Молитвы путешествующего

  • Хотящему отити в путь
  • Перед отправлением в плавание
  • Перед отправлением в воздушное путешествие
  • Псалом 26
  • Псалом 90

Молитва хотящему отити в путь

Бо́же Бо́же на́ш, и́стинный и живы́й пу́ть, путеше́ствовавый со слуго́ю свои́м Ио́сифом, спутеше́ствуй Влады́ко и рабу́ твоему́ и́мя, и вся́каго обурева́ния и наве́та изба́ви, и ми́р и благомо́щие па́ки устро́й: вся́кия пра́вды про́мысл творя́ща по за́поведем твои́м, и испо́лнена жите́йских и небе́сных бла́г бы́вша, па́ки возврати́тися благоволи́.

Я́ко твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитвы перед отправлением в плавание

Тропарь, глас 2

К Тебе́, Спа́се, прибега́ющих и от Твоея́ всеси́льныя десни́цы по́мощи и благослове́ния, я́ко от Творца́ и Влады́ки и́щущих, не пре́зри; но я́коже иногда́ на мо́ри сло́вом тишину́ апо́столом свои́м по́дал еси́, и ны́не ти́хое и безмяте́жное пла́вание, со здра́вием им да́руй, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропарь, глас 5

Всю наде́жду на Тя возложи́вшим, Спа́се, бу́ди помо́щник и изба́витель, и благо́е наме́рение де́ла с путеше́ствием их благослови́, да вси́ сла́вим Тя, Еди́наго всех бла́г Пода́теля.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, вме́сте со святы́ми Свои́ми ученика́ми и апо́столами пла́вавший, бу́рный ве́тер ути́шивший и повеле́нием Свои́м во́лны на мо́ре успоко́ивший! Сам, Го́споди, и нам сопу́тствуй в пла́вании, вся́кий бу́рный ве́тер ути́ши и будь Помо́щником и Засту́пником, и́бо Ты Бог Благи́й и лю́бящий челове́ков и Тебе́ славосло́вие прино́сим, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед отправлением в воздушное путешествие

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, стихи́ям повелева́яй и вся́ го́рстию содержа́й, Его́же бе́здны трепе́щут и Ему́же зве́зды прису́тствуют. Вся́ тва́рь Тебе́ слу́жит, вся́ послу́шают, вся́ Тебе́ повину́ются. Вся́ мо́жеши: сего́ ра́ди вся́ ми́луеши, Преблаги́й Го́споди.
Та́ко и ны́не у́бо, Влады́ко, рабо́в Твои́х си́х (имена́ и́х) моле́ния те́плыя прие́мля, благослови́ пу́ть и́х и возду́шное ше́ствие, запреща́я бу́рям же и ве́тром проти́вным, и лодию́ возду́шную це́лу и невреди́му соблюда́я. Спаси́тельное и небу́рное по возду́ху превожде́ние и́м да́руя и благо́е наме́рение соверши́вшим и́м ве́село во здра́вии и в ми́ре возврати́тися изво́ли.
Ты́ бо еси́ Спа́с и Изба́витель и все́х благи́х небе́сных и земны́х Пода́тель и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 26

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мо́й, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя́ зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́ющии мя́ и врази́ мои́, ти́и изнемого́ша и падо́ша. А́ще ополчи́тся на мя́ по́лк, не убои́тся се́рдце мое́: а́ще воста́нет на мя́ бра́нь, на Него́ а́з упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то́ взыщу́: е́же жи́ти ми́ в дому́ Госпо́дни вся́ дни́ живота́ моего́, зре́ти ми́ красоту́ Госпо́дню и посеща́ти хра́м святы́й Его́. Я́ко скры́ мя в селе́нии Свое́м в де́нь зо́л мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ны́не се́, вознесе́ главу́ мою́ на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния: пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, гла́с мо́й, и́мже воззва́х, поми́луй мя́ и услы́ши мя́. Тебе́ рече́ се́рдце мое́: Го́спода взыщу́, взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мо́й бу́ди, не отри́ни мене́ и не оста́ви мене́, Бо́же, Спаси́телю мо́й. Я́ко оте́ц мо́й и ма́ти моя́ оста́виста мя́, Госпо́дь же восприя́т мя́. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м, и наста́ви мя́ на стезю́ пра́вую вра́г мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми́: я́ко воста́ша на мя́ свиде́теле непра́веднии, и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся, и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна: плещма́ Свои́ма осени́т тя́, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща {от нападе́ния} и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́ {селе́нию твоему́}: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.