Молитвы Всем святым, в земле Российской просиявшим

  • Тропарь, глас 1
  • Кондак, глас 3
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я

Тропарь, глас 1

Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния, земля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия. Тех моли́твами в ми́ре глубо́це Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Кондак, глас 3

Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу. А́нгели с ним славосло́вят, и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют, о нас бо мо́лят вси ку́пно Преве́чнаго Бо́га.

Молитва 1‑я

О, всеблаже́ннии и богому́дрии уго́дницы Бо́жии, по́двиги свои́ми зе́млю Ру́сскую освяти́вшии и телеса́ своя́, я́ко се́мя ве́ры, в ней оста́вльшии, душа́ми же свои́ми Престо́лу Бо́жию предстоя́щии и непреста́нно о ней моля́щиися! Се ны́не в день о́бщаго ва́шего торжества́ мы, гре́шнии, ме́ньшии бра́тия ва́ши, дерза́ем приноси́ти вам сие́ хвале́бное пе́ние. Велича́ем ва́ша вели́кия по́двиги, духо́внии во́ины Христо́ви, терпе́нием и му́жеством до конца́ врага́ низложи́вшии и нас от пре́лести и ко́зней его́ избавля́ющии. Ублажа́ем ва́ше свято́е житие́, свети́льницы Боже́ственнии, све́том ве́ры и доброде́телей светя́щиися и на́ши умы́ и сердца́ богому́дренно озаря́ющии. Прославля́ем ва́ша вели́кая чудеса́, цве́ти ра́йстии, в стране́ на́шей се́верней прекра́сне процве́тшии и арома́ты дарова́ний и чуде́с повсю́ду благоуха́ющии. Восхваля́ем ва́шу богоподража́тельную любо́вь, предста́телие на́ши и покрови́телие, и упова́юще на по́мощь ва́шу, припа́даем к вам и вопие́м: вси святи́и сро́дницы на́ши, от лет дре́вних просия́вшии и в после́дния дни подвиза́вшиися, явле́ннии и неявле́ннии, ве́домии и неве́домии! Помяни́те на́шу не́мощь и уничиже́ние и моли́твами ва́шими испроси́те у Христа́ Бо́га на́шего, да и мы, безбе́дно преплы́вше жите́йскую пучи́ну и невреди́мо соблю́дше сокро́вище ве́ры, в приста́нище ве́чнаго спасе́ния дости́гнем и в блаже́нных оби́телех Го́рняго Оте́чества вку́пе с ва́ми и со все́ми угоди́вшими Ему́ от ве́ка святы́ми водвори́мся, благода́тию и человеколю́бием Спаси́теля на́шего Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же со Преве́чным Отце́м и со Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет непреста́нное славосло́вие и поклоне́ние от всех тва́рей во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, пресла́внии и всехва́льнии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и ве́домыя и неве́домыя, в земле́ Росси́йстей просия́вшии! К ва́м, я́ко к те́плым хода́таем и предста́телям на́шим, с любо́вию прибега́ем и смире́нно мо́лимся: умоли́те Го́спода Бо́га, да ва́шими благоприя́тными моли́твами, Свои́м же человеколю́бием да да́рует на́м (имена́) ти́хое и благоче́стное житие́ в ве́це се́м пожи́ти, да изба́вит на́с от искуше́ний и собла́знов лука́ваго диа́вола и от бе́д и напа́стей, и от вся́каго зла́; на Стра́шнем же суде́ Свое́м да сподо́бит на́с десна́го стоя́ния и насле́дники Ца́рствия Своего́ Небе́снаго да сотвори́т, я́ко благослови́ся пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.