Молитвы во время сильного мора (падежа) скота

  • Молитва Господу
  • Великомученику Георгию Победоносцу

Молитва Господу

Го́споди, Бо́же на́ш, Бо́же си́льный и кре́пкий, вла́сть жи́зни и сме́рти име́ющий, люде́й и ско́т спаса́ющий и посыла́ющий ско́ро проси́мое все́м, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим и проше́ния и́х ми́лостиво исполня́ющий! К Тебе́ мы́, недосто́йныя рабы́ Твои́, припа́дая смире́нно, с ве́рою в сокруше́нном се́рдце про́сим и умиле́нно мо́лимся: при́зри ми́лостиво на ско́т се́й, одержи́мый не́мощию тя́жкой и болезнью па́губной, и ско́ро исцели́ си́лою Твоего́ благослове́ния, погашая жгу́щий вну́тренности его́ (скота́) пла́мень и боле́знь облегча́я; зловредительно деющие и губящие его́ ве́тры перемени на благоприятные и да́руй ему́ жи́знь и здра́вие, ра́ди моле́ния ве́рных люде́й Твои́х, к Тебе́ взыва́ющих: по моли́твам Пречи́стой Влады́чицы на́шей Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, покровительством небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го и сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов, святы́х победоно́сных му́чеников, святы́х безсре́бреников враче́й: Косьмы и Дамиа́на, Ки́ра и Иоа́нна, Пантелеи́мона и все́х святы́х Твои́х, и́бо Ты́ – исто́чник жи́зни и ея́ пода́тель, и Ты́ спаса́еши люде́й и ско́т, и Тебе́ сла́ву возно́сим, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Великомученику Георгию Победоносцу

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Со́браннии во хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю: моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Своего́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостиво услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню (имена́), и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да укрепи́т же да́нною тебе́ благода́тию во бране́х правосла́вное во́инство, и си́лы возстаю́щих вра́г на́ших да низложи́т, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ и́мамы Боже́ственную по́мощь: и все́м в ско́рби и обстоя́нии су́щим многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние: умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.