Молитвы мученику Иоанну Воину

  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 6
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я
  • Молитва 3‑я
  • Личное прошение

Тропарь, глас 4

Всеблага́го Бо́га и Царя́ благове́рный раб и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне чудоде́телю, пострада́в бо ра́ди ве́ры му́жески, блаже́нно же сконча́в тече́ние, зри́ши Всетворца́ Го́спода в Небесе́х светле́йше. От Него́же прие́м дарова́ние чуде́с, стра́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши, укрепля́еши во́ины в ра́тех, от враго́в плене́ния, ран же и внеза́пных смерте́й и от бед лю́тых изыма́еши. Те́мже моли́ Влады́ку Христа́, приснопа́мятне, да во вся́ком обстоя́нии сотвори́т нам ми́лость и не введе́т нас во искуше́ния, но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Кондак, глас 6

Благочести́ваго во́ина Христо́ва, победи́вшаго враги́ душе́вныя и теле́сныя богому́дренно, Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми восхва́лим, чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим лю́дем и мо́лится Го́споду Бо́гу от вся́ких бед спасти́ правове́рныя.

Молитва 1‑я

О, му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О, вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне вои́нственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О, вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, му́чениче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Хра́брый во бра́нех, и ско́рый засту́пник правосла́вных христиа́н в беда́х и напа́стях их, по да́нной благода́ти от Бо́га! Бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Во́инству на́шему на враги́ побе́ду да́руй, да смиря́тся проти́вящиися нам и вразумя́тся, и Бо́га и́стиннаго позна́ют и Святу́ю Его́ Це́рковь Правосла́вную. Мы же, гре́шнии, да сподо́бимся прославля́ти Го́спода Спа́са на́шего во Ца́рствии Его́ вку́пе с тобо́ю во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3‑я

О, вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне, правосла́вных побо́рниче, враго́в прогони́телю и оби́димых засту́пниче! Услы́ши нас, в беда́х и ско́рбех моля́щихся тебе́, я́ко дана́ тебе́ бы́сть благода́ть от Бо́га печа́льныя утеша́ти, немощны́м помога́ти, непови́нныя от напра́сныя сме́рти избавля́ти и за всех зле стра́ждущих моли́тися. Бу́ди у́бо и нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по нас посрамя́тся вси явля́ющии нам зла́я. Умоли́ Го́спода на́шего, да сподо́бит ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́ (имена), получи́ти от Него́ неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Личное прошение

О, вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне! Услы́ши мя, прибега́ющего к тебе́ (имя), пода́ждь в ско́рби мое́й ско́рую по́мощь и заступле́ние (содержание прошения), я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по мне посрамя́тся вси явля́ющии мне зла́я. Ами́нь.