В гонениях за веру

  • Молитва свт. Тихона Московского
  • Псалом 26
  • Псалом 58

Молитва свт. Тихона Московского

Милосе́рдный Го́споди, Бо́же си́л! Из глубины́ душе́вныя смире́нно вопие́м Ти́: си́лою Креста́ Твоего́ смири́ де́рзость ненави́дящих и ху́лящих и́мя Твое́ свято́е, оскверня́ющих и разрушающих святы́ню хра́мов Твои́х и лю́те гоня́щих ве́рных ча́д святы́я Це́ркви Твоея́. Все́м стра́ждущим и изнемога́ющим за испове́дание ве́ры во и́мя Твое́ посли́ а́нгелов Твои́х святы́х, да укрепля́ются ве́рныя лю́ди Твои́ в несе́нии блага́го и́га Твоего́ а́нгельским покро́вом и предста́тельством Пресвяты́я Богоро́дицы и все́х святы́х Твои́х. Многоми́лостивый Го́споди! Боле́зненным се́рдцем, со слеза́ми мо́лимся Тебе́: при́зри на во́пль, стена́ние и умиле́нныя моли́твы все́х ве́рных люде́й, от нападе́ния враго́в Твои́х, Го́споди, стра́ждущих, святы́ни хра́мов Твои́х и благода́ти святы́х Та́инств Твои́х лише́нных. Уми́лостивися, Го́споди, над младе́нцы, све́том Свята́го Креще́ния не озаре́нныя и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го не запечатленныя. Пощади́, Го́споди, о́троки, ю́ноши и де́вы, соблазняемыя ненавистниками и́мени Твоего́ на вся́кое неве́рие, нече́стие, богохульство, распу́тное житие́, за́висть и зло́бу к бли́жнему своему́. Умилосердись, Го́споди, на ста́рцы и боля́щия, лише́нныя в предсме́ртный ча́с благода́тнаго утеше́ния в елеопомазании и прича́стии Святы́х Та́йн Твои́х и не чающия христиа́нскаго погребе́ния. Огради́, Го́споди, мона́шествующих ли́к, из святы́х оби́телей изгна́нных и поноше́ния терпя́щих. Наипа́че же утверди́, Го́споди, кре́постию Ду́ха Твоего́ свяще́нники Твоя́, дабы́ небоя́зненно, да́же до сме́рти, во едине́нии стоя́ли на стра́же ста́да Твоего́. Все́х же, Тебе́ ра́ди прия́вших му́ченическую кончи́ну, сподо́би со святы́ми Твои́ми в ве́чной сла́ве Твое́й ца́рствовати. На Кресте́ моли́выйся за распина́телей Твои́х и прие́мый в после́дний ча́с разбойничье покая́ние, не погуби́, о Го́споди, отсту́пников, хули́телей и гони́телей святы́я ве́ры и святы́я Це́ркви Твоея́, но а́ще возмо́жно сие́, да́руй и и́м ра́дость позна́ти Тя́, Боже́ственную Любо́вь и Прему́дрость, и дни́ свои́ в и́стинном покая́нии сконча́ти. На Тя́, Го́споди, упова́ем и не постыди́мся во ве́к, Ты́ бо еси́ Засту́пниче на́ш, по́мощь и побе́да, победи́вшая ми́р, Све́т па́че вся́каго све́та, Ра́дость па́че вся́кия ра́дости, Упова́ние па́че вся́каго упова́ния, Жи́знь и́стинная и спасе́ние ве́чное, и Тебе́, в Тро́ице покланя́емому, сла́ву вси́ возсыла́ем, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 26

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мо́й, кого́ убою́ся? Госпо́дь защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя́ зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́ющии мя́ и врази́ мои́, ти́и изнемого́ша и падо́ша. А́ще ополчи́тся на мя́ по́лк, не убои́тся се́рдце мое́: а́ще воста́нет на мя́ бра́нь, на него́ а́з упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то́ взыщу́: е́же жи́ти ми́ в дому́ Госпо́дни вся́ дни́ живота́ моего́, зре́ти ми́ красоту́ Госпо́дню и посеща́ти хра́м святы́й его́. Я́ко скры́ мя в селе́нии свое́м в де́нь зо́л мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ны́не се́, вознесе́ главу́ мою́ на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния: пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, гла́с мо́й, и́мже воззва́х, поми́луй мя́ и услы́ши мя́. Тебе́ рече́ се́рдце мое́: Го́спода взыщу́, взыска́ тебе́ лице́ мое́, лица́ твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ твоего́: помо́щник мо́й бу́ди, не отри́ни мене́ и не оста́ви мене́, Бо́же, спаси́телю мо́й. Я́ко оте́ц мо́й и ма́ти моя́ оста́виста мя́, Госпо́дь же восприя́т мя́. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ твое́м, и наста́ви мя́ на стезю́ пра́вую вра́г мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми́: я́ко воста́ша на мя́ свиде́теле непра́веднии, и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся, и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Псалом 58

Изми́ мя от вра́г мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя́ изба́ви мя́: изба́ви мя́ от де́лающих беззако́ние, и от му́ж крове́й спаси́ мя. Я́ко се́, улови́ша ду́шу мою́, нападо́ша на мя́ кре́пцыи: ниже́ беззако́ние мое́, ниже́ гре́х мо́й, Го́споди: без беззако́ния теко́х и испра́вих: воста́ни в сре́тение мое́ и ви́ждь. И ты́, Го́споди Бо́же си́л, Бо́же Изра́илев, вонми́ посети́ти вся́ язы́ки: да не уще́дриши вся́ де́лающыя беззако́ние. Возвратя́тся на ве́чер, и вза́лчут я́ко пе́с, и обы́дут гра́д. Се́, ти́и отвеща́ют усты́ свои́ми, и ме́чь во устна́х и́х: я́ко кто́ слы́ша? И ты́, Го́споди, посмее́шися и́м, уничижи́ши вся́ язы́ки. Держа́ву мою́ к тебе́ сохраню́: я́ко ты́, Бо́же, засту́пник мо́й еси́. Бо́г мо́й, ми́лость его́ предвари́т мя́: Бо́г мо́й, яви́т мне́ на вразе́х мои́х. Не уби́й и́х, да не когда́ забу́дут зако́н тво́й: расточи́ я́ си́лою твое́ю и низведи́ я́, защи́тниче мо́й, Го́споди, гре́х у́ст и́х, сло́во усте́н и́х: и я́ти да бу́дут в горды́ни свое́й, и от кля́твы и лжи́ возвестя́тся в кончи́не, во гне́ве кончи́ны, и не бу́дут: и уве́дят, я́ко Бо́г Влады́чествует Иа́ковом и концы́ земли́. Возвратя́тся на ве́чер, и вза́лчут я́ко пе́с, и обы́дут гра́д: ти́и разы́дутся я́сти: а́ще ли же не насы́тятся, и поро́пщут. А́з же воспою́ си́лу твою́ и возра́дуюся зау́тра о ми́лости твое́й: я́ко бы́л еси́ засту́пник мо́й и прибе́жище мое́ в де́нь ско́рби моея́. Помо́щник мо́й еси́, тебе́ пою́: я́ко Бо́г засту́пник мо́й еси́, Бо́же мо́й, ми́лость моя́.