Молитва покаянная, читаемая во дни смуты

Го́споди, Бо́же, Вседержи́телю, при́зри на нас, гре́шных и недосто́йных чад Твои́х, согреши́вших пред Тобо́ю, прогне́вавших бла́гость Твою́, навле́кших гнев Твой пра́ведный на ны, па́дших во глубину́ грехо́вную. Ты зри́ши, Го́споди, не́мощь на́шу и скорбь душе́вную, ве́си растле́ние умо́в и серде́ц на́ших, оскуде́ние ве́ры, отступле́ние от за́поведей Твои́х, умноже́ние нестрое́ний семе́йных, разъедине́ния и раздо́ры церко́вные, Ты зри́ши печа́ли и ско́рби на́ша, от боле́зней, гла́дов, потопле́ния, запале́ния и междоусо́бныя бра́ни происходя́щия. Но, Преми́лостивый и Человеколюби́вый Го́споди, вразуми́, наста́ви и поми́луй нас, недосто́йных. Испра́ви жизнь на́шу грехо́вную, утоли́ раздо́ры и нестрое́ния, собери́ расточе́нныя, соедини́ разсе́янныя, пода́ждь мир стране́ на́шей и благоде́нствие, изба́ви ю от тя́жких бед и несча́стий. Всесвяты́й Влады́ко, просвети́ ра́зум наш све́том уче́ния Ева́нгельскаго, возгре́й сердца́ на́ша теплото́ю благод́ати Твоея́ и направи́ я к де́ланию за́поведей Твои́х, да просла́вится в нас всесвято́е и пресла́вное и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.