо́дним ше́ствовати нас науча́юще и крест свой терпели́во носи́ти нам посо́бствующе. Се бо вку́пе со преподо́бным и богоно́сным отце́м на́шим Се́ргием, ва́шим возлю́бленным сы́ном, дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу и ко Пречи́стой Его́ Ма́тери стяжа́ли е́сте. Те́мже и ны́не бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас, недосто́йных раба́х Бо́жиих (имена). Бу́дите нам засту́пницы кре́пции, да ве́рою живу́ще, заступле́нием ва́шим сохраня́еми, невреди́ми от бесо́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Святому великомученику Прокопию

О, святы́й страстоте́рпче Христо́в Проко́пие! Услы́ши нас гре́шных, предстоя́щих ны́не пред свято́ю ико́ною твое́ю и уми́льно моля́щих тя: помо́лимся о нас (имена) к Иису́су Христу́ Бо́гу на́шему и Его́ ро́ждшей Ма́тери, Влады́чице на́шей Богоро́дице, е́же отпусти́ти нам согреше́ния на́ша, я́же соде́яхом. Испроси́ у Го́спода к по́льзе душе́вней и теле́сней ми́лость, мир, благослове́ние, во е́же изба́витися нам всем в день су́дный стра́шный, шу́ия ча́сти спасти́ся, ста́ти же одесну́ю со избра́нными Его́ к насле́дию Ца́рствия Небе́снаго, я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святым сорока мученикам Севастийским

О, страстоте́рпцы Христо́вы, во гра́де севасти́йстем му́жественно пострада́вшии, к вам, я́ко моли́твенникам на́шим, усе́рдно прибега́ем и про́сим: испроси́те у Всеще́драго Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших и жития́ на́шего исправле́ние, да в покая́нии и нелицеме́рней любви́ друг ко дру́гу пожи́вше, со дерзнове́нием предста́нем Стра́шному Суди́щу Христо́ву и ва́шим предста́тельством одесну́ю Пра́ведного Судии́ предста́нем. Ей, уго́дницы Бо́жии, бу́дите нам, раба́м Бо́жиим (имена), защи́тницы от всех враг ви́димых и неви́димых, да под кро́вом святы́х ва́ших моли́тв изба́вимся от всех бед, зол и напа́стей до после́днего дне жи́зни на́шея, и та́ко просла́вим Вели́кое и Достопокланя́емое и́мя Вседе́тельныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.