Молитвы святителю Митрофану, епископу Воронежскому

  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 8
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я
  • Личное прошение

Тропарь, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, сло́вом и житие́м, па́стве твое́й, о́тче смиренному́дре Митрофа́не, был еси́. Те́мже и во све́тлостех святы́х, со́лнца светле́йше возсия́л еси́, венце́м нетле́ния и сла́вы украша́емь, моли́ Христа́ Бо́га, стране́ на́шей и гра́ду твоему́ в ми́ре спасти́ся.

Кондак, глас 8

Воздержа́нием те́ло ду́ху порабо́тив, ду́шу же равноа́нгельну сотвори́в, святи́тельскою оде́ялся еси́ оде́ждою, я́ко вене́ц свяще́нства, и ны́не, всех Влады́це предстоя́, моли́, всеблаже́нне Митрофа́не, умири́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Молитва 1‑я

О, святи́телю о́тче Митрофа́не, се мы гре́шнии, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́ньми, чуде́сно соде́янными и содева́емыми тобо́ю, уве́рившеся, испове́дуем, я́ко и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, и всесмире́нно ко твоему́ благосе́рдию припа́дающе, тебе́ мо́лимся си́це: моли́ о нас Христа́ Бо́га на́шего, да низпосле́т всем чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе́ прибега́ющим бога́тыя ми́лости Своя́; да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да вся ча́да ея́, чи́ста су́ща от мирски́х искуше́ний и плотски́х по́хотей и зла́го де́йствия злых духо́в, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́, и усе́рдно о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию душ свои́х да потща́тся. Па́стырем ея́ да даст Госпо́дь святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, во е́же неве́рующия просвети́ти, неве́дущия наста́вити, сомня́щияся вразуми́ти, отпа́дшия от Правосла́вныя Це́ркве к ней возврати́ти, ве́рующия в ве́ре соблюсти́, гре́шныя на покая́ние подви́гнути, ка́ющияся уте́шити и во исправле́нии жи́зни утверди́ти, и та́ко вся лю́ди ко угото́ванному ве́чному Ца́рству святы́х Его́ привести́. Умоли́ Го́спода, уго́дниче Христо́в: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зенный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Всем же в держа́ве лю́дем да да́рует благи́й Бог наш мир, тишину́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х, па́че же ко исполне́нию за́поведей Его́ тща́ние неле́ностное; и да изба́вит ца́рствующия гра́ды, град сей и вся ины́я гра́ды и ве́си, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла. Ей, святи́телю Бо́жий, да устро́иши моли́твами твои́ми вся блага́я душа́м и телесе́м на́шим; да и мы просла́вим в душа́х и телесе́х на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, всехва́льный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Митрофа́не! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние от нас гре́шных, к тебе́ прибега́ющих, и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, я́ко да призре́в на ны ми́лостивно, пода́ст нам согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных проще́ние, и по вели́цей Свое́й ми́лости изба́вит нас от бед, печа́лей, ско́рби и боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих нас; да пода́ст земли́ плодоно́сие, и вся на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да да́рует нам сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии, и да сподо́бит нас, гре́шных и недосто́йных, Небе́снаго Ца́рствия Своего́, во е́же со все́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Святы́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Личное прошение

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Христо́в Митрофа́не, услы́ши мя, гре́шнаго (имя), в час сей, в о́ньже тебе́ моле́ние приношу́, и помоли́ся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, да отпу́стит грехи́ моя́ и пода́ст (содержание прошения) моли́твами, свя́те, твои́ми.